120 aforizama za astrologe Abraham ibn Ezre

ezra

Abraham ibn Ezra daje 120 aforizama kao pomoć pri analiziranju i tumačenju natalnih, horarnih, elekcionih i mundanih karti.

Predstavljam vam deo osmog poglavlja knjige Početak mudrosti (The Beginning of Wisdom, Raphael Levy and Francisco Cantera, 1939) koju je u davnom XII veku napisao jedan od poznatijih mudraca svog vremena, Abraham ibn Ezra . Objašnjenja i prateći komentari se ne nalaze u originalnom tekstu, već sam ih ja dodavao da bi i onima koji su početnici u astrologiji ovi aforizmi bili što razumljiviji. Ipak, bez poznavanja nekih osnovnih astroloških termina kao i osnovnih pravila u horarnoj astrologiji, mnogi od njih neće biti razumljivi. !!Tekst nije dozvoljeno kopirati na druge sajtove bez dozvole; može se postaviti samo link do bloga.

Ukratko o ibn Ezri

Abraham ibn Ezra (1089 — 1167) rođen je u Toledu, u Španiji, koji je u to vreme bio pod upravom arabljana, a kasnije odlazi da živi u Kordobi. Ezra je bio vrstan matematičar i filozof, lingvista, pesnik, ali i uvaženi astronom, te kasnije jedan od uticajnijih astrologa svog vremena. Putovao je po čitavoj severnoj Africi i Španiji, a kasnije kada je zbog progona Jevreja morao da napusti Španiju, obišao je mnoge delove Evrope.

Iako veoma mudar, ogromnog intelektualnog kapaciteta, pun znanja iz raznih oblasti koje je nesebično delio, Ezra je svoj čitav život proveo u velikom siromaštvu, zaviseći od tuđe milostinje. Ceo svoj život je posvetio nauci, putovao je od zemlje do zemlje, proučavajući mnoge kulture, a što je iskoristio pišući brojna dela. Istovremeno, kao Rabi, širio je judaizam i napisao mnoge komentare na temu raznih biblijskih tekstova, među kojima se izdvajaju komentari o Egzodusu.

Svi do sada poznati astrološki radovi ibn Ezre, prevedeni su i štampani poslednjih godina. Pored autorskih dela, Ezra se bavio i prevođenjem astroloških dela arapskih astrologa, a posebno persijsko-jevrejskog astrologa Mašalaha ( Mashallah ibn Athari ) koji mu je bio i veliki uzor u astrološkoj praksi.

Astrološka dela ibn Ezre koja su danas dostupna:

  • Reshit Hokhma (The Beginning of Wisdom, M. Epstein, 1998. ), Početak mudrosti ili uvod u astrologiju
  • Sefer ha-Te’amim (Book of Reasons, M. Epstein, 1994.), Knjiga objašnjenja u kojoj se Ezra osvrće na fundamentalne principe arapsko-persijske astrologije
  • Sefer ha-Moladot (Book of Nativities), Knjiga o Horoskopima, bavi se natalnom astrologijom
  • Sefer ha-Me’orot (Book of Luminaries), Knjiga o Svetlima koja se bavi medicinskom astrologijom
  • Sefer ha-She’elot (Book of Interrogations), Knjiga o Ispitivanjima, odnosno knjiga o horarnim pitanjima
  • Sefer ha-Mivharim (Book of Elections), Knjiga o Elekcijama koja se bavi elekcionom astrologijom
  • Sefer ha-Olam (Book of the World), Knjiga Sveta ili knjiga o mundanoj astrologiji

Pretpostavlja se da je umro u Narboni na jugu Francuske, mada neki izvori tvrde da je zapravo umro u Engleskoj, od groznice.

120 aforizama

1. Pošto je Luna blizu Zemlji i brzog kretanja, on ojačava konjunkciju[1] planeta prenoseći svoju snagu na njih bez primanja ikakve snage od njih; on prenosi svetlost od jedne do druge; to je istovetno mladom mesecu po tome što se njegovi zraci razvijaju postepeno dok ne postanu puni i nakon toga on propada postepeno sve dok više nije vidljiv i dok ne iščezne sa ovog sveta.

Zbog toga su stari govorili da on utiče na svako prosuđivanje i početak bilo kog posla. Ako je u svom znaku i ako su okolnosti povoljne, sve što neko može započeti u tom momentu biće uspešno i obrnuto ako su okolnosti nepovoljne. Oni su dodali da za pitača mora da se osmotri znak u usponu i njegovi vladari, a za traženo sedmi znak sa njegovim vladarima i uvek se Luna stavlja u dodir sa tim.

2. Ako se Luna kreće sama (prazan hod), to indicira beskorisne stvari i signifikuje da bilo koja stvar za koju pitač pita ne može da se ispuni.

3. Planeta koja ulazi u aspekt ili konjunkciju sa Lunom prognozira svaku buduću stvar i sve što bi pitač trebalo da očekuje; ako je planeta dobra, biće dobro; ako nije dobra, doneće štetu.[2]

4. Separacija od Lune ukazuje na stvari koje su se desile; ako se odvaja konjunkcijom ili aspektom od pomažuće planete onda je benefična, a ako se odvaja od opasne planete onda je štetna.

5. Ukoliko je asterizam[3] koji prima snagu od Lune u svom vladarstvu, onda će stvar biti svršena prikladno; suprotno ako bi bila slab.

6. Isto tako, u slučaju bilo koje konstelacije koja razmenjuje snagu sa drugom, događaj će se zbiti u skladu sa moći one koja uticaj prima.

7. U dan kada je Luna sa zlokobnim planetama, ništa za šta neko može pitati ne može biti svršeno prikladno ukoliko postoji planeta u znaku u usponu; ako je Luna na nekom od uglova meridijana, onda je još gore jer to ukazuje na strah u umu i bolesti u telu; ukoliko se nađe u kadentnim kućama, to indicira strah, ali ne i bolest.

8. Planete menjaju dva lica, jedno pomažuće, drugo štetno; kada god nađemo planetu da je povoljno postavljena, predvidimo dobro; u suprotnoj poziciji, predvidimo suprotno[4].

9. Benefične direktne planete su korisne bilo da primaju ili ne. Ako primaju, tim bolje. Malefične planete su destruktivne po samoj svojoj prirodi ali ako je neka planeta primljena od nje, njen maliciozni uticaj će biti oslabljen. Isto važi kada je formiran aspekt bilo sekstila bilo trigona.

10. Planetu ne treba posmatrati kao štetnu sve dok zraci štetne planete ne zagospodare njom, srazmerno moći njenog tela; ukoliko je manje od toga, onda se može prognozirati samo manja šteta; nakon što se odvoji aspektom jedan stepen od perfekcije i još više ukoliko dalje odmakne, uzrokovaće strah koji neće imati nikakvih konkretnih posledica[5]. Isto se primenjuje i kada se razmatraju povoljne planete. Ako se desi da planeta koja je pokazatelj svega što treba da se dogodi ne vidi znak u usponu, nade pitača neće biti ostvarene[6].

11. Ako su benefične planete u aspektu sa zlokobnim, uticaj ovih poslednjih će biti manje štetan.

12. Benefične planete uvek prognoziraju dobro, a malefične štetu. Ipak, ukoliko je malefična planeta u svojoj egzaltaciji, efekti će biti dobri iako će uključiti bol i tugu.

13. Ako pomažuće planete bivaju u poziciji suprotnoj svom karakteru, u kući svog beščašća (izgon) ili u kući neprijateljstva (pad) ili u kadentnim kućama, i ako nema aspekata između njih i znaka u usponu, onda one neće imati nikakvog uticaja.

14. Isto tako, ako su malefične planete u takvoj poziciji, šteta koju nanose biće beznačajna[7].

15. Ako je povoljna konstelacija u dominaciji i ako sama vrši uticaj nad perfekcijom [aspekta], onda će se njen dobar uticaj uvećati.

16. Ako je Jupiter u aspektu sa dobrom planetom, on će njenu prirodu učiniti još boljom. Venera ne može da modifikuje prirodu Saturna osim uz pomoć Jupitera. Jupiter poništava štetu Saturna, ali Venera poništava štetu Marsa mnogo bolje nego Jupiter.

17. Ako su jednako i povoljne i nepovoljne planete u lošoj poziciji ili su slabe svetlosti, one predviđaju nešto rđavo; ipak, one ne mogu činiti dobro niti zlo zbog svoje slabosti.[8]

18. Ako je malefik istočno od Sunca, u znaku u kome vrši snažan uticaj i ako nijedna loša planeta nije u aspektu sa njim, to je onda bolje nego dobra planeta koja je umanjene svetlosti ili retrogradna.[9]

19. Ako malefik vlada traženom stvari i ako je vladar znaka u usponu združen konjunkcijom sa njim i ako je Luna u kvadratnom aspektu ili opoziciji, onda će ukoliko zahtev bude odobren, njegov svršetak biti nepovoljan.

20. Ako je malefik u znaku u usponu i u njemu ima bilo kakvu moć, njegov uticaj će biti manje štetan; ako je retrogradan, onda će gomilati zlo na zlo.

21. Ako je malefik u kvadratnom aspektu ili opoziciji, on će izgubiti svoj povoljan utica.

22. Ako je malefik u poziciji moći i na jednom od uglova ili na mestima koja ih podupiru (sledujuće), njegova moć se smatra ekvivalentnom moći dobrih planeta.[10]

23. Ako je malefik otuđen[11] pozicijom, onda je njegov uticaj više štetan.

24. Ako je malefik na jednom od uglova ili ako oštećuje zvezdu[12] kvadratnim aspektom ili opozicijom, onda je njegov loš uticaj kompletan; sve je mnogo sigurnije ukoliko je moćniji od zvezde. Ako je pak u trigonu ili sekstilu, loš uticaj se umanjuje.

25. Ako malefik vlada traženom stvari, to indicira odlaganje stvari i to znači da se neće ostvariti bez žalosti i briga.

26. Ako malefik razmenjuje snagu sa drugom zlokobnom planetom, to će gomilati zlo na zlo; ako dobra planeta predaje snagu drugoj dobroj, onda će to rezultirati srećom; ako malefik predaje svoju snagu dobroj, onda će se sudbina menjati od lošijeg ka dobrom; suprotno daje suprotan efekat.

27. Ako bilo koja benefična ili malefična konstelacija biva u svojoj kući ili u kući svoje časti[13], to će uvek rezultirati dobrim.

28. Bilo koja planeta na početku znaka se smatra slabom dok ne odmakne 5°. Slično, ako je planeta na manje od 5° od neke od kuća, smatraće se da je u njenoj moći; ako je dalje, onda je van domašaja moći te kuće.[14]

29. Bilo koja konstelacija između početka kuće i 15° poseduje veliku moć.

30. Ako je planeta u aspektu sa malefikom na uglu i odvoji se od njegovog aspekta 1° to je povod za strahovanje, ali bez ikakvih realnih posledica.

31. Ako je konstelacija u kući svog beščašća, to ukazuje na žalost, bol i nesreću.

32. Retrogradna planeta ukazuje na otpor i uništenje svakog posla.

33. Planeta u prvoj stanici je poput čoveka koji ne zna šta treba uraditi, uz loš krajnji ishod; u drugoj stanici je poput čoveka koji očekuje nešto i čije nade neće biti raspršene.

34. Ako je zvezda ometena na svom putu, onda će biti ometene i stvari bilo sretno ili nesretno; ako su Jupiter ili Saturn u kardinalnim znacima, oni će požuriti stvari.

35. Ako je planeta na kraju znaka, njena snaga će biti izgubljena u tom znaku i preći će u celini u naredni znak u koji ulazi. Ako je planeta na 29. stepenu znaka, njena snaga ostaje tu gde jeste, jer planeta vrši uticaj 3°: na stepen na kome se nalazi, na prethodni stepen i na naredni.[15]

36. Ako je zvezda na putu da uđe u konjunkciju sa drugom zvezdom ali pre nego što konjunkcija bude potpuna druga zvezda promeni znak, i ako prva nastavi za njom i stigne je i ako se nijedna druga zvezda ne ispreči sjedinjenju, onda će stvar za koju se pita biti svršena nakon beznađa.

37. Ako je zvezda u aspektu sa drugom zvezdom koja potom odlazi sa svoje pozicije pre nego što je svetlija zvezda sustigne, nikakva šteta neće biti naneta, jer aspekt ne može da omete konjunkciju nebeskih tela[16].

38. Ako je konstelacija u znaku koji odgovara njenoj prirodi, njena moć će biti uvećana; ako je u znaku koji je suprotan njenoj prirodi, njena moć će biti oslabljena kao na primer Saturn u kući koja je hladna i suva.

39. Ako je planeta koja je primljena dobra, onda se njena snaga uvećava; ako je loša, onda se njena štetnost umanjuje.

40. Ako planeta nije na mestima gde može da vrši uticaj već je u 6. ili 12. kući, to neće doneti pozitivan ishod.

41. Ako je planeta umanjene svetlosti i ako je superiorna, ona neće izvršiti nikakav uticaj: isto važi i za inferiorne. Ako su retrogradne, onda je njihov uticaj gori od bilo kog.

42. Ako je zvezda koja obećava ishod retrogradna, ali kasnije njeno kretanje sledi redosled znakova, to pokazuje da će stvari biti ispunjene delimično. Slično ako je na mestu na kome je pod sunčevim zracima od koga se odvaja vremenom.

43. Ako je konstelacija, pod pretpostavkom da je povoljna, u nekoj od malefičnih kuća, ona će izgubiti svoj dobar uticaj; ako je nepovoljna, njen uticaj će postati još gori.

44. Ako je dobra planeta u 8. kući, to ne indicira ni dobro ni loše; ako je loša planeta tamo, to nagoveštava štetu u potpunosti.

45. Ako je planeta u zaokretu, to nagoveštava neuspešnost savetovanja, teškoće i destrukciju: ukoliko kretanje postaje direktno to će uvećati sreću u stvarima, njihovu snagu i uspon.

46. Ako je moć planete 12° u poziciji koja obećava, to će izvršiti bolji uticaj.

47. Ako je planeta u fiksnom znaku, ona ukazuje na bilo šta što može biti postojano i čvrsto; ako je u kardinalnom znaku, stvari će se menjati; ako je u dvotelesnom znaku, to je pokazatelj da će jedan deo stvari biti stabilan ili će se one menjati dva puta.

48. Ako je zvezda koja prima u nepovoljnoj poziciji, to predskazuje zlo.

49. Ako je vladar znaka u usponu u neprijateljskoj kući, on ne može da u potpunosti kontroliše okolnosti.

50. Ako planeta ulazi u konjunkciju sa dobrom ili lošom planetom, razmotriće se priroda one koja je snažnija.

51. Ako vladar znaka u usponu prenosi energiju ka vladaru kuće koju konsultujemo, stvar će biti žarko željena; ali ako vladar željene stvari prenosi energiju prema vladaru znaka u usponu, onda će stvar biti svršena bez ikakvih poteškoća.

52. Ukoliko postoji planeta koja ometa među njima, to ukazuje na osobu koja će se preprečiti između pitača i tražene stvari.

53. Ako je vladar znaka u usponu u separaciji od vladara stvari za koju se pita, njegova će želja iščeznuti.

54. Ako nijedna planeta nije u aspektu sa Lunom, to indicira nemar.

55. Ako je mnogo zvezda u aspektima sa Lunom, oni koji pomažu u ispunjenju cilja biće brojni.

56. Ako planeta prenosi svetlost od vladara znaka u usponu ka vladaru stvari za koju se pita, cilj će biti postignut uz posredovanje.

57. Ako je vladar Ascendenta u svom triplicitetu i ako su vladari tripliciteta u aspektu sa njim, oni koji su mu bliski pomoći će mu.

58. Ako se planeta kreće tako da joj se svetlost ponovo uvećava, cilj će biti ostvaren nakon beznađa[17].

59. Ako je Promisor[18] u poziciji da prenosi snagu, to znači da će cilj biti postignut upravo onako kako se želi.

60. Ukoliko Promisor prenosi svoj uticaj drugoj planeti, to predskazuje da će jedna stvar razotkriti drugu.

61. Ako je svedočanstvo Promisora u činu predavanja prirode, to ukazuje na veliku radost u poslovima.

62. Ako je svedočanstvo Promisora u činu prenošenja dvostruke prirode, to ukazuje na radost i pitača i onog za šta se pita.

63. Ako Promisor direktno svedoči, to indicira dobar ishod u bilo kojoj željenoj stvari.

64. Ako je svedočanstvo Promisora retrogradno, to znači da će on (pitač) napustiti zamisao.

65. Ako je svedočanstvo Promisora u poziciji prohibicije, to predskazuje da će stvar biti uništena onda kada ne bude očekivana.

66. Ako se svedočanstvo Promisora vrši vraćanjem svetla malefiku, to pokazuje da će se pitač zbog zahteva pokajati

67. Ako svedočanstvo Promisora odgovara preprečenju, to pretpostavlja da će se zbiti događaji koji će uništiti stvar.

68. Ako je svedočanstvo Promisora nesrećno, nešto će se dogoditi što će staviti tačku na konsultaciju.

69. Ako svedočanstvo Promisora odgovara propasti, pitač će potražiti savet drugog.

70. Ako je svedočanstvo Promisora analogno kulminaciji svetlosti, to ukazuje na osobu koja će sama uništiti ishod.

71. Ako je svedočanstvo Promisora prijatno, to označava čoveka kome je učinjeno nešto dobro.

72. Ako je svedočanstvo Promisora u svojstvu nagrade, to predviđa dobro i drugima.

73. Svedočanstvo uzajamne recepcije signifikatora predviđa stvari koje pripremaju na nešto što još nije na umu.

74. Ako svedočanstvo Promisora odgovara velikodušnosti[19], to predviđa da će se pitač i savetodavac voleti.

75. Ako je svedočanstvo Promisora uzeto u vreme koje mu je slično, to označava svako dobro koje je u postupku stvaranja[20].

76. Ako se svedočanstvo Promisora pojavljuje uz posredovanje zla, to ukazuje na zatvorenike i nesrećne, ali ako se pojavljuje uz dobro, onda pokazuje maksimalni benefit.

77. Ako se svedočanstvo Promisora podudari sa dostojanstvom, to je znak svakog visokog zvanja.

78. Sedam planeta u svojim odgovarajućim pozicijama na ekliptici nude prognoze. Ako je zvezda u svom sedištu, to je primer čoveka u svom domu.

79. Zvezda u kući svoje časti[21] je poput čoveka koji ima najviši rang.

80. Zvezda u svojim granicama (terminima) je poput čoveka na svom mestu.

81. Zvezda u kući svog tripliciteta je poput čoveka sa svojim rođacima.

82. Zvezda u svom licu [dekanu] odgovara čoveku sa svojim nakitom i odećom.

83. Zvezda u svom Afelu[22] je slična čoveku koji jaše svog konja.

84. Zvezda u svom osnovnom izrazu[23] je poput čoveka u situaciji koja mu odgovara.

85. Zvezda koja je suprotna svom osnovnom izrazu je poput čoveka u situaciji koja mu ne odgovara.

86. Zvezda u kući svog neprijateljstva je poput čoveka koji je nezadovoljan sobom.

87. Zvezda u poziciji u kojoj nema moć[24] odgovara čoveku koji nije u svojoj zemlji.

88. Zvezda u kući svog Perihela[25] je slična čoveku koji pada nakon slave.

89. Zvezda koja se kreće pod Sunčevim zracima je poput čoveka u zatvoru.

90. Zvezda koja gubi svetlost je poput čoveka koji je na rubu smrti.

91. Zvezda koja se sprema da krene retrogradno je poput čoveka koji je zbunjen i uplašen pred nedaćama koje ga očekuju.

92. Zvezda koja je retrogradna je poput neposlušne osobe.

93. Zvezda u svojoj drugoj stanici je poput čoveka koji očekuje dobru sreću.

94. Zvezda koja usporava je poput čoveka koji je iscrpljen i kome nedostaje snage da krene dalje.

95. Zvezda koja ubrzava je poput mladog čoveka koji trči.

96. Istočna zvezda je poput osobe koja je spremna da ispuni svoje želje.

97. Zapadna zvezda je poput nehajnog čoveka.

98. Zvezda u konjunkciji sa Suncem[26] je poput osobe koja sedi na prestolu sa kraljem.

99. Zvezda u aspektu je slična osobi koja je u potrazi za onim za čim žudi.

100. Zvezda koja se udaljava je poput čoveka koji se kaje zbog neke stvari.

101. Zvezda na uglu meridijana odgovara čoveku koji ostaje na svom položaju.

102. Zvezda u sledujućoj kući je poput čoveka koji je u očekivanjima.

103. Zvezda u padajućoj kući je poput čoveka koji menja svoju poziciju.[27]

104. Zvezde u konjunkciji odgovaraju dvojici saputnika.

105. Zvezde u sekstilnom aspektu su poput osoba koje traže međusobnu ljubav.

106. Zvezde u aspektu trigona odgovaraju dvema osobama sličnog temperamenta.

107. Zvezde u kvadratnom aspektu su slične dvema osobama koje svaka za sebe želi vlast.

108. Zvezde u opoziciji su slične dvojici ljudi koji se divljački bore.

109. Zvezda u znaku u usponu je poput novorođenčeta koje izlazi iz materice ili poput stvari koja se pojavljuje u pravo vreme.

110. Zvezda u 2. kući je ista kao osoba u kući svojih pomagača.

111. Zvezda u 3. kući se poistovećuje sa čovekom koji posećuje svoju braću.

112. Zvezda u 4. kući odgovara čoveku u kući svojih predaka ili u svojoj zemlji.

113. Zvezda u 5. kući je slična osobi koja je u svom poslu i uživanjima.

114. Zvezda u 6. kući je slična slabom čoveku koji beži.

115. Zvezda u 7. kući je slična čoveku koji je spreman na borbu.

116. Zvezda u 8. kući se vezuje za osobu koja je obuzeta strahom i užasom.

117. Zvezda u 9. kući je slična čoveku koji napušta svoje mesto i emigrira ili slična čoveku koji gubi svoj visoki položaj.

118. Zvezda u 10. kući ukazuje na osobu koja je moćna, dostojanstvena i ima zvanje.

119. Zvezda u 11. kući je slična čoveku koji je kod kuće sa prijateljima.

120. Zvezda u 12. kući je poput osobe u zatvoru.

Centilokvijum Bethema
Bonatijevi aforizmi


Napomene:

[1] Pod konjunkcijom planeta Ezra ne podrazumeva samo telesno spajanje dve planete već i spajanje putem aspekata. Naime, u delima srednjevekovnih autora, posebno arapsko-persijskih, često se može primetiti korišćenje izraza konjunkcija kada se govori o aspektima; …i kada su dve planete u konjunkciji kvadratom… Ovaj aforizam se primarno odnosi na princip prenosa svetlosti kao i na ulogu koju Luna ima kao najbrža planeta, a sve u sklopu horarne astrologije.↩nazad na tekst
[2] Još jedno od pravila u horarnoj astrologiji gde se aplikacije Lune posmatraju radi donošenja zaključka o nekim budućim događajima; kada posmatramo događaje koji su prethodili nekom pitanju, onda posmatramo separacije koje je Luna imala.↩nazad na tekst
[3] Ovaj izraz je Ezra često koristio ponekad opisujući samo jednu planetu, a ponekad više njih koje su tesno povezane.↩nazad na tekst
[4] Svaka planeta može da deluje kao benefična, ali i kao malefična u zavisnosti od toga da li je esencijalni ili slučajni benefik odnosno malefik. Na primer, Jupiter je esencijalni benefik, ali ukoliko se desi da je u znaku svog izgona i vladarstvom ili pozicijom determinisan prema VI, VIII ili XII kući, onda može imati ulogu slučajnog malefika.↩nazad na tekst
[5] Reč je o aplikacijama planeta u skladu sa njihovim orbisima (pogledaj tekst o aspektima); nakon perfekcije aspekta odnosno kada aspekt uđe u separaciju, moć malefika da čine zlo opada. Sal je na primer slično tretirao kadentne malefike – oni nisu toliko činili zlo, koliko su izazivali strah.↩nazad na tekst
[6] U pitanju je averzija, odnosno kada se planeta nađe u nekom znaku koji ne vidi Ascendent, a to su II, VI, VIII i XII znak.↩nazad na tekst
[7] Snaga planeta se primarno definiše pozicijom planete u nekoj kući. Kada je planeta kadentna, njena snaga i moć da deluje su značajno umanjeni. Upravo iz tog razloga Ezra navodi da malefik koji je kadentan i posebno koji ne vidi Ascendent ili njegovog vladara (kada je u averziji; vidi prethodni komentar) nije u stanju da naškodi.↩nazad na tekst
[8] Ovaj aforizam može isprva delovati kontradiktorno. Zapravo, reč je o tome da će svaka oštećena ili slaba planeta, bez obzira na to da li je benefik ili malefik, slutiti na nešto što je nepovoljno. Ipak, nijedna od tih planeta neće moći da čini nešto konkretno – malefik da nanosi veće zlo, niti benefik da ublažava zlo – upravo zbog slabosti. Na primer, ukoliko takve planete ukazuju na lošije finansijsko stanje, one ga neće još više pogoršavati jer nemaju moć da to čine.↩nazad na tekst
[9] Kada su malefici (Mars i Saturn), istočno od Sunca, odnosno kada su orijentalni, tada su bolji a posebno ako su još i u znaku u kome imaju neko osnovno dostojanstvo.↩nazad na tekst
[10] Malefik može da se ponaša kao esencijalni benefik ukoliko je u sedištu ili egzaltaciji i istaknut – posebno ako je ugaon.↩nazad na tekst
[11] Kada je debilitiran.↩nazad na tekst
[12] Često, kod većine autora posebno u helenističkom periodu i ranom srednjem veku, može se naći da su planete nazivali zvezdama, jer se one na noćnom nebu i vide kao zvezde. Helenistički autori su planete nazivali lutajućim zvezdama ili lutalicama za razliku od nepokretnih zvezda koje danas poznajemo kao fiksne zvezde.↩nazad na tekst
[13] U sedištu ili egzaltaciji.↩nazad na tekst
[14] Princip 5° koji objašnjava još Ptolomej u svom Tetrabiblosu. Naime, ukoliko se neka planeta nađe na 5° od vrha neke kuće, ona se smatra kao da je već u toj kući. Na primer, ukoliko je neka planeta u XII kući, ali na 5° od samog Ascedenta, onda će se smatrati kao da je ugaona. Slično, ukoliko se planeta u V kući, nađe na 5° od vrha VI kuće, ona će se smatrati kadentnom.↩nazad na tekst
[15] Planeta na poslednjem, tridesetom stepenu (29° – 29°59′) smatrana je slabom kao i planeta koja se nalazi na prvom stepenu znaka (0° – 0°59′). Tako, planeta na tridesetom stepenu je dobar deo svoje moći faktički prebacila već u naredni znak, ali ona koja se nalazi na prvom stepenu još uvek ima deo moći u znaku iz koga je upravo došla. Zato se i kaže da planeta ima moć na stepenu na kome se nalazi, na stepenu ispred i na stepenu iza.↩nazad na tekst
[16] Jedno od najvažnijih pravila u astrologiji koje se tiče aspekata, posebno u oblasti horarne astrologije. Ako jedna planeta aplicira drugoj konjunkcijom, a treća aspektom preseca tu konjunkciju, ona neće uništiti aplikaciju prve dve planete jer konjunkciju ništa ne može da spreči. Međutim, konjunkcija može da spreči realizaciju aspekta, pa tako, ako jedna planeta aplicira drugoj aspektom, ali treća preseca spajanje konjunkcijom sa jednom od njih dve, onda stvar propada.↩nazad na tekst
[17] Svetlost planete počinje da se uvećava kada se ona odvoji od sunčevih zraka. To se razlikuje od planete do planete, ali u proseku je to oko 15° ( npr. za Lunu 12°, za Mars 17°).↩nazad na tekst
[18] Promisor je planeta koja nešto obećava, a koja se spaja sa nekim signifikatorom. Signifikator nešto predstavlja, na primer posao, a Promisor je planeta koja će pomoći ili odmoći realizaciju zaposlenja u skladu sa svojim kvalitetom ili moći. Podela planeta na signifikatore i promisore je posebno značajna u prediktivnoj astrologiji.↩nazad na tekst
[19] Za planete koje su u uzajamnoj recepciji, ali nisu povezane nekim od aspekata, kaže se da su velikodušne jdena prema drugoj. ↩nazad na tekst
[20] Najverovatnije je reč o podudaranju vladara sata sa znakom u usponu, što je jedan od metoda utvrđivanja radikalnosti karte u nekom horarnom pitanju.↩nazad na tekst
[21] U svojoj egzaltaciji.↩nazad na tekst
[22] Tačka u kojoj je neka planeta najdalje od Sunca.↩nazad na tekst
[23] U svom sedištu.↩nazad na tekst
[24] Peregrinirana planeta odnosno ona koja na mestu na kome se nalazi nema nikakvo dostojanstvo. Ovde treba obratiti pašnju na jednu stvar, a to je da peregrinirana planeta može biti debilitirana (u padu ili izgonu) jer peregriniranost primarno pokazuje nedostatak dostojanstva.↩nazad na tekst
[25] Tačka u kojoj je planeta najbliža Suncu.↩nazad na tekst
[26] Reč je o perfektnoj konjunkciji sa Suncem odnosno o tzv. Kazimiju kada je planeta u konjunkciji sa Suncem unutar 17′. Preko te granice planeta postaje spaljena.↩nazad na tekst
[27] Uglovi uvek predstavljaju nešto što je trajno, snažno i stabilno. Za razliku od njih, kadentne kuće su pokazatelj promena i nestabilnosti, stoga se sve kadentne kuće u astrologiji povezuju sa putovanjima i promenama. Takođe, ugaone kuće su obično tretirane kao kuće sadašnjosti (Sal, El-Kindi). Sukcedentne kuće predstavljaju ono što tek dolazi odnosno budućnost, a kadentne kuće su pokazatelj onog što je prošlo.↩nazad na tekst

  • Henry Coley – Key to the whole art of astrology, London, 1676.
Širi dalje!

PREPORUKA

mesečnik retromerkur konjunkcija

PRATI ASTRORIZNICU
Ako želiš da dobijaš obaveštenja o novim tekstovima i ponudama

Informacije, zakazivanje konsultacija, naručivanje analiza
viber/WApp: +38163 786 79 85

Pročitajte i ovo...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *