Astropedija

Astropedija ili lista astroloških pojmova sa kraćim objašnjenjima vam može biti od velike pomoći u razumevanju određenih termina i fraza korišćenih u tekstovima.

astropedija
Mnogi termini povezani su sa tekstovima na sajtu, tako da klikom na naziv posećujete stranicu sa više informacija.
Dopunjeno poslednji put 3.8.2022. godine.

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

A

Abscisija – situacija u kojoj se jedna planeta nađe između dva signifikatora u aplikaciji, „presecajući“ njihovu svetlost, tj. ometajući perfekciju aplikacije.

Adherencija – od latinske reči adhaerentia koja znači srasti, srašćivanje. Helenistički termin za konjunkciju.

Afel – tačka u kojoj je neko telo najudaljenije od Sunca.

Afeta (Prorogator) – planeta ili mesto (afetičko mesto) koje ima značajnog uticaja na život natusa (vidi Hajleg).

Afinitet – srodnost ili harmoničnost. Može se odnositi na prijateljstva i neprijateljstva planeta.

Aflikcija – oštećenje planete, najčešće aspektom kvadrata ili opozicije, spaljenošću, retrogradnošću, ili konjunkcijom sa drugom nesrećnom planetom.

Ajanamša – stepen ili tačka koja određuje početak Zodijaka u sideralnoj astrologiji. U tropskom Zodijaku je to tačka prolećnog ekvinocija.

Akcidentalno (slučajno) – položaj nekog tela/tačke na nebu na osnovu čega dobija ili gubi na snazi. Ovo ne uključuje položaj u zodijačkom znaku.

Akronički uspon (izlazak) – kada planeta izlazi na istoku u isto vreme dok Sunce zalazi na zapadu.

Akronički zalazak – kada planeta zalazi na zapadu u isto vreme dok se Sunce uspinje na istoku.

Aktinobolija – pominje je Ptolemej u Tetrabiblosu prilikom razmatranja prorogatora odnosno Hajlega. Predstavlja aspekt (dobar ili loš) neke planete iz sledujućih znakova prema Hajlegu kada se nalazi u prvom orijentalnom kvadrantu između MC-a i Ascendenta. Kada posmatramo aspekte, planeta koja je ispred (zodijački) „baca“ svoje zrake prema planeti koja je iza.

Alkohoden – planeta davalac godina koja je almuten Hajlega (vidi almuten i Hajleg) ili njegov dispozitor i aspektuje ga nekim aspektom.

Almugea – poznata još i kao odgovarajuće lice, jeste vrsta minornog slučajnog ojačanja neke planete.

Almuten – planeta koja ima najviše osnovnog dostojanstva na nekom stepenu određenog znaka. Dobija se prostim sabiranjem dostojanstava tako što se sedištu daje 5, egzaltaciji 4, triplicitetu 3, terminu 2, a dekanu 1 poen. Postoje neslaganja oko toga da li treba bodovati sva tri triplicitetna vladara ili samo glavnog. U helenističkoj astrologiji, svakom vladaru se dodeljivao po jedan poen, a vladar dekana se nije koristio.

Almuten figuris – planeta koja ima najviše osnovnog dostojanstva na mestima 5 hajlegičnih tačaka (Sunce, Luna, Ascendent, Fortuna i prenatalna sizigija). Postoji i drugi način računanja koji daje ibn Ezra, a koji pored almutena hajlegičnih tačaka uzima u obzir i poziciju planeta po kućama, njihovu helijačku fazu, kao i vladara sata i dana. Robert Zoler ga naziva Almutem figuris da bi ga razlikovao od „običnog“ almutena.

Altituda – visina bilo kog nebeskog tela u odnosu na horizont.

Anababizon – Severni lunarni čvor ili Zmajeva glava.

Anareta – planeta rušilac života. Pojedini astrolozi su i moćne nasilne zvezde smatrali anaretama, prvenstveno ako su sa luminarima ili Hajlegom.

Anaretički stepen – ovaj termin se koristi u modernoj astrologiji i odnosi se na bilo koju planetu koja se nađe na 29. stepenu nekog znaka. Zbog toga što mnogi astrolozi ne umeju da naprave razliku između rednih i prirodnih brojeva/stepenova, postoje dva različita viđenja – jedni kažu da je anaretički stepen svaki 29. stepen (28° – 28°59′), a drugi da je to 29° nekog znaka (29° – 29°59′), tj. poslednji, 30. stepen. U tradiciji, anaretički stepen je onaj na kom se nalazi Anareta.

Angularno – postavljeno na nekom uglu (Ascendent, MC, IC ili Descendent).

Animodar – metod rektifikacije natalne karte.

Antiscija – je aspekt koji povezuje tačke na ekliptici koje su iste moći. Tačka antiscije je simetrična položaju planete u odnosu na osu solsticija Rak – Jarac. Kontraantiscija je opozicija preko antiscije.

Aplikacija – približavanje jedne planete konjunkciji ili aspektu s drugom. Uvek brža planeta aplicira sporijoj. Tako, Luna kao najbrže telo može da aplicira svim ostalim planetama. Merkur kao sledeći, može da aplicira svim planetama osim Luni. Venera može da aplicira svim planetama osim Luni i Merkuru. Posle Venere sledi Sunce, zatim Mars, Jupiter i na kraju Saturn. Ovaj planetarni poredak može biti narušen u situacijama kada je brža planeta usporila i sprema se za retrogradno kretanje. Tada se događa da prirodno sporija planeta kao što je npr. Jupiter bude u aplikaciji ka prirodno bržoj planeti kao što je Merkur.

Apogej – tačka najveće udaljenosti planete od Zemlje.

Apsida – linija koja prolazi kroz centar Zemlje u geocentričnom modelu. Na jednoj strani obeležava apogej deferenta planete, a na drugoj strani njen perigej.

Arapske tačke – posebne tačke u nekoj astrološkoj karti koje se dobijaju matematičkim sabiranjem i oduzimanjem položaja nebeskih tela ili tačaka po longitudi. Mada imaju naziv arapske, njihovu primenu nalazimo mnogo ranije u helenističkoj astrologiji. Posebnih sedam arapskih tačaka koje se vezuju za sedam tradicionalnih planeta, nazivaju se hermetičke tačke.

Ascendent (grč. Horoskopos) – vrh prve kuće (u kvadrantnim modelima podele), istočni i najznačajniji ugao u horoskopu. Stepen nekog znaka koji je u usponu na horizontu u vreme rođenja.

Ascenzija – uspon nekog tela na ekliptici, ekvatoru ili horizontu.

Ascenziono vreme znakova – broj ekvatorijalnih stepeni (rektascenzija) koji su prošli meridijanski krug za vreme za koje se neki znak u potpunosti uzdigao nad istočnim horizontom. Razlikujemo znakove duge (od Raka do Jarca) i kratke ascenzije (od Jarca do Raka) drugačije poznate još i kao dugouzlazni odnosno kratkouzlazni znakovi. Ascenziono vreme se koristi kao prediktivna tehnika slična direkcijama.

Aspekt – od latinske reči aspicio, što znači pogled. Predstavlja ugaono rastojanje između dva nebeska tela, ili pogled planete prema nekoj tački ili uglu. Ali može se odnositi i na pogled dve planete kada se one nalaze u znakovima koji su u nekom aspektu. Glavni ili ptolemejski aspekti su sekstil, trigon, kvadrat i opozicija.

Asterizam – prepoznatljiv skup zvezda koji se ne ubraja u zvanična sazvežđa (Mala kola, Veliki kvadrat, Veliki dijamant i drugi).

Asteroidi – kamenita tela, promera od nekoliko centimetara do nekoliko kilometara, većinom koncentrisana u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Najveći otkriveni asteroid je Ceres, koji je zbog svoje veličine, kružnog oblika i jače gravitacije uvršten i u grupu patuljastih planeta, među koje spadaju Pluton, Eris, Sedna i druge. Moderni astrolozi koriste asteroide (ima ih više hiljada) kao dopunu u analiziranju natalne karte. U tradicionalnoj astrologiji se ne koriste.

Averzija – pozicija planete iz koje ona ne vidi svoj domicil, odnosno kada ga ne aspektuje nekim od ptolemejskih aspekata (sekstil, kvadrat, trigon, opozicija). I planete mogu biti u averziji, kada su tako postavljene da jedna s drugom ne tvore nikakav aspekt. Razlikuju se potpuna i delimična (ublažena) averzija. U modernoj astrologiji pojam averzije ne postoji zbog korišćenja minornih aspekata, a posebno zbog korišćenja inkonjunkcije (150°).

Azimen – stepen koji indicira neko oštećenje. Ukoliko se Ascendent ili vladar Ascendenta nalaze na azimenskom stepenu, to bi mogao biti pokazatelj nekog oštećenja tela natusa.

↩nazad na listu

B

Benefik – planeta koja obećava dobro. Može biti esencijalni ili slučajni benefik. Esencijalni benefici su Jupiter i Venera, kao i luminari (osim u izuzetnim slučajevima), dok slučajni benefik može biti bilo koja planeta, u zavisnosti od vladavine nekim poljem i povoljnosti pozicije u kojoj se nalazi.

Bestijalni (zverski) znakovi – znakovi koji su predstavljeni četvoronožnim životinjama: Ovan, Bik, Lav, Strelac (druga polovina) i Jarac. Takođe se zovu četvoronožni. Ovim znakovima nedostaju socijalne veštine i često imaju više instinktivne reakcije, što ponekad podrazumeva grubost, neartikulisanost i loše manire.

Bik – drugi znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe

Blizanci – treći znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe.

↩nazad na listu

Č

Četvrta kuća – donji meridijan, IC.

Čvor – tačka u kojoj planetarna putanja preseca ekliptiku. Kada planeta preseca ekliptiku uspinjući se ka severu, ta tačka se naziva Severni čvor; kada seče ekliptiku spuštajući se ka jugu, onda se naziva Južni čvor.

↩nazad na listu

D

Debilitacija – pozicija koja slabi uticaj i/ili kvalitet planete, to jest debilitira je. Kada se radi o nepovoljnim pozicijama u znaku, reč je o osnovnim debilitacijama, a kada se radi o nepovoljnim pozicijama u kućama , kao i o određenim pojavama koje odstupaju od uobičajenog, onda pričamo o slučajnim debilitacijama.

Decenijali (decenije) – prediktivni metod zasnovan na planetarnim periodima, sličan firdarijama. Svaka planeta ima vladavinu 129 meseci (veliki period), a unutar tog velikog perioda planete dele vladavinu nad kraćim periodima (potperiodi).

Decimacija (vidi i nadjačavanje) – vrsta nadjačavanja, kada se planeta nalazi u desetom znaku od posmatrane, tj. u superiornom kvadratu.

Deferent – u geocentričnom modelu je to velika kružnica koja okružuje Zemlju a po kojoj se kreće planeta po svom epiciklu.

Dejvison horoskop – horoskop dobijen izračunavanjem srednje vrednosti datuma i vremena rođenja kao i koordinata mesta rođenja dve osobe. Koristi se u sinastriji. Nije poznat u tradicionalnoj astrologiji.

Dekan ili lice – podela svakog znaka na 3 jednaka dela od po 10 stepeni. To je najslabije osnovno dostojanstvo neke planete.

Deklinacija – poznatija i kao nebeska širina, predstavlja lučno rastojanje između nekog nebeskog tela i nebeskog ekvatora, a mereno u odnosu na najbliži nebeski pol.

Dekster – termin koji opisuje aspekt koji jedna planeta sklapa sa drugom iz znaka koji je suprotan prirodnom rasporedu znakova (npr. planeta u Ovnu sklapa kvadrat sa planetom u Jarcu).

Dekumbitura – horarna karta izrađena za vreme kada se neka osoba razbolela, na osnovu koje se utvrđuje priroda bolesti kao i njen dalji razvoj i tok.

Delineacija – analiza odnosno interpretacija astrološke karte.

Descendent – stepen ekliptike koji zalazi na zapadu, zapadni ugao, vrh sedme kuće.

Deseta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na karijeru, status, unapređenja, položaj i ugled u društvu.

Deveta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na duga putovanja, inostranstvo, visoko obrazovanje i nauku, filozofiju, religiju, snove. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto Boga.

Devica – šesti znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe.

Dignitet – količina esencijalnog dostojanstva neke planete.

Direkcije – prognostički metod pomoću kog se predviđa vreme odigravanja nekog događaja. U savremenoj upotrebi su takozvane stepen za godinu ili simboličke direkcije, dok se u tradicionalnoj astrologiji koriste ekvatorijalne direkcije (ekvatorijali).

Direktno kretanje – normalno kretanje planete. Postoji primarno kretanje od istoka prema zapadu, kao i sekundarno kretanje u skladu sa Zodijakom od zapada ka istoku.

Dispozitor – planeta koja vlada znakom u kome se nalazi neko drugo telo/tačka.

Distribucije – prognostička tehnika direktiranja signifikatora kroz planetarne termine. Vladar termina je distributor, a planeta koja ka tom terminu šalje svoj aspekt ili je telesno postavljena u njemu biće partner.

Divizije – može se odnositi na podelu horoskopskih kuća, ali i na prognostičke tehnike. Jedna od tehnika podrazumeva vladavine planeta u skladu sa poretkom znakova u natalnom horoskopu (natalne divizije) ili poretkom planeta u solarnom povratku (godišnje divizije).

Divlja planeta – je ona koja se nađe u znaku u kome je nijedna druga planeta ne vidi i neće je videti dok god ne napusti taj znak.

Dnevni horoskop – horoskop pomoću koga se radi astrološka prognostika na dnevnom nivou. U praksi se izrađuju samo opšti dnevni horoskopi bazirani na sunčevim znakovima, koji nemaju nikakvu upotrebnu vrednost već su zabavnog tipa.

Dodekatemorija (dvanaestina, duada) – podela zodijačkog znaka na 12 jednakih delova tako da svaki deo ima 2.5 stepena.

duade
Tabela dvanaestina (dodekatemorija)

Domicil – sedište ili prebivalište planete, znak kojim određena planeta vlada.

Doriforos (kopljonoša) – planeta koja ima izvesnu ulogu telohranitelja luminara izlazeći neposredno pre ili posle njega, zavisno o kom luminaru je reč. Planeta može imati ulogu kopljonoše i nekoj drugoj planeti, ne samo luminarima. Ovaj koncept je od posebne važnosti u proceni eminencije i prosperiteta.

Druga kuća – deo horoskopa koji se odnosi na novac, materijalno stanje, vrednosti. U helenističkoj astrologiji poznata i kao kapija Hada.

Dvanaesta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na zatvore, izolacije, tajne neprijatelje (u helenističkoj astrologiji ovde pripadaju otvoreni neprijatelji), progone, velike životinje. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto zlog duha.

Dvostruki ili dupli znakovi – svi promenljivi znakovi: Blizanci, Devica, Strelac i Ribe.

↩nazad na listu

E

Efemeride – astronomske tablice sa podacima o položajima nebeskih tela u toku određenog vremenskog perioda.

Egzaltacija – vrsta esencijalnog dostojanstva planete. Svaka planeta ima i određen stepen na kom je egzaltirana i na tom mestu ona pored kvaliteta dobija i na snazi.

Egzil (izgon, detriment) – jedna od osnovih debilitacija planete. Planeta je u izgonu uvek kada se nađe u sedmom znaku od svog sedišta.

Eklipsa – pomračenje. Može biti pomračenje Sunca ili Lune, a sama pomračenja mogu biti delimična ili potpuna. U natalnoj karti, eklipsa predstavlja snažnu aflikciju, a u mundanim kartama predskazuje događaje koji pogađaju mesta u kojima je eklipsa vidljiva.

Ekliptika – prividni godišnji put Sunca preko neba.

Ekvant –  u ptolemejskoj astronomiji predstavlja matematičku tačku u prostoru iz koje se vrše merenja. Posmatrana iz te tačke, planetarna kretanja su prividno konstantna i nepromenljive brzine.

Ekvidistanc – središnja tačka položaja dve planete.

Ekvinocij (ravnodnevica) – razlikujemo prolećni i jesenji ekvinocij. Prvi počinje dolaskom Sunca na 0 stepeni Ovna, dok drugi počinje njegovim dolaskom na 0 stepeni Vage.

Elekcija, elekcioni horoskop – horoskop pažljivo izrađen za početak nekog poduhvata, aktivnosti.

Elevacija – visina nekog tela iznad horizonta. Najveću elevaciju imaju tela koja su najbliža gornjem meridijanu (MC). U helenskoj tradiciji, ovaj izraz je takođe označavao dominaciju jedne planete nad drugom (koncept nadjačavanja) tako što se nađe u devetom, desetom ili jedanaestom znaku od nje.

Elongacija – ugaona udaljenost dva tela na nebu.

Epicikl – kružnica na deferentu po kojoj se kreće planeta u geocentričnom modelu.

Esencijalno – fundamentalna priroda ili karakteristike određenog znaka ili planete na osnovu kojih se izvode određena značenja.

Evazija – situacija kada jedna planeta aplicira drugoj, ali pre nego što dodje do nje ova „pobegne“ u drugi znak.

Ex conditione – izraz koji služi da opiše stanje planete u kome je ona van sekte, nema Halb i Hajz.

↩nazad na listu

F

Fardar – sistem planetarnih perioda sličan firdarijama koji se koristi u mundanoj astrologiji.

Fiksne zvezde (nekretnice) – zvezde koje se koriste u analizi natalne karte. Ustanovljeno je korišćenje 290 fiksnih zvezda, ali su najznačajnije samo one koje su blizu ekliptike i one koje imaju veliku magnitudu.

Fiksni znakovi – znakovi volje, odlučni, istrajni, usredsređeni na očuvanje postojećeg stanja. Bik, Škorpion, Lav i Vodolija.

Firdar (firdarija) – prognostička tehnika u kojoj se mapiraju određeni životni periodi na osnovu vladavine planeta nad određenim brojem godina.

Fortuna – ili tačka sreće. Jedna od najznačajnijih tačaka koja se pronalazi sabiranjem longitude Lune i longitude Ascendenta, a potom se od tog zbira oduzima longituda Sunca (Asc + Luna – Sunce) u dnevnoj genituri, dok se u noćnoj genituri formula obrće ( Asc + Sunce – Luna). Ptolemej i oni koji ga slede koriste istu formulu i za dnevna i noćna rođenja.

Frustracija – pojava kada jedna planeta aplicira drugoj, ali pre nego što dođe do perfekcije, jedna od njih se združi konjunkcijom ili aspektom sa trećom planetom.

↩nazad na listu

G

Geocentrični sistem – tradicionalni kosmološki model u kom Zemlja predstavlja centar univerzuma, a pozicije svih tela na nebu se posmatraju u odnosu na nju. Ovo je metafizička slika našeg kosmosa.

Glifovi ili piktogrami – tradicionalni grafički simboli astroloških znakova, planeta, aspekata i određenih važnih tačaka.

Godišnji horoskop – služi za predviđanje događaja u toku jedne godine, a na osnovu prethodno analizirane natalne karte. Obuhvata razmatranje više prediktivnih ciklusa kao što su solarni horoskop, direkcije, progresije, firdarije, profekcije, tranziti.

↩nazad na listu

H

Hajleg (Prorogator) – nosilac života i vitalne sile osobe, planeta/tačka koja je od vitalnog značaja u proceni dužine života natusa.

Halb – slučajno ojačanje planete. Planete su u svom Halbu kada su dnevne planete iznad horizonta po danu i ispod horizonta po noći, a noćne planete iznad horizonta po noći i ispod horizonta po danu.

Hajz ili Hayz – slučajno ojačanje planete. Planete su u Hajzu kada su u svom Halbu i još dodatno u srodnim znakovima – dnevne planete u muškim znakovima, noćne u ženskim.

Helenistička astrologija – zapadna astrološka tradicija koja je nasleđena od Egipćana i Vavilonaca, a potom dodatno unapređena i raširena po čitavom Mediteranu.

Helijački izlazak/zalazak – antički astrolozi su dosta pažnje poklanjali helijačkom izlasku i zalasku zvezda, jer su bili usko povezani sa zemljoradnjom. Helijački zalazak se dešava kada planeta ili zvezda ulaze u konjukciju sa Suncem. Kako se Sunce približava zvezdi, to ona postaje nevidljiva, odnosno maskirana sunčevom svetlošću (videti pojam spaljenost). Zalazak je momenat kada se poslednji put može videti neposredno nakon zalaska sunca. Od tada izlazi i zalazi zajedno sa Suncem, ostajući nevidljiva i danju i noću. Kada se Sunce odvoji od zvezde, odnosno izađe iz konjukcije za 8-20 stepeni zodijačke longitude i zvezda počne da se vidi na nebu neposredno nakon zalaska sunca – ta njena prva pojava je poznata kao helijački izlazak.

Heliocentričnost – fizička odnosno astronomska slika našeg solarnog sistema, gde se Sunce nalazi u centru, a oko njega kruže planete.

Hemisfera (u horoskopu) – predstavlja različite podele horoskopa na dve polovine. Tako se horoskop može podeliti na istočnu (od MC preko Asc do IC) ili zapadnu hemisferu (od MC preko Desc do IC), te na južnu (od Asc preko MC do Desc) ili severnu (od Asc preko IC do Desc).

Hiljade – Persijski sistem podele planetarnih vladavina u periodu od 1000 godina. Koristi se u mundanoj astrologiji.

Hiron – nebesko telo otkriveno 1977. godine izmedju Saturna i Urana. U savremenoj astrologiji mu se pripisuje simbolika patnje, povreda ali i isceljenja. U tradiciji se ovaj objekat ne razmatra.

Horarna astrologija – astrološka grana koja se bavi tumačenjem horoskopa izrađenog za trenutak kada je onaj ko tumači shvatio i razumeo postavljeno pitanje te rešio da se posveti odgovaranju.

Horoskop – predstavlja sliku pozicija nebeskih tela i njihovih međusobnih odnosa nad određenim mestom u određeno vreme. Takvu sliku izrađenu za momenat rođenja neke osobe nazivamo natalnim horoskopom tj. natalnom kartom. Postoje i drugi horoskopi prilagođeni različitim potrebama – prognostički, horarni, elekcioni, uporedni itd.

Hronokrator – planeta vladalac nekog perioda.

Humani (ljudski) znakovi – znakovi ljudskih oblika: Blizanci, Devica, Vaga, Vodolija, prva polovina Strelca.

Humor – u tradicionalnoj medicini predstavlja jednu od četiri telesne supstancije. Određivanjem mere odnosno zastupljenosti svakog humora, utvrđuju se struktura temperamenta i vitalne karakteristike.

↩nazad na listu

I

IC – skraćenica za donji meridijan, nadir, vrh četvrte kuće u kvadrantnim sistemima podele kuća, najniži deo neba, Imum Caeli.

Inferiorna konjunkcija – kada se planeta u svom retrogradnom hodu sreće sa Suncem i postaje okcidentalna. Mars, Jupiter i Saturn ne mogu imati inferiorne konjunkcije sa Suncem jer su u toku svog retrogradnog hoda u opoziciji sa njim.

Inferiorne planete – Merkur, Venera, Luna. Dodatak: prema modernim definicijama, inferiorne planete su one koje se nalaze ispred Zemlje, dok su superiorne one koje se nalaze iza nje, čime dolazimo do istog poretka, ali nedostaje glavni deo – da je Sunce centralno u tradicionalnim definicijama. U tradicionalnoj astronomiji je princip da su teže, superiorne planete manje podložne štetnim uticajima inferiornih planeta, dok su inferiorne planete osetljivije na uticaj superiornih.

Ingres – predstavlja ulazak planete u novi zodijački znak ili novu kuću horoskopa. Između ostalog, ingresom se često označavaju mundane karte za periode kada Sunce ulazi u neku od četiri kardinalne tačke (0°Ovna, Raka, Vage ili Jarca).

Inkonjunkcija – u modernoj astrologiji se definiše kao problematičan aspekt u om su planete međusobno udaljene 150°. Tradicionalno to nije aspekt, već upravo suprotno – njegov nedostatak. Planete koje su u inkonjunkciji ne vide jedna drugu i ne mogu da uspostave kontakt, osim ako ne postoje drugi, zaobilazni načini da se povežu (vidi averziju).

Ispod zemlje (donja hemisfera) – deo horoskopa koji je ispod horizonta i koga čine prva, druga, treća, četvrta, peta i šesta kuća.

Istočna (planeta) – može se odnositi na planetu koja se nalazi na Ascendentu ili u istočnom sektoru horoskopa. Takođe se može odnositi na planetu koja je orijentalna (istočna) u odnosu na Sunce.

Istočna polovina (istočna hemisfera) – deo horoskopa istočno od ose MC – IC koju čine deseta, jedanaesta, dvanaesta, prva, druga i treća kuća.

Iznad zemlje (gornja hemisfera) – deo horoskopa koji je iznad horizonta i koga čine sedma, osma, deveta, deseta, jedanaesta i dvanaesta kuća.

↩nazad na listu

J

Jarac – deseti znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe.

Jedanaesta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na prijatelje, grupe, nade, planove, plodove rada. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto dobrog duha.

Jupiter (grč. Zevs) – planeta koja simbolizuje sreću, napredak, uspeh, optimizam, potomstvo, bogatstvo, dobrotu, veru.

Južni lunarni čvor (Rep zmaja) – tačka u kojoj lunarna putanja seče eklipiku, prelazeći sa severne na južnu hemisferu.

Južni znakovi – svi znakovi od Vage do Ovna. Možemo ih nazvati i znakovima hladne sezone, jer Sunce prolazi kroz njih tokom jeseni i zime kada je postavljeno južnije u odnosu na ekvator.

↩nazad na listu

K

Kadencija – položaj planete u kadentnoj odnosno padajućoj kući. Kadentne kuće su treća, šesta, deveta i dvanaesta kuća.

Kaldejski (Haldejski) poredak – poredak planeta u geocentričnom sistemu od Saturn ka Luni.

kaldejski niz

Kardinalni znakovi – pokretni, preduzimljivi su i iniciraju promene. Ovan, Rak, Vaga, Jarac.

Klimakterične godine – kritičan period po fizičko zdravlje i vitalnost natusa.

Kazimi – pojava kada se planeta nađe na udaljenosti manjoj od 17 lučnih minuta od Sunca. Tada je planeta u srcu Sunca i smatra se da je izuzetno osnažena. Kazimi je važno slučajno dostojanstvo.

Katarhai karta – karta početka ili rađanja nekog dogadjaja ili poduhvata. Ovaj termin je posebno korišćen u helenističkoj astrologiji.

Klima – linija geografske latitude izvedena prema obdanici najdužeg dana u godini. Drevni astrolozi su koristili podelu na sedam klima. Mašalah simbolički dodeljuje svakoj klimi vladavinu po jedne planete.

Kolizija – pozicija jedne planete na istoj longitudi na kojoj je druga planeta. Helenski astrolozi su ovaj izraz koristili u primarnim direkcijama (cirkumambulacijama).

Komandujući znaci – od Raka do Jarca ili znakovi duge ascenzije. Na horizontu se uspinju sporije od proseka (2 časa).

Kombinovani horoskop – ili kompozit je veštački horoskop koji služi za opis odnosa dve osobe, a izračunava se pronalaženjem srednjih vrednosti svih pozicija u dvema natalnim kartama koje se upoređuju. Ne koristi se u tradicionalnoj astrologiji.

Komete – nebeska tela manjih dimenzija koja u određenim intervalima dolaze sa periferije Sunčevog sistema. U astrologiji obično simbolizuju značajne mundane događaje.

Konfiguracija – kombinacija više tela u određenim položajima. Neke od poznatih konfiguracija su veliki kvadrat, veliki trigon, T-kvadrat, veliki krst, jod i slično. U tradicionalnoj astrologiji se ovakvim konfiguracijama ne daje specifično značenje.

Konjunkcija – telesno spajanje dve planete. Može biti povoljna i nepovoljna, zavisno od planeta koje se spajaju.

Konstelacija (sazvežđe) – grupa zvezda koje su zamišljenim linijama povezane u određeni skup.

Konverzno – odnosi se na nešto što je suprotno nekom normalnom, ustaljenom smeru. Ovaj izraz se često sreće u astrološkoj prognostici. Tako se, npr. konverzne direkcije računaju direktovanjem (pomeranjem) planete ka nekoj tački, u suprotnom smeru od osnovnog, primarnog kretanja koji je u smeru kazaljke na satu.

Korupcija (planete) – oštećenje koje planeta trpi bilo pozicijom u znaku svog pada ili izgona, bilo nepovoljnim aspektom malefika.

Kosmogram (radiks) – dijagram položaja nebeskih tela u momentu rađanja natusa, natalna karta.

Kulminacija – planeta u najvišoj tački svoje putanje iznad horizonta.

Kusp ili vrh – predstavlja liniju koja označava početak jedne kuće horoskopa istovremeno ukazujući i na kraj prethodne.

Kuće (polja) – predstavljaju podelu ekliptičke ravni na 12 jednakih (sistem jedna kuća – jedan znak) ili nejednakih (kvadrantni sistemi kao što su Plasidus, Regiomontan, Alkabitus) delova, gde svaki deo ima svoje značenje i predstavlja određenu životnu oblast.

Kvadranti (četvrti) – delovi horoskopa podeljeni osama uglova. Postoji više podela. Muški kvadranti ili orijentalni kvadranti su od Ascendenta do MC-a (dvanaesta, jedanaesta i deseta kuća) te od Descendenta do IC-a (šesta, peta i četvrta kuća). Ženski ili okcidentalni kvadranti su od MC-a do Descendenta (deveta, osma i sedma kuća) te od IC-a do Ascendenta (treća, druga i prva kuća). Kvadrante prema nekim savremenim autorima možemo podeliti i na prvi kvadrant (od Ascendenta do IC-a) koji je pokazatelj subjektivne svesnosti i samorazvoja natusa, zatim drugi kvadrant (od IC-a do Descendenta) koji je pokazatelj subjektivne svesti natusa o drugima i samoizražavanja, potom treći kvadrant (od Descendenta do MC-a) koji je pokazatelj objektivne svesti natusa o drugima i njegova težnja ka ekspanziji i na kraju četvrti kvadrant (od MC-a do Ascendenta) koji je pokazatelj objektivne svesnosti o sebi i lične transcedencije.

Kvadrantni sistem (kuća) – podela ekliptičke sfere na 12 delova, gledajući sa Zemlje, za vreme i mesto za koje se horoskop izrađuje. Razlikuje se više vrsta kvadrantnih sistema.

Kvadrat – ugaono rastojanje, tj. aspekt od 90 stepeni između dve planete.

Kvadriplicitet – podela znakova prema kvalitetu na kardinalne, fiksne i promenljive (vidi modalitet).

↩nazad na listu

L

Latituda (nebeska) – nebeska širina. Udaljenost planete od ekliptike izražena u ugaonim jedinicama.

Lav – peti znak Zodijaka.

Ledirana planeta – planeta oštećena nekim nepovoljnim aspektom.

Lica – poznata i kao dekani; podele znakova na delove od po 10 stepeni, od kojih svaka ima vladara. Izgleda da je ovo bazirano na egipatskoj podeli godine na 36 perioda od po 10 dana, od kojih je svaki imao svog zvezdanog vladara. Firmik, astrolog iz IV veka je jedan od mnogih koji je mnogo pažnje poklanjao licima, govoreći da je planeti u svom dekanatu dobro kao da je u svom znaku. Kao i Manilije pre njega, vezivao je vladarstva nad dekanima za znakove Zodijaka, ali većina autora, uključujući i Ptolemeja, daju vladarstva planetama po obrnutom redu (Saturn, Jupiter, Mars, Sunce, Venera, Merkur, Luna). Ovakav poredak odgovara planetarnim vladarstvima nad danima u nedelji.

Lilit – hipotetičko telo u orbiti Zemlje, tačka, asteroid. Ne razmatra se u tradiciji.

Longituda (nebeska) – udaljenost planete od vernalne tačke (0 stepeni Ovna) merena stepenima na ekliptici.

Luminari – svetla, Sunce i Luna.

Lunacije – konjunkcije i opozicije Sunca i Lune u bilo kom horoskopu.

Lunarni horoskop – izrađuje se na sličan način kao i solarni horoskop, samo se kao baza koristi momenat povratka Lune na svoju natalnu poziciju.

Lutalice – drugi naziv za planete. Ime su dobile na račun svog kretanja po nebu, za razliku od nekretnica (fiksnih zvezda).

↩nazad na listu

M

Malefik – planeta koja sobom nosi nešto loše, maliciozno. Može biti esencijalni ili slučajni malefik. Esencijalni malefici su Saturn i Mars, dok slučajni malefik može biti svaka planeta u zavisnosti od vladavine nekim poljem i nepovoljnosti pozicije u kojoj je. U savremenoj astrologiji, transsaturnovske planete poput Urana, Neptuna i Plutona imaju esencijalno malefičnu prirodu.

Mars (grč. Ares) – planeta koja simbolizuje akciju, borbu, sukobe, takmičenja, ambicije, agresivnost, energiju, strast, opasnost.

MC (Zenit) – skraćenica za gornji meridijan, najviši deo neba, Medium Coeli. Predstavlja početak desete kuće u kvadrantnim sistemima podele kuća. Simbolizuje karijeru, čast, status.

Merkur (grč. Hermes) – planeta koja simbolizuje racio, komunikaciju, transport, govor, pisanje, putovanja, trgovinu.

Luna (grč. Selena) – planeta koja simbolizuje telesno, iracionalno, instinkte, navike, uspomene, detinjstvo, plodnost, majke i žene, ali takođe i sve stvari i sav običan svet.

Modalitet – predstavlja podelu 12 znakova Zodijaka prema načinu i obliku njihovog izražavanja. Dele se na kardinalne, fiksne i promenljive. Kardinalni (Ovan, Rak, Vaga, Jarac) su znakovi promena, obično naglih i dramatičnih, pokretači. Fiksni znakovi (Bik, Lav, Škorpion, Vodolija) teže da zadržavaju postojeća stanja, oni su stabilni i upijajući. Promenljivi znakovi (Blizanci, Devica, Strelac, Ribe) su prelazni, balansiraju oštre razlike koje postoje među prve dve grupe.

Monomoirija – sistem stepenova gde svakim stepenom Zodijaka vlada određena planeta.

Mundana astrologija – takozvana kraljica astrologije, grana astrologije koja se bavi analizom mundanih horoskopa (razni događaji u svetu, ratovi, sudbine raznih država i naroda, značajni politički i istorijski događaji, itd.), za razliku od natalne astrologije koja se bavi pojedincem odnosno analizom individualnih horoskopa. Svi horoskopi su podređeni mundanim horoskopima.

Muški znakovi – pozitivni znakovi, dnevni, aktivni. Tu spadaju svi vatreni i vazdušni znakovi. Otvoreniji, samopouzdaniji i objektivniji.

↩nazad na listu

N

Nadjačavanje (vidi i decimaciju) – kada se planeta nalazi u devetom, desetom ili jedanaestom znaku od druge planete, odnosno kada se nalazi u superiornom sekstilu, kvadratu ili trigonu.

Napredovanje – kada se ugaona ili sukcedentna planeta kreće u smeru kazaljke na satu (primarno kretanje neba) prema nekom od uglova. Kod nekih autora može označavati ugaone ili sukcedentne cele znakove (B. Dajks). Ovaj termin se može odnositi i na istočne četvrti neba.

Negativni znakovi – ženski znakovi. Tu spadaju zemljani i vodeni znakovi. Zatvoreniji, prijemčiviji i subjektivniji.

Nemi znakovi – Rak, Škorpija, Ribe, tj. svi vodeni znakovi.

Neplodni znakovi – Blizanci, Lav i Devica se smatraju neplodnim i shodno tome nepovoljnim za pitanja potomstva ili razmatranje plodnosti neke životne oblasti. Ovan, Strelac i Jarac se takođe smatraju pre jalovim nego plodnim. U prediktivnim tehnikama ovi znakovi će ukazati na poteškoće oko začeća deteta ili na malo dece, ako se vrh pete kuće ili relevantni signifikatori nađu u nekome od njih. Smatra se da većina ovih znakova ima sušeći (pogledati tekst o kvalitetima) uticaj. Poznati su i pod imenom jalovi znakovi.

↩nazad na listu

O

Oblitička ascenzija – predstavlja luk nebeskog ekvatora izmedju 0 stepeni Ovna i tačke na ekvatoru koja je u usponu na nebeskoj sferi.

Okcidentalnost – je kada je planeta levo ili iza Sunca, odnosno izlazi posle njega na istoku i postaje večernja zvezda (vidi se na nebu nakon zalaska Sunca).

Okretanje karte – ili derivacija. Služi za detaljnije razmatranje neke životne oblasti, arapske tačke, stvari ili osobe u pitanju, tako što se vrh kuće ili znak u kome se posmatrano telo ili tačka nalazi, uzima kao Ascendent. Na primer, ako neko pita o svome bratu, radikalna četvrta kuća će biti posmatrana kao njegova druga, radikalna peta će biti posmatrana kao njegova treća i tako dalje. U ovom slučaju peta kuća je izvedena ili derivatna treća kuća brata.

Okultacija – pojava kada jedno nebesko telo biva skriveno drugim, bilo u toku tranzita ili u toku eklipse.

Opadajući deo neba – okcidentalna polovina horoskopa, od desete kuće preko sedme do četvrte.

Opadajuća Luna – period između uštapa i mlađaka u kom se Luni smanjuje svetlost.

Opozicija – ugaono rastojanje od 180 stepeni izmedju dve planete.

Opsada (opkoljenost) – Bonati opisuje opsadu kao stanje kad se planeta odvaja od jednog malefika i aplicira ka drugom. Ukazuje na situaciju koja ide od lošeg ka još gorem. Lili opisuje planetu pod opsadom kao onu koja leži između dva malefika, Marsa i Saturna. Daje primer u kom je Mars na 10 stepeni Ovna, Venera na 13 stepeni Ovna i Saturn na 15 stepeni Ovna. Smatra se da planeta može biti u opsadi preko bilo kog aspekta, ne samo preko konjunkcije. Kao princip označava da je planeta zarobljena između dve loše sile, sa obe strane. Opsada se može dogoditi i kada se planeta nađe u znaku koji je opkoljen maleficima, a nema intervencije drugih planeta. Sve ove situacije se nazivaju malefičnom opsadom. Ako se neka planeta nađe opkoljena beneficima, onda je to benefična opsada.

Orbis – krug ili aura planete, izražena u stepenima. Kada se planete približe dovoljno da se njihovi orbisi dodirnu, tada počinje dejstvo njihovog aspekta ili konjunkcije.

Orijentalnost – je kada je planeta desno ili ispred Sunca, odnosno izlazi pre njega na istoku i postaje jutarnja zvezda.

Osma kuća – deo horoskopa koji se odnosi na stradanje, sudbinu, strah, udarce, smrt.

Otvaranje kapija (apertio portarum) – situacija koja najavljuje promene vremena, a primarno kiše. Dešava se kada se telesno ili nepovoljnim aspektom spoje planete čiji su domicili prirodno u opoziciji: Venera i Mars, Jupiter i Merkur, Saturn i Luna, Saturn i Sunce.

Ovan – prvi znak Zodijaka.

↩nazad na listu

P

Pad (depresija, kasus) – jedna od osnovnih debilitacija planete. Planeta je u padu uvek kada se nađe nasuprot mesta svoje egzaltacije odnosno u sedmom znaku od tog.

Paralel – odnos dva tela kada se nalaze na istom stepenu ekliptike ali na različitim širinama. Paralel deluje slično konjunkciji, ali je orbis znatno manji, oko 1 stepen, a uticaj znatno duži.

Paranatalonta ili paran – zvezda ili deo sazvežđa ili zodijačkog znaka koji postaje vidljiv (ili nevidljiv) istovremeno sa određenim stepenom ekliptike.

Partilni (aspekt) – aspekt ili konjunkcija dve ili više planeta koji se dešava u okviru istog stepena (npr. Venera na 05° 02′ Bika i Jupiter na 05° 58′ Bika).

Peregrinost – pozicija planete u određenom znaku u kome ona nema nikakvo osnovno dostojanstvo. Planeta može biti peregrina kada je u debilitaciji.

Perigej – tačka najmanje udaljenosti od Zemlje.

Perihel – tačka u kojoj je neko telo najbliže Suncu.

Peta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na seks, decu, veselje, zabave, kreativnost, umetnost, igre na sreću. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto dobre sreće.

Planeta brzog kretanja – planeta koja se kreće brže od svoje prosečne brzine. Prosečne brzine planeta imaju sledeće vrednosti : Sunce 0°59′; Luna 13°23′; Merkur 0°59′; Venera 0°59′; Mars 0°31′; Jupiter 0°05′; Saturn 0°03′.

Planeta sporog kretanja – planeta koja se kreće sporije od svoje prosečne brzine (vidi prethodnu stavku).

Planetarne godine – male, srednje, velike i maksimalne godine neke planete.

SaturnJupiterMarsSunceVeneraMerkurLuna
3012151982025
43.545.540.539.5*454839.5*
5779661208276108
25642728414611151461520

* kod pojedinih autora postoje izvesna odstupanja u broju maksimalnih godina, naročito kod Bonatija. Takođe, u nekim rukopisima su srednje godine Sunca 69.5 kao srednja vrednost zbira manjih i velikih godina, ali u nekim (Abu Mašar, Alkabitus, Bonati, Jovan Seviljski) se navodi srednja vrednost zbira manjih i polovine velikih godina (39.5). Valens kao stariji izvor u VII poglavlju Antologije navodi vrednosti kao što su u tabeli, pri čemu upravo kod luminara pravi izuzetak u kalkulaciji uzimajući polovine njihovih velikih godina umesto cele vrednosti kao što je činio za druge planete.

Platik (aspekt) – aspekt ili konjunkcija dve ili više planeta u okviru njihovih orbisa (npr. Venera na 05°02′ Bika i Jupiter na 06°25′ Bika).

Plodni znakovi – znakovi vodenog tripliciteta: Rak, Škorpija i Ribe, smatraju se plodnim zbog njihovog vlažnog (videti tekst o kvalitetima) uticaja, koji utiče na plodnost. Ako nisu aflikovani, između ostalog ukazuju na potencijal za veliku porodicu, mnogo dece ili lako začeće. Škorpion najmanje obećava po tom pitanju, jer ako je aflikovan može uzrokovati mnogo spontanih pobačaja.

Pod sunčevim zracima (USB) – je ono telo koje je na udaljenosti većoj od 7°30′ a manjoj od 15° od Sunca. To je jedna od slučajnih debilitacija, navodno slabija nego spaljenost. Ipak, činjenica je da i u jednom i u drugom slučaju planeta nije vidljiva zbog čega je njena snaga umanjena. Olakšavajuće samo može biti da li planeta „beži“ od Sunca, ili mu se približava.

Polaritet – podela znakova i planeta prema polu. Vatreni i vazdušni znakovi su muški, dok su zemljani i vodeni ženski. Luna i Venera su ženske planete, dok su Sunce, Mars, Jupiter i Saturn muške planete. Merkur je prema nekim autorima muška planeta, iako je on zapravo androgin može biti i jednog i drugog pola.

Pokorni znaci – od Jarca do Raka ili znakovi kratke ascenzije. Na horizontu se uspinju brže od proseka (2 časa).

Povlačenje (potonuće) – kada planeta pada sa ugla, tj. odvaja se od njega u smeru kazaljke na satu (primarnim kretanjem neba). Može se odnositi i na kadenciju u sistemu kuća-znak ili na zapadni kvadrant (B. Dajks).

Prazan hod – situacija u kojoj planeta ne pravi nikakve aplikacione aspekte pre nego što uđe u sledeći znak. Prema arapskim autorima, da bi npr. Luna bila u praznom hodu, ona ne sme biti ni u separaciji ni u aplikaciji 12 stepeni iza i ispred, nevezano za to da li menja znak ili ne. Kada je u svom sedištu ili egzaltaciji, smatra se da ne može biti u praznom hodu.

Predavanje dispozicije – kada brža planeta aplicira sporijoj predajući joj na taj način upravu nad stvarima koje označava.

Predavanje moći – kada planeta koja ima neki vid vladarstva u znaku u kome je, aplicira drugoj kojoj predaje svoju moć.

Predavanje prirode – kada se planeta združuje sa vladarom znaka u kom se nalazi i na taj način mu predaje prirodu. Ovde prepoznajemo recepciju.

Predikcija – prognoza budućih događaja na osnovu natalnog horoskopa.

Prenatalna eklipsa – eklipsa koja je prethodila rođenju.

Prenatalna sizigija – konjunkcija ili opozicija luminara koja je prethodila rođenju.

Prenos svetlosti – način prenosa vrlina sa jedne planete na drugu preko treće planete koja je u separacionoj konjunkciji ili aspektu s prvom i odmah potom pravi aplikacionu konjunkciju ili aspekt s drugom. Pretpostavimo da je Mars na 15 stepeni Ovna, a Jupiter na 20 stepeni Vage. Ako bi Luna bila u Lavu, ona bi prvo pravila trigon s Marsom na 15 stepeni Lava, a potom sekstil s Jupiterom na 20 stepeni Vage. Time bi prenela svetlost od Marsa ka Jupiteru.

Profekcije – prognostički metod u kom se planete, tačke i uglovi pomeraju za po 30° odnosno za po jedan znak godišnje za svaku solarnu godinu. Tako se profekcija istog znaka ponavlja posle svake dvanaeste godine.

Profitabilna mesta – termin koji vodi poreklo iz helenističke astrologije i odnosi se na kuće u kojima planete mogu bolje i snažnije izvršiti ono što obećavaju. Dve sheme postoje. Jedna shema (Nekepso, Abu Mašar) podrazumeva osam profitabilnih mesta (I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI kuća), a druga shema (Dorotej, Sâl) sedam (I, IV, V, VII, IX, X, XI kuća).

Progresije (sekundarne) – prognostički metod u kome se planete pomeraju po sistemu 1 dan = 1 godina.

Prohibicija – je jedan od načina sprečavanja aspekta. Ako postoji aplikacioni aspekt između dve planete, ali pre nego što on postane egzaktan, treća planeta napravi egzaktan aspekt s nekom od druge dve, imamo prohibiciju.

Promenljivi (dvostruki) znakovi – prilagodljivi i lako se adaptiraju na sve promene. Blizanci, Devica, Strelac, Ribe.

Promisor – planeta koja se direktuje prema nekom signifikatoru u cilju određivanja vremena ispunjenja nekog događaja koji obećava.

Ptolemejeva doba – podela životnog veka čoveka na 7 perioda u skladu sa 7 tradicionalnih planeta. Svaka planeta, vladar jednog doba, jeste hronokrator, tj. vladar tog perioda na osnovu čijeg stanja se predviđa opšti životni kvalitet tokom tog vremenskog okvira.

Prva kuća – polje u horoskopu koje se odnosi na zdravlje, vitalnost, fizički izgled, opšti kvalitet života, ima značajnog učešća u definisanju opštih karakteristika ličnosti i primarne motivacije. Istočni ugao.

↩nazad na listu

R

Rak – četvrti znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe.

Radikalna pozicija – bazna pozicija. Npr. kada kažemo da se solarni Mars nalazi na radikalnom Jupiteru ili da šalje kvadrat prema svom radikalnom mestu, mislimo na to da se solarni Mars nalazi u konjunkciji sa natalnim Jupiterom odnosno šalje kvadrat prema sopstvenoj natalnoj poziciji.

Radikalnost horarnog horoskopa – pouzdanost da se horoskop tumači, a što se utvrđuje određenim kriterijumima koje treba da ispuni, na primer, da postoji podudaranje vladara sata i triplicitetnog vladara Ascendenta, da Ascendent ne bude na prvim ili poslednjim stepenima znaka i slično.

Radiks – natalni ili bilo koji drugi horoskop koji se posmatra kao početni, kao osnov za nešto drugo. Npr. u mundanoj astrologiji horoskop osnivanja države ili godišnjeg ingresa je radiks horoskop, dok su ostali pomoćni.

Radovanje – pozicija planete u kojoj ona dobija dodatnu snagu. Tako se Merkur raduje u I, Luna u III, Venera u V, Mars u VI, Sunce u IX, Jupiter u XI i Saturn u XII kući. Radovanje nekad podrazumeva i takozvano uživanje odnosno poziciju planete koja ima dva domicila, u onom domicilu koji joj više odgovara. Tako se Mars raduje u Škorpionu, Venera u Biku, Merkur u Devici, Jupiter u Strelcu i Saturn u Vodoliji.

Rastuća Luna – period između mlađaka i uštapa kada se svetlost Lune uvećava.

Recepcija – kada se jedna planeta nađe u jednom ili više dostojanstava druge. Može biti uzajamna, kada dve planete izmenjaju sedišta ili egzaltacije, i može biti jednostrana recepcija, kada samo jedna planeta prima drugu.

Refranacija – jedan od načina sprečavanja aspekta. Dešava se ako imamo aplikacioni aspekt između dve planete, ali pre nego sto on postane egzaktan, brza planeta napravi stanicu i krene retrogradno, tako da do perfekcije (egzaktnosti aspekta) nikada ne dolazi.

Rektascenzija (RA) – poznatija i kao nebeska dužina predstavlja luk na nebeskom ekvatoru koji leži izmedju 0° Ovna i deklinacijskog kruga računajući od istoka ka zapadu.

Rektifikacija – metoda utvrđivanja tačnog vremena rođenja koje nije poznato dovoljno precizno. Postoje različiti načini na koji se vreme može rektifikovati, a najpouzdaniji metod se oslanja na najbitnije događaje u životu natusa koji služe kao reper pomoću kojeg se precizno određuje vreme rođenja.

Ribe – dvanaesti znak Zodijaka.

Retrogradno kretanje – prividno kretanje planete kroz Zodijak u suprotnom smeru od normalnog (direktnog). Vrlo oštećujuće za planetu i ono što predstavlja, izuzev kada je kontekst u kom se retrogradna planeta posmatra takav da može ukazati na pozitivan ishod (npr. obnova veze ili vraćanje na posao).

↩nazad na listu

S

Sakupljanje svetlosti (kolekcija) – je pojava kada imamo dve planete koje nisu u međusobnom aspektu, ali obe prave aplikacioni aspekt ka nekoj trećoj, sporijoj planeti. Tada kažemo da je ta treća planeta „skupila svetlost“ prve dve planete. Može se desiti i ako je jedna planeta u bliskoj separaciji, pod uslovom da se ne upliće četvrta planeta.

SAN – skraćenica za poslednju lunarnu sizigiju.

Saturn (grč. Kronos) – planeta koja simbolizuje ograničenja, starost, disciplinu, trpljenje, hladnoću, depresiju, samoću, zlo, ozbiljnost, upornost, odricanje.

Sedma kuća – deo horoskopa koji se odnosi na brak, partnerske odnose, suparnike i javne neprijatelje, suđenja i procese.

Sekstil – ugaono rastojanje dve planete koje iznosi 60 stepeni.

Sekta – astrološki koncept koji dodeljuje planete dvema različitim kategorijama. Tako planete mogu pripadati dnevnoj ili noćnoj sekti i u skladu sa tom pripadnošću njihov uticaj može biti kvalitativno osnažen odnosno oslabljen.

Sektor – podela kruga deferenta ili epicikla na 4 dela u cilju utvrđivanja pozicije, brzine, vidljivosti i drugih karakteristika planete.

Separacija – predstavlja razdvajanje dve planete odnosno pojavu kada planete napuštaju aspekt ili konjunkciju koju su obrazovale.

Severni lunarni čvor (Glava Zmaja) – tačka u kojoj lunarna putanja seče eklipiku, prelazeći sa južne na severnu hemisferu.

Severni znakovi – svi znakovi od Ovna do Vage. Možemo ih nazvati i znakovima tople sezone, jer Sunce prolazi kroz njih tokom proleća i leta, kada je postavljeno severnije u odnosu na ekvator.

Siderički period – odnosi se na period koji je potreban nekom telu da napravi pun krug oko Sunca u odnosu na zvezde.

Signifikator – planeta ili tačka u natalnom ili drugom horoskopu koja vlada nad određenim stvarima. Planete mogu biti esencijalni (osnovni) i slučajni signifikatori.

Sinastrija – metod upoređivanja natalnih karti dve osobe radi utvrđivanja kvaliteta njihovog odnosa.

Sinister – termin koji opisuje aspekt koji jedna planeta sklapa sa drugom iz znaka koji sledi prirodni raspored znakova (npr. planeta u Ovnu sklapa kvadrat sa planetom u Raku).

Sinodički ciklus – izvedeno od reči sinod (synod) koja znači susret, sastanak. Odnosi se na period od jedne do druge konjunkcije dve planete.

Sizigija – konjunkcija ili opozicija Sunca i Lune.

Slučajno dostojanstvo – snaga koju planeta dobija nekim drugim faktorima, koji nisu vezani za zodijački položaj. Može biti povezana sa bilo čim što joj pomaže da deluje jače – ugaonost, direktno/brzo kretanje, oslobođenost od spaljenosti, konjunkcija sa nekretnicom.

Solarni horoskop – vrsta godišnjeg horoskopa koji se izračunava za vreme povratka Sunca na svoju natalnu poziciju.

Spaljeni put (Via combusta) – deo Zodijaka koji se prostire od 15° Vage do 15° škorpije, a na kome planete (prvenstveno luminari) imaju slučajnu debilitaciju. Prema nekim asutorima, spaljeni put se zapravo prostire od 19° Vage do 3° Škorpiona.

Spaljenost – planeta je spaljena kada je u konjukciji sa Suncem i tako skrivena njegovom svetlošću. Tradicionalno, ovo se smatra velikim oštećenjem i znači da je planeta oslabljena i nema moć da deluje. Medjutim, ako se planeta nalazi na manje od 17 lučnih minuta od Sunca, to se zove kazimi – u srcu Sunca – i smatra se povoljnim položajem. U svom Uvodu Vilijam Lili navodi da planeta, da bi se smatrala spaljenom, mora biti u istom znaku kao i Sunce i udaljena 8°30′ od njega; ali ako se nalazi izmedju 8°30′ i 17° od Sunca smatra se da je pod Sunčevim zracima. I to je oštećenje, ali ne toliko teško kao spaljenost. Lili piše sledeće: Ako je signifikator pitača spaljen, ukazuje na to da je pitač u velikom strahu i potpuno pod uticajem neke moćne osobe (Hrišćanska astrologija, str. 113). Ipak, u delu o horarnoj (str. 300) on navodi: Planeta udaljena do 12° od Sunca je pod njegovim zracima i tada nema snage, bez obzira na to u kom je znaku; kada je planeta na 16′ od Sunca kaže se da je kazimi ili u srcu Sunca i to je veoma srećan i neobično jak položaj. Nema sumnje da je taj aforizam preveden iz rada nekog starijeg autora.

Spekulum – tabela koja se prilaže uz horoskop i u sebi sadrži sve bitne podatke astronomske elemente. Ranije od velike važnosti u računanju primarnih direkcija.

Stacionarnost – pojava zastoja planete (stanica) pri promeni smera kretanja tj. pri prelasku iz direktnog u retrogradno kretanje i obrnuto. Spada u red slučajnih debilitacija.

Stelijum (sabor, susretanje, lat. satellitium) – grupa više planeta koje se nalaze u jednom znaku ili kući. Ističe značaj tog znaka i kuće u horoskopu. Posebno je značajno ako se više planeta združuje u okviru 15° znaka.

Strelac – deveti znak Zodijaka.

Sukcedentno – sledujuće. Odnosi se na kuće ili položaj planeta u kućama koje se nalaze izmedju uglova i kadentnih (padajućih) kuća. Sukcedentne kuće su druga, peta, osma i jedanaesta.

Sunce (grč. Apolon) – svetlo tj. planeta koja simbolizuje život, vitalnost, volju, snagu, autoritet, moć, uspeh, dostojanstvo, zrelost, muža, oca.

Superiorna konjunkcija – kada se planeta u svom direktnom hodu sreće sa Suncem, nakon čega postaje orijentalna. Sve planete mogu imati superiornu konjunkciju.

Superiorne planete – Mars, Jupiter, Saturn.

Suvladar – je planeta koja je egzaltacioni, triplicitetni ili terminski vladar nekog znaka. Takođe, suvladarima se mogu nazvati planete koje pripadaju istom triplicitetu.

Svedočenje – prema helenističkim izvorima, situacija kada su dve planete u aplikaciji u znakovima koji se vide ptolemejskim aspektom, pri čemu će doći do perfekcije aspekta pre nego što neka od planeta napusti znak u kom se nalazi. U zavisnosti od toga da li se vide trigonom, sekstilom, kvadratom ili opozicijom, svedočenje može biti povoljno ili nepovoljno. Važno je napomenuti da svedočenje postoji samo ako planete nisu u aspektu unutar orbisa 3 stepena, jer u suprotnom postoji aspekt ali ne svedočenje.
U arapskoj astrologiji ovaj termin je imao više značenja: (a) planeta koja ima dostojanstva na određenom mestu, (b) ukupan broj dostojanstava koje planeta ima na mestu na kom se nalazi ili u poređenju s drugim planetama, (c) konjunkcija ili aspekt prema kući od interesa, i na kraju(d)  bilo koji način na koji je planeta relevantna u ispitivanju (Dajks).

Svetlo vremena – vladajuće svetlo u radiksu. Ako je dnevna karta onda je svetlo vremena Sunce; u noćnoj karti, svetlo vremena je Luna.

Š

Šesta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na bolesti, sluge, male životinje, zatvore, bolnice, neprijatelje. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto loše sreće.

Škorpion – Osmi znak Zodijaka.

↩nazad na listu

T

Tema Mundi – pretpostavljeni horoskop nastanka sveta.

Temperament – mešavina humora na osnovu koje tumačimo ponašanje, zdravlje i kvantitet energije osobe i planeta u horoskopu.

Termin (granica) – predstavlja određen deo znaka u kom planeta ima jedno od slabijih osnovnih dostojanstava. Postoji nekoliko različitih setova termina, a među najkorišćenijima su egipatski i Ptolemejevi setovi.

Tranzit – prelazak nekog nebeskog tela preko određenog mesta u horoskopu.

Treća kuća – deo horoskopa koji se odnosi na braću i sestre, rodbinu, komšije, saobraćaj i kraća putovanja, komunikaciju, vesti. U helenističkoj astrologiji poznata i kao kuća Boginje.

Trigon – aspekt koji dve planete zaklapaju pod uglom od 120°.

Triplicitet – jedno od slabijih osnovnih dostojanstava.

↩nazad na listu

U

Uglovi – ukrsnice horoskopa, tj. vrhovi prve, četvrte, sedme i desete kuće. Takođe, može se odnositi i na uglove u odnosu na poziciju neke planete ili tačke. Na primer, ako je Sunce u trećoj kući, svaka planeta koja se nađe u šestoj, devetoj ili dvanaestoj kući biće ugaona od pozicije Sunca.

Uglovne (ugaone) kuće – u kvadrantnim modelima to su kuće koje počinju Ascendentom, MC-om, Descendentom i IC-om. Međutim, u sistemu celih znakova, to su prvi, četvrti, sedmi i deseti znak: deseti znak je isto što i deseta kuća, a MC se može naći u devetoj, jedanaestoj, čak i osmoj kući.

Uvećanje ili smanjenje u broju – kada se dnevno kretanje planete ubrzava ili usporava. Kada se planeta kreće od perigeja ka svom apogeju, ona usporava ili se smanjuje u broju jer se udaljava od Zemlje; kada se kreće od svog apogeja ka perigeju, ubrzana, tj. uvećava se u broju jer se približava Zemlji.

Uvećanje ili smanjenje u kursu – kada se planeta kreće brže ili sporije od svoje prosečne brzine. U geocentričnom modelu, u sektorima koji su bliži perigeju planete, ona će se prividno kretati brže; u sektorima koji su bliži apogeju, kretaće se sporije.

Uzdižući deo neba – orijentalna polovina horoskopa, tj. deo od četvrte kuće preko prve do desete kuće.

↩nazad na listu

V

Vaga – sedmi znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe.

Vatra, vatreni element – aktivni, muški element; simboliše stvaranje, ambicije, entuzijazam, kretanje, inspiraciju, inicijativu.

Vatreni znakovi – muški znakovi, Ovan, Lav i Strelac. Tvore vatreni triplicitet.

Vazduh, vazdušni element – aktivni, muški element; simboliše intelekt, razmišljanje, logiku, socijalizaciju, komunikaciju

Vazdušni znakovi – muški znakovi Blizanci, Vaga i Vodolija. Oni skupa tvore vazdušni triplicitet.

Velikodušnost – kada su dve planete u recepciji ali nisu povezane aspektom.

Venera (grč. Afrodita) – planeta koja simbolizuje lepotu, ženstvenost, umetnost, estetiku, harmoniju, zadovoljstva, senzualnost.

Violentno – nasilno. Ovaj izraz se često koristi u opisu malefične, nasilne prirode neke planete ili nekretnice.

Vladar geniture – najsnažnija planeta u karti i esencijalno i mundano.

Vladar godine – vladar znaka u koji stiže profekcioni Ascendent. Prema Valensu, ako se u znaku u kom se našao profekcioni Ascendent natalno ili solarno nalazi neka planeta, ona će imati prednost nad vladarom znaka. Takođe, bilo koja ugaona planeta u solarnom horoskopu biće ko-vladar. U mundanim horoskopima, to je kod većine autora almuten karte ili terminski vladar Ascendenta (Mašalah).

Vladar vremena – vladajući luminar, u skladu s dobom dana.

Vodeni znakovi – ženski znakovi Rak, Škorpija i Ribe. Tvore vodeni triplicitet.

Vodolija – jedanaesti znak Zodijaka.

Vraćanje svetlosti – kada jedna planeta aplicira drugoj pri čemu je druga kadentna, pod sunčevim zracima ili retrogradna. Tada ta druga planeta vraća svetlost prvoj. Vraćanje može biti uz štetu ili korist.

↩nazad na listu

Z

Zapadna polovina (zapadna hemisfera) – deo horoskopa zapadno od ose MC – IC koju čine četvrta, peta, šesta, sedma, osma i deveta kuća.

Zemlja, zemljani element – pasivni, ženski element; simboliše materijalizam, praktičnost, pragmatičnost, dogmatizam.

Zemljani znakovi – ženski znakovi Bik, Devica i Jarac.

Zoidion – zodijački znak. Ovaj izraz se sreće u helenističkim spisima.

↩nazad na listu


RADOST JE U DELJENJU