Dekumbiture: Horarna medicinska pitanja

Dekumbiture su vrsta horarnih medicinskih pitanja. Uobičajena su dva načina pristupa ovim horoskopima, tj. dva metoda – helenistički i srednjovekovni metod.

Tajna zdravlja uma i tela je da se ne žali za prošlošću, da se ne brine o budućnosti ili da se ne očekuju nevolje, već da se mudro i potpuno živi u sadašnjem trenutku.

— Buda —

 

Zdravlje je najveće bogatstvo koje imamo. Čini se da to često zaboravljamo iako smo na svakom koraku bombardovani informacijama o korisnosti i štetnosti nekih navika, o tome koje su namirnice zdravije, o preventivi, kako da očuvamo svoje zdravlje i unapredimo kvalitet života. Većina se ozbiljnije pozabavi svojim zdravljem tek onda kada se pojavi određeni problem. Tako je oduvek bilo.

Da bi se problem prepoznao, neophodne su valjane dijagnostičke pretrage. Savremena medicina se u te svrhe služi raznim ispitivanjima krvi, rendgen i skener dijagnostikom i sličnim. Nakon što se problem prepozna, a što nekada može potrajati i duži vremenski period, započinje se sa lečenjem. U zavisnosti od same bolesti to lečenje može biti uspešno ili neuspešno, ali o konačnom ishodu se najčešće ne može govoriti na samom početku jer su uvek moguće neke komplikacije i nepredviđene situacije. Sa astrologijom je drugačije i to je veoma, veoma davno prepoznao Hipokrat:

Doktor bez znanja astrologije nema pravo da sebe naziva doktorom.

Zahvaljujući astrologiji, ne samo da smo u mogućnosti da utvrdimo gde je žarište i o kakvoj je bolesti reč, već smo u mogućnosti da dosta precizno utvrdimo kakav bi mogao biti tok bolesti odnosno oporavka, koji su to kritični periodi i kakav bi bio konačni ishod. Ali, moć astrologije se ne ogleda samo u dijagnostikovanju i predviđanju ishoda, već i u lečenju.

Iako su mnogi astrolozi umeli da spravljaju tinkture i lekove prema prirodi bolesti, pripremom lekova se nisu svi bavili. U novijoj istoriji su po tome bili poznati Nikolas Kalpeper i Ričard Sonders, koji su napisali obimna dela o medicinskoj astrologiji utiskujući u njih pečat svog neprocenjivog iskustva. Ono što sami ističu, važnije od samog spravljanja leka jeste, pre svega, momenat kada će sastojci biti prikupljeni, te kasnije još bitniji momenat kada će pripremljeni lek biti dat bolesniku. Ma kako da je lek dobar i delotvoran, ako je dat bolesniku u neodgovarajuće vreme njegova delotvornost može biti značajno umanjena.

Dekumbiture

Kada želimo da razmotrimo pitanja vitalnosti i zdravlja neke osobe, uobičajeno je da to činimo analizirajući natalnu kartu. Međutim, to isto možemo učiniti i analizom karte određenog horarnog pitanja koje se tiče zdravlja neke osobe, pa i upoređivanjem te horarne karte sa natalnom kartom.

Mada je natalna karta uvek presudna za ono što se posmatra, dešavalo se da ona nije dostupna za analizu ili da je pouzdanost vremena rođenja pod znakom pitanja – sa istim problemom se u manjem obimu susrećemo i danas. Naravno, postoje metode rektifikacije pomoću kojih se mogao i može utvrditi tačan stepen Ascendenta, ali često se dešavalo da je bolesnik u ozbiljno lošem stanju i nije bilo vremena za rektifikaciju, ili se dešavalo to da jednostavno nije bilo dovoljno podataka na osnovu kojih bi se rektifikacija uopšte mogla i uraditi. Zato su se horarne karte pokazale izuzetno dragocene – na osnovu njih su se mogli dati konkretni i brzi odgovori na pitanja kao što su Da li će ozdraviti? Da li je bolest opasna ili ne? Da li će biti operisan/a ili ne? Od čega boluje?

Jedno od Kalpeperovih dela nosi naziv Astrološko prosuđivanje bolesti prema dekumbituri bolesnika, čime se naglasak stavlja pre svega na posebnu vrstu horarnog medicinskog pitanja.

kalpeperova dekumbitura
Primer karte dekumbiture koju Kalpeper prilaže u svojoj knjizi

Reč dekumbitura vodi poreklo od latinske reči decumbo što znači leći. Zato karta dekumbiture predstavlja horoskopsku kartu izrađenu za momenat kada je bolesnik pao u postelju, kada je legao u krevet zbog bolesti. U tome se razlikuje od „obične“ horarne karte koja se izrađuje za momenat kada je astrolog čuo i razumeo pitanje koje mu je postavljeno.

U slučaju da nije poznato vreme kada je bolesnik pao u postelju, kao relevantan momenat se nekada uzimao onaj kada je astrologu ili lekaru bivao donet bolesnikov urin. Danas bi to svakako bilo pomalo bizarno, doći astrologu sa posudicom nečijeg urina. Ukoliko bi se desilo da urin nije donet, onda se uzimao momenat kada je lekar ili astrolog prvi put kontaktirao pacijenta.

Nakon što se odredi adekvatan momenat i iscrta karta dekumbiture, pristupa se analizi iste. Od srednjeg veka, preko renesanse do današnjih dana, značenja polja su uglavnom ostala ista. Pošto je pacijent u žiži interesovanja odnosno njegovo zdravstveno stanje, dodeljuju mu se Ascendent i 1. kuća. Naspramna 7. kuća predstavlja partnera koji treba da pomogne oporavak pacijenta, a taj partner je lekar. Ono što predstavlja cilj jeste pronalaženje adekvatnog leka koji je predstavljen 10. kućom, a što dalje vodi ka srećnom ili nesrećnom ishodu i 4. kući.

dekumbiture
Značenja ugaonih kuća u karti dekumbiture u srednjem veku i renesansi do današnjih dana

Kod pojedinih astrologa postoje i neke razlike u podeli polja. Tako poznati italijanski astrolog Đirolamo Kardano u svojim aforizmima navodi sledeće:

U pitanjima o bolestima Ascendent će označavati bolesnika, 7. kuća bolest, luminari snagu pacijenta, nesrećne planete snagu bolesti, a 8. kuća uvek ima udela u signifikacijama.

Kardano je 7. kuću posmatrao u kontekstu bolesti zbog toga što je to mesto koje je opozitno 1. kući. Ascendent je tačka u kojoj se Sunce kao simbolički nosilac vitalne životne sile uzdiže nad horizontom, dok je Descendent tačka u kojoj Sunce nestaje na horizontu, „umire“ odlazeći na put kroz podzemni svet, kako su smatrali drevni Egipćani i Grci. Upravo u uputstvima ovih poslednjih nalazimo podelu signifikatora prema kojoj bolesti pripadaju 7. kući, kao nešto što direktno narušava vitalnost.

Helenistički astrolozi su uglavnom složni oko podele signifikatora. Julijan iz Laodikije navodi:

Neka u svakom pitanju koje se tiče bolesti izlazeći ugao bude dodeljen doktoru, kulminirajući ugao bolesniku, ugao na zalasku bolesti, a podzemni ugao neka bude lek.

Slične navode nalazimo i kod Doroteja[1], Serapiona, Hermesa Trismegista. Za razliku od srednjovekovnih kolega, helenistički astrolozi su u žižu stavljali lekara kao ključnu figuru od koje zavisi da li će pacijent ozdraviti ili će podleći bolesti. Oponent lekaru jeste sama bolest – to je ono sa čime se lekar sukobljava, sa čime se hvata u koštac i bori sa namerom da pobedi. Ovome se dodaje i ranije pomenuto shvatanje da vrh 7. kuće predstavlja tačku u kojoj život gasne, i gde noć i lunarni princip nadjačavaju dan i solarni princip, pa je jasna povezanost ove kuće sa onim što škodi vitalnosti i zdravlju[2]. Lek, terapija i čitav proces lečenja od kojih zavisi i ishod pripadaju 4. kući. Vidimo da helenistički astrolozi to nisu razdvajali kao što je slučaj kasnije. Na koncu, bolesniku je dodeljivana 10. kuća jer je to ono čemu lekar stremi, to je cilj kome je posvećen.

dekumbiture 2
Značenja ugaonih kuća u karti dekumbiture prema većini helenističkih astrologa

Tumačenje izvodimo na način na koji bi to učinili za bilo koju kartu. Posmatramo signifikatore, da li su pritisnuti maleficima ili ne, da li Luna aplicira benefiku ili malefiku, da li se benefici nalaze na nekom od uglova, da li su Luna ili signifikator bolesnog u aplikaciji prema vladaru 8. kuće i tako dalje. Na primer, postavka malefika na Ascendentu dekumbiture može biti pokazatelj da će lekar naškoditi pacijentu, ali ako se istovremeno na donjem uglu nađe benefik pacijenta će lečiti dva lekara. Hermes kaže:

Ako se malefik nađe na Ascendentu ali benefik se nađe na podzemnom uglu, to će označiti da prvi doktor – čak i ako je vrlo učen – neće uopšte pomoći bolesniku, već će neki drugi doktor doći kasnije i pomoći mu.

Možemo sad postaviti pitanje, koji je način ispravan za tumačenje? Odgovor je da su oba ispravna. Možemo se služiti helenističkom podelom signifikatora ili onom podelom koja je usvojena danas. Sada ćemo to videti i na jednom primeru.

Primer dekumbiture

Osoba je postavila pitanje u vezi svog oca kome je naglo pozlilo i koji je pao u krevet, da li će se oporaviti. Imao je jaku groznicu praćenu mučninom i povraćanjem, bolove u grudima i donjem delu stomaka a inače je bio čovek već narušenog zdravlja. Neću se baviti detaljnim analiziranjem jer je cilj da vidimo da li ćemo primenom različitih signifikacija doći do istog zaključka.

zdravlje oca
Zdravlje oca, 20. jul 2011, u 15.00, Beograd, Alkabitus kvadrantni sistem

Prema savremenoj podeli signifikatora, bolesniku bi dodelili Ascendent i njegovog vladara. Vidimo da je to Mars u Blizancima, postavljen na vrhu 8. kuće u konjunkciji sa Južnim čvorom i ne baš povoljnom zvezdom Belatriks, prirode Mars/Merkur u sazvežđu Oriona. Uz to, Mars je i vladar kuće bolesti pa je sasvim moguće da je natus svojim činjenjem sam sebi naškodio, tj. sam je sebe doveo u opasno stanje. Mars u Blizancima između ostalog nosi signifikacije grudnog dela[3], pa eto problematike u tom delu.

Sama postavka vladara u kući smrti i sa zvezdom prirode Marsa upućuje na opasnu situaciju u kojoj se natus našao. Južni čvor umanjuje moć malefika, što bi u nekom drugom slučaju bila pozitivna stvar, ali ne i ovde jer je Mars vladar Ascendenta i kao takav je nosilac životne sile i vitalnosti. Promenljiv znak u kome se Mars nalazi ide u prilog tome da će natus upadati iz jednog problema u drugi, ali da to neće imati fatalni ishod jer je vladar 8. kuće Merkur u separaciji od Marsa. Inače, Merkur se nalazi u Lavu pa će ukazati na to da je bilo problema sa srcem.

Da bi se videlo da li će se kriza nastaviti, da li će se stanje pogoršati ili poboljšati, uobičajeno je da se posmatra stanje Lune 3, 7, 9. i 40. dan od dekumbiture, kao i njeni aspekti sa dekumbiturnim planetama koje gradi iz tačaka polukvadrata i kvadrata prema svojim fazama[4]. Ali to ću sada zanemariti.

Pošto Merkur usporava i 13 dana od postavljenog pitanja pravi zaokret nakon čega se ponovo spaja sa Marsom, to može da uputi na još jednu krizu i opasnost po život. S obzirom da je Merkur u fiksnom, a Mars u promenljivom znaku van ugla, najmanje vremenske jedinice bi verovatno bile nedelje, pa bi za oko 13 jedinica vremena od postavljenog pitanja ponovo moglo da dođe do pogoršanja. Do tada pacijent bi se postepeno oporavljao. Slično, Luna svoju prvu aplikaciju nakon promene znaka ostvaruje sa Saturnom i to preko opozicije, takođe za 13 jedinica vremena, što je još jedno upozorenje na potencijalnu krizu u tom periodu.

Lekar koji je vodio pacijenta nije bio uspešan u uspostavljanju dijagnoze i adekvatnog lečenja pa je pacijent otišao kući bez zaključka. Jedino je konstatovano da je u pitanju bio slabiji srčani udar, ali da uzrok čitavom lošem stanju nije ustanovljen. Lekar je predstavljen vladarom 7. kuće odnosno Venerom koja je spaljena, što prilično verno oslikava situaciju. O konačnom ishodu govori Jupiter koji je postavljen na malefičnom Hamalu, u domicilu spaljene Venere – ishod zavisi od lekara koji nije u stanju da uspostavi dijagnozu i pristupi adekvatnom lečenju. Slika nije optimistična, ali sa sigurnošću možemo da isključimo najgori scenario jer Jupiter nije pod presijom malefika ili vladara 8. kuće. Kada prikupimo sva svedočanstva, možemo samo da zaključimo da bi oporavak i lečenje natusa trajali dosta dugo, bez naznaka konačnog izlečenja.

Pacijent je nakon prvobitne krize bio neko vreme u bolnici, imao je još nekoliko kriznih momenata nakon čega je počeo da se lagano oporavlja. Stanje se naglo pogoršalo oko 15. oktobra što je približno periodu od 13 nedelja koji je ranije ustanovljen. Problem se pojavio na novom mestu ali je bilo i simptoma koji su već viđeni, o čemu je svedočilo ponovno spajanje Merkura i Marsa samo iz drugih znakova.

 

Da vidimo do kakvog bi zaključka došli ako sledimo helenističku podelu signifikatora. Pacijent bi bio prikazan vladarom 10. kuće, što je u ovom slučaju Merkur. Postavljen je u vatrenom Lavu koji prirodno vlada srcem, pa je ovo i mnogo konkretniji prikaz slabijeg srčanog udara koji je natus preživeo u trenutku krize. Merkur je u separaciji od planete u 8. kući, Marsa, pa zaključujemo da je najgore izbegnuto. Pošto smo ranije utvrdili da Merkur usporava pred prvu stanicu, te da se nakon zaokreta ponovo spaja sa Marsom, to nam je znak da će oporavak ići sporo i da će nakon nekog vremena ponovo doći do pogoršanja.

Lekar je sada predstavljen Marsom, a u poziciji u kojoj je, čini se da je u prilici da nanese mnogo više štete nego koristi. Na stranu postavka na Belatriksu i konjunkcija sa Južnim čvorom, ono što je najvažnije je to da je Mars u averziji prema Ascendentu – pokazatelj „lutanja“ lekara i njegove nemoći da uzme sve konce u svoje ruke.

Prema ovoj podeli signifikatora bolest je predstavljena Venerom. Venera je sa Suncem, planetom koja prirodno vlada srcem, ali je skrivena njegovim zracima što ukazuje na to da je problem skriven i da je maskiran srčanim smetnjama. Istovremeno, oslabljenost Venere znači i oslabljenost bolesti te tako ova neće prirediti najveće neprijatnosti. Dalje dodajemo sve ono što je ranije rečeno za poziciju Lune i Jupitera.

Kao što možemo da vidimo, za koji god način tumačenja da se opredelimo, doći ćemo do približno istih zaključaka. Kada bi se pozabavili detaljnim analiziranjem karte prema obe metode, uzimajući u obzir i Fortunu, tačke bolesti, kartu sizigije pre dekumbiture i druge, naišli bi na mnoštvo podudarnosti. Nebo nam na mnogo načina otkriva svoje tajne.

POVEZANE TEME:

Signifkatori u horarnim pitanjima
Kako postaviti horarno pitanje?


Napomene:

[1] Prema rečima Dejvida Pingrija, pretpostavka je da je Dorotej u svojoj petoj knjizi koja se bavi medicinskom astrologijom (jatro-matematikom, od ἰατρική koja označava lek, lečenje i μαθηματικά koja znači matematika, nauka) najvećim delom citirao drevnog Hermesa Trismegista, a da čitava doktrina ima svoje poreklo još u vavilonskim i egipatskim izvorima.↩nazad na tekst
[2] Luna je kosignifikatorka 7. kuće prema haldejskom poretku. ↩nazad na tekst
[3] Bonati dodeljuje grudi Marsu u Blizancima. Iako se znak Raka vezuje za grudi i grudni koš, Blizanci se odnose na gornje disajne puteve, tj. predeo ispod vrata. ↩nazad na tekst
[4] Drugim rečima, potrebno je da se posmatraju aspekti koje Luna gradi sa drugim planetama u intervalima od po 22°30′ od mesta u dekumbituri. Ako na toj nekoj poziciji dođe u dodir sa malefikom stanje će se pogoršati, a ako dođe u dodir sa benefikom stanje će se poboljšati.↩nazad na tekst

 • The Astrological Record of the Early Sages in Greek, prev. Robert Schmidt (The Golden Hind Press, P.O. Box 002, Berkeley Springs, 1995)
 • Al-Kindi, The Forty Chapters, prev. Benjamin N. Dykes (The Cazimi Press Minneapolis, Minnesota, 2011)
 • Dorotheus of Sidon, Carmen Astrologicum, prev. David Pingree (Abingdon, MD: The Astrology Center of America, 2005)
 • Chris Brennan – The Katarche of Horary
 • Valerie N. Livina, Commentaries on the Seven Segments of Girolamo Cardano (Livinalia Publishing, 2006.)
 • Nicholas Culpeper, Culpeper’s Astrologicall Judgment of Diseases, London, 1655.
 • Richard Saunders, The Astrological Judgment and Practice of Psysick, London, 1677.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

14 komentara

 1. Zdenka kaže:

  Hvala za ovaj tekst Bojane, zbilja ljepo sve opisano i objasnjeno.
  Jos jedno pitanje, zanima dali se kod dekumbitur horoskopa ostaje uvjek kod radikalnih kuca, bez okretanja tj ne uzimamo derivatne kuce…u ovom primjeru osoba je pitala za ocevo zdravlje..
  Pozdrav i hvala u naprijed….

 2. Joksi15 kaže:

  Poštovani Bojane,

  Kako da odredim signifikatora bolesti?

  Pitala sam da li je tetka bolesna… Pošto svi lekari kažu da nije to ništa, da ona umišlja, a žena ima gušenja, na ultrazvuku se vidi uvećanje štitne žlezde i čvorova… I sad bi trebalo da ide kod drugog lekara.

  Vidim da njoj nije dobro, Venera koja je topla i vlažna je u Biku, koji je hladan i suv. A Bik upravlja vratom i grlom. Mesec spaljen od Sunca, u konjukciji sa vrhom šestog polja. Mars je u šestom polju, u Ovnu, inače Mars je vladar šestog i drugog polja. Drugo polje je vezano za vrat, pa sam i zbog toga povezala njega kao signifikatora bolesti. Mars uskoro ulazi u znak svog izgona, što znači da dolazi do pogoršanja zdravlja.

  Negde sam videla da se uzima poslednji Mesečev aspekt, a to je bio retrogradan Saturn. A negde da to može biti i sam signifikator bolesnika ili vladar znaka u kome se signifikator bolesnika našao i to je upravo Venera… Ako biste mogli da mi razjasnite ovu nedoumicu. Unapred hvala. 🙂

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Joksi,

   Pošto je Venera u svom sedištu i ne trpi oštećenja, bolest se ne može potražiti od nje. Štaviše, ona bi išla u prilog dobrom stanju pacijenta. Mars sasvim slično – vladar VI kuće u svom sedištu je sasvim ok, ne čini štetu kao debilitirana planeta.
   Bolest bi se mogla potražiti jedino od Meseca, jer je on oštećen – spaljen i odvojio se od Saturna. Ono što je dobro, to je da je spaljenost separativna i da prvu narednu aplikaciju ostvaruje sa Jupiterom, što su znaci oporavka.
   Mesec u Ovnu može predstavljati probleme sa glavom i pritiskom; kardinalni znak – brzo dođe, brzo prođe.
   Naravno, ovo je sve na osnovu podataka koje ste dostavili

   Pozdrav,
   B.

   • Joksi15 kaže:

    Hvala Vam, Bojane, puno na odgovoru. Da, ja sam prvo pomislila da je sve u redu, jer je Venera u svom sedištu. A onda sam malo čitala po internetu i našla da, čak iako je planeta u svom sedištu, da se gledaju priroda te planete i priroda tog znaka, što je ovde suprotno, pa sam pomislila da joj nije dobro. A i zbog toga jer je Mars u Biku u izgonu,a Venera u Ovnu u izgonu, pa iako su u svojim sedištima, jedna drugu ne „podnose“.

    Da, zaboravih da kažem, asc je na kasnim stepenima Vage, kao da je kasno za pitanje ili dolazi do neke promene. Mada, ne znam koliko to bitno utiče na medicinska pitanja.

    Inače, sam Saturn je vladar polja konačnog ishoda, našao se u drugom polju, a Jupiter u desetom.

    Sve planete su peregrini, sem Marsa, Venere i Jupitera.

    Sad sam probala ovaj drugi pristup, helenistički.
    -Bolesnik je Sunce na 29 stepenu Riba, peta kuća.
    -Bolest je Mars u Ovnu, šesta kuća.
    -Lekar je Venera u Biku, sedma kuća.
    -Lek Saturn u Strelcu, druga kuća.

    Po ovome gledajući, postoji uzajamna recepcija između Sunca i Jupitera, ali nema aspekta. Sunce ulazi u svoju egzaltaciju i praviće trigon sa Saturnom (lekom). Čak i Mars (bolest) će imati trigon sa Jupiterom, pored Meseca. Sve mi to ukazuje na neki boljitak. Samo mi nije jasno, kad Sunce bude u Ovnu, tu imamo izgon Venere i pad Saturna, kao da bolesnik neće „voleti“ lekara i terapiju, tj. kao da će joj pomoći u početku (zbog gore navedenih aspekata), ali vremenom će dejstvo terapije slabiti. Vidi se da je lekar, tj. Venera dobar, ali imaće kvadrat sa Saturnom. Mada, pitanje je da li će joj i dati terapiju. Nemam pojma. Baš sam zbunjena… No, videćemo.

    Izvinite na smaranju. Još jednom, hvala Vam na pomoći, vrlo ste ljubazni, stvarno svima izlazite u susret da pomognete. Sve najbolje. Pozdrav. 🙂

    • Bojan Šojić kaže:

     Ne može se uzeti planeta u sedištu kao označitelj bolesti tek tako, jer bi u tom slučaju svaka karta bila pokazatelj bolesti, čak i kada pitamo radi pitanja, a ne zato što objektivno postoje neki problemi. Zato i imamo Mesec kao sekundarnog signifikatora, a ovde vidimo da isti ukazuje na neke problemčiće.
     Da bi Venera ukazala na bolest, ona bi morala biti postavljena u malefičnoj kući ili biti u vezi sa nekom od nesrećnih planeta ili sa vladarom neke od malefičnih kuća. Ona to nije.
     Prema helenističkom modelu koji ste primenili, pretpostavljam da je na Ascendentu znak Lava. To dalje znači da je Jupiter u I kući, a planeta u kući se gleda ispred vladara te kuće. Kako bilo, MA Ar i ovde upućuje na glavu i probleme sa pritiskom akutnog tipa, što je u saglasju sa prvim načinom posmatranja.

     Horarna nije nimalo jednostavna i često se ne možemo u potpunosti oslanjati na pravila već moramo jednostavno biti vođeni onim što nam neka karta sugeriše.

     Svako dobro,
     B.

     • Joksi15 kaže:

      Da, horarna je baš kompleksna… Nego uvek kad gledam pravila i primere horarnih pitanja, svako nekako tumači na svoj način i onda se ja zbunim i ne znam kako više da gledam. 🙁

      Da, tetka inače ima migrene i problem s pritiskom, pije već lekove za to. A sad je problem štitasta žlezda, jer su joj ti čvorovi uvećani u odnosu na prošli put. Pa će ići kod endokrinologa, da vidimo šta će joj reći. Svakako, nadam se najboljem. Hvala Vam puno još jednom na pomoći, sve najbolje. 🙂

 3. Joksi15 kaže:

  Poštovani Bojane,

  Majka od jednog mog prijatelja je bila bolesna, tumor je u pitanju. Postavila sam pitanje: Da li će se njeno zdravlje poboljšati? Gledala sam po helenskoj metodi i odgovor je bio da. Međutim taj dan mi je javljeno da je ona umrla veče pre postavljanja mog pitanja… Da li je moguće da se to nije ocrtalo u karti?

  Drugo pitanje, nevezano za medicinu, nego uopšte. Uključila sam se u tumačenje na jednom forumu, čisto radi vežbe, posle godinu dana izučavanja horarne. Jednoj devojci sam pogledala kartu i posle 2-3 sata sam postavila pitanje sebi koje me je kopkalo. Da li je takva karta utemeljena? Pitanje jeste radikalno, ali da li se može reći da sam „zloupotrebila“ astrologiju, s obzirom da sam mogla pretpostaviti koji će biti podznak. Tj.ja u tom trenutku nisam mnogo razmišljala koji je podznak, ali sam negde podsvesno imala u glavi, pa bih htela da čujem Vaše mišljenje…

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Joksi15,

   Moralo je da se negde ocrta u karti tj. karta je morala imati neke pokazatelje neradikalnosti ili toga da se situacija u skoro vreme promenila. Postavite kartu pa ćemo videti.
   Što se tiče ovog drugog, postavljanje takvih pitanja je bespotrebno i jeste na neki način zloupotreba divinacije. Horarno pitanje treba postaviti onda kada je zaista nešto važno, kada je nešto goruće. Sve drugo treba izbegavati.

   B.

 4. Joksi15 kaže:

  Poštovani Bojane,

  Evo ukratko opisa. Počelo je sa rakom dojke. Onda se to proširilo na štitnu žlezdu i jetru… Posle toga problemi sa srcem zbog vode u plućima. Operisali su joj pluća, Pogoršalo se sve, zadržana je u bolnici, lekari su je otpisali. Moje pitanje je bilo „Da li će se njeno zdravlje poboljšati?“

  Vladar sata je Mars, vladar tripliciteta podznaka, pa zaključujem da je pitanje radikalno.

  I pristup:
  -Bolesnik je Mesec u 10.polju u uklještenom znaku Ovna
  -Lekar je retrogradan Saturn u 5.polju u Strelcu
  -Lek je Jupiter u 2.polju u Lavu
  -Konačan ishod je retrogradan Merkur u 11.polju u Blizancima
  Mesec se našao u vatrenom znaku, što ukazuje da bolesnik nije dobro, pritom taj znak je uklješten. Vladar 6.polja je Jupiter. Prvo sam se zapitala zašto bi benefik predstavljao bolest, koji ujedno predstavlja i lek?

  Onda sam uzela dispozitora Meseca, a to je Mars, koji je spaljen od Sunca u 12.polju u Blizancima u 12.znaku od asc. To mi u samom startu nije davalo obećavajuću sliku. Ona je u tom trenutku bila u bolnici, pre toga su joj pluća operisali, bila su puna vode (Mars u Blizancima, pluća).

  1. Ako je Mars signifikator bolesti, on je u znaku gde je Jupiter u izgonu – bolest ne prihvata lek.
  2. Lek (Jupiter) je u znaku gde je Saturn u izgonu – lek nije dobar koji je lekar (Saturn) prepisao.

  Mesec ovde aplicira Jupiteru kao leku, ali ima separaciju od Merkura kao vladara konačnog ishoda. I sam Merkur nije ni stigao do retro Saturna (koji je ujedno vladar 8.polja), jer kreće u direktan hod. Ta opozicija bi mogla da znači da je ona udaljena od smrti, ali pošto nije došlo do nje, znači da je umrla? Zbunila me je opozicija, koja je inače loš aspekt, pa sam u trenutku pomislila pošto nije došlo do nje, da je izbegnuta smrt.

  Helenski pristup mi je dao možda malo optimističniju sliku.

  II pristup:
  – Bolesnik je Jupiter u 2.polju u Lavu
  -Lek je retro Merkur u 11.polju u Blizancima
  -Lekar je Mesec u 10.polju u Ovnu
  -Bolest je retrogradan Saturn u 5.polju
  Mene su ovde aspekti zavarali. Mislila sam da lek koji su lekari prepisali da će pomoći – Mesec (lekar) se odvaja od Merkura (leka) i aplicira ka Jupiteru (bolesniku). Ali zaboravih na dostojanstva.

  1. Mesec je u znaku pada Saturna – Lekar je bespomoćan da izleči bolest, plus uklješten znak.
  2. Jupiter u znaku izgona Saturna – Bolesnik ne podnosi bolest.
  3. Merkur u znaku izgona Jupitera – Lek ne pomaže bolesniku.
  4. Saturn u znaku izgona Merkura – Bolest ne prihvata lek.

  Užasna dostojanstva, na koja, isprva, nisam obratila pažnju.

  Isto i ovde, Merkur (lek) nije stigao u opoziciju sa vladarem 8.polja, tj. nije uspeo da spreči smrt, jer kreće u direktan hod.

  Sad kada iz ovog ugla gledam, vidim jasnije. Zbog želje da bude bolje, nisam obratila pažnju na neke bitne stvari. Pa bih htela i Vaše mišljenje da čujem.

  Oprostite na podugačkom tekstu. Još jednom hvala. 🙂

  • Joksi15 kaže:

   Neće link karte da ostavi, pretpostavljam da je zabranjeno. Evo podataka 11.06.2015. 06:57 Beograd

  • Bojan Šojić kaže:

   Joksi15,

   Dosta negativni pokazatelji su konjunkcija Meseca van sekte sa južnim čvorom i spaljen dispozitor u XII kući. U situacijama kao što je ova, gde su signifikatori pomešani, najbolje je osloniti se na sistem kuća-znak, pa će tako Mars predstavljati lek. Kako je spaljen u XII kući – nema ga. Poslednji aspekt Meseca je sa Venerom u II kući (opozitna VIII) koja je i vladarka IV znaka od Ascendenta i tako simboliše kraj i konačni ishod. Interesantno je da i duada Meseca pada egzaktno na Veneru. Merkur je vladar tačke smrti, a Mesec je u separaciji i od njega. Sve su ovo relativno loši pokazatelji koji idu u prilog lošem razvoju situacije u prošlosti i da je žena mogla biti u smrtnoj opasnosti.
   Karta je sve svoje negativnosti pokazala u prošlom vremenu i to je potpuno u skladu sa situacijom.
   Tehnički, pošto je pitanje postavljeno nakon što je žena preminula, ono gubi na svojoj validnosti.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *