120 aforizama za astrologe Abraham ibn Ezre

Abraham ibn Ezra daje 120 aforizama kao pomoć pri analiziranju i tumačenju natalnih, horarnih, elekcionih i mundanih karti.

ezra

Predstavljam vam deo osmog poglavlja knjige Početak mudrosti (The Beginning of Wisdom, Raphael Levy and Francisco Cantera, 1939) koju je u davnom XII veku napisao jedan od poznatijih mudraca svog vremena, Abraham ibn Ezra . Objašnjenja i prateći komentari se ne nalaze u originalnom tekstu, već sam ih ja dodavao da bi i onima koji su početnici u astrologiji ovi aforizmi bili što razumljiviji. Ipak, bez poznavanja nekih osnovnih astroloških termina kao i osnovnih pravila u horarnoj astrologiji, mnogi od njih neće biti razumljivi. !!Tekst nije dozvoljeno kopirati na druge sajtove bez dozvole; može se postaviti samo link do bloga.

Dodatak: prevod je izmenjen i dopunjen 2021. prema novijoj verziji The Beginning of Wisdom u prevodu Šlomo Sile.

Ukratko o ibn Ezri

Abraham ibn Ezra (1089 — 1167) rođen je u Toledu, u Španiji, koji je u to vreme bio pod upravom arabljana, a kasnije odlazi da živi u Kordobi. Ezra je bio vrstan matematičar i filozof, lingvista, pesnik, ali i uvaženi astronom, te kasnije jedan od uticajnijih astrologa svog vremena. Putovao je po čitavoj severnoj Africi i Španiji, a kasnije kada je zbog progona Jevreja morao da napusti Španiju, obišao je mnoge delove Evrope.

Iako veoma mudar, ogromnog intelektualnog kapaciteta, pun znanja iz raznih oblasti koje je nesebično delio, Ezra je svoj čitav život proveo u velikom siromaštvu, zaviseći od tuđe milostinje. Ceo svoj život je posvetio nauci, putovao je od zemlje do zemlje, proučavajući mnoge kulture, a što je iskoristio pišući brojna dela. Istovremeno, kao Rabi, širio je judaizam i napisao mnoge komentare na temu raznih biblijskih tekstova, među kojima se izdvajaju komentari o Egzodusu.

Svi do sada poznati astrološki radovi ibn Ezre, prevedeni su i štampani poslednjih godina. Pored autorskih dela, Ezra se bavio i prevođenjem astroloških dela arapskih astrologa, a posebno persijsko-jevrejskog astrologa Mašalaha ( Mashallah ibn Athari ) koji mu je bio i veliki uzor u astrološkoj praksi.

Astrološka dela ibn Ezre koja su danas dostupna:

  • Reshit Hokhma (The Beginning of Wisdom, M. Epstein, 1998. ), Početak mudrosti ili uvod u astrologiju
  • Sefer ha-Te’amim (Book of Reasons, M. Epstein, 1994.), Knjiga objašnjenja u kojoj se Ezra osvrće na fundamentalne principe arapsko-persijske astrologije
  • Sefer ha-Moladot (Book of Nativities), Knjiga o Horoskopima, bavi se natalnom astrologijom
  • Sefer ha-Me’orot (Book of Luminaries), Knjiga o Svetlima koja se bavi medicinskom astrologijom
  • Sefer ha-She’elot (Book of Interrogations), Knjiga o Ispitivanjima, odnosno knjiga o horarnim pitanjima
  • Sefer ha-Mivharim (Book of Elections), Knjiga o Elekcijama koja se bavi elekcionom astrologijom
  • Sefer ha-Olam (Book of the World), Knjiga Sveta ili knjiga o mundanoj astrologiji

Pretpostavlja se da je umro u Narboni na jugu Francuske, mada neki izvori tvrde da je zapravo umro u Engleskoj, od groznice.

120 aforizama

1. Luna je blizu Zemlji i brzo se kreće; više je pomešana[1] s drugim planetama, jer im daje moć, a nijedna planeta ne daje njoj; Luna prenosi svetlost od jedne do druge [planete]; ona oslikava natusa u smislu da joj se svetlost postepeno uvećava i raste do punoće, a potom se postepeno smanjuje do nevidljivosti i napuštanja sveta.

Zbog toga su stari govorili da ona utiče na svaku stvar i svaku misao i početak svakog posla. Ako je u svom znaku i povoljnom stanju, sve što neko može započeti u tom momentu biće uspešno i obrnuto ako aplicira malefičnim planetama. Oni su dodali da za pitača mora da se osmotri znak na Ascendentu i njegov vladar, a za pitanu stvar sedmi znak (brojeći od Ascendenta) i njegov vladar, a uvek treba da kao partnera [Ascendentu] pridružiš Lunu.

2. Ako je Luna u praznom hodu, to označava da ono što pitač traži nije moguće i bez osnova.

3. Planeta koja ulazi u aspekt ili konjunkciju sa Lunom prognozira buduće događaje i sve čemu se pitač nada – dobroj sreći ako je benefična planeta, lošoj sreći ako je malefična.[2]

4. Separacija od Lune ukazuje na stvari koje su se desile; ako se odvaja konjunkcijom ili aspektom od benefične planete onda su [minuli događaji] bili povoljni; a ako se odvaja od konjunkcije ili aspekta sa malefičnom planetom bili su štetni.

5. Ako je planeta kojoj Luna predaje svoju moć u svojoj snazi[3], onda će stvar [koja je predmet pitanja] biti završena uspešno, ali obrnuto ako je drugačije.

6. Isto važi za bilo koju drugu planetu koja predaje svoju moć drugoj; događaj [predmet pitanja] će se ostvariti u skladu sa moćima primaoca.

7. U dan kada je Luna sa maleficima, sve za šta pitač pita ne može biti svršeno u potpunosti prikladno ukoliko je planeta u znaku u usponu; ako je Luna na nekom od uglova onda je još nepovoljnije, jer to ukazuje na strah u duši i bolest u telu; ukoliko se [Luna] nađe u nekoj od kadentnih kuća, to ukazuje na strah, ali ne i bolest.

8. Dve su vrste planeta, benefične i malefične. Na svakom mestu gde nađeš benefičnu planetu, prosudi dobro , i obrnuto[4].

9. Benefične planete su odmerene i dobroćudne, bez obzira da li primaju drugu planetu ili ne, iako je bolje ako primaju [drugu planetu]. Malefične planete su destruktivne po svojoj prirodi, mada je nesreća umanjena ako je malefična planeta primljena [od benefika]; isto važi i ako [benefična planeta] aspektuje [malefičnu planetu] trigonom ili sekstilom.

10. Rečeno je da je planeta oštećena samo ako je zrak malefika dotakne, dok je unutar moći njenog [malefičnog] tela; ukoliko je manje od toga, onda se može prognozirati samo manja šteta. Nakon što se [planeta] odvoji od aspekta [malefika] samo jedan stepen, a naročito više stepeni, uzrokovaće strah [u vezi sa događajem] koji se neće obistiniti[5]. Isto važi za benefične planete i one koje označavaju stvari koje treba da se dese u budućnosti: ako ta[planeta koja označava budući događaj] ne vidi[6] znak u usponu, ono čemu se pitač nada neće biti ostvareno [bukvalno neće biti u svetlu, iskrsnuti].

11. Ako benefične planete aspektuju malefične, one umanjuju njihovu nesreću.

12. Benefične planete uvek označavaju dobru sreću, a malefične nesreću; ukoliko je malefična planeta u svojoj najvećoj snazi označiće dobru sreću, ali uz muku i tugu.

13. Ako su benefici u stanju koje je suprotno i nije im srodno, ili su u kući svog pada, ili u kući svog izgona, ili na kadentnim mestima koja ih ne vide ili ne vide znak na Ascendentu, onda uopšte nisu benefični.

14. Isto tako, ako su malefične planete u takvoj poziciji, šteta koju nanose biće tek mala[7].

15. Ako je benefik u svojoj snazi i sam vrši vlast nad natusom, dobra sreća je uvećana.

16. Ako Jupiter aspektuje malefika, on menja njegovu prirodu nabolje. Ali Venera ne može da izmeni prirodu Saturna bez pomoći Jupitera. Jupiter poništava štetu Saturna, ali Venera poništava štetu Marsa mnogo bolje nego Jupiter.

17. Ako su i benefici i malefici u nepovoljnoj poziciji ili spaljene, one označavaju proste stvari; zbog svoje slabosti one neće uzrokovati ni sreću ni nesreću.[8]

18. Ako je malefik orijentalan od Sunca, snažan u znaku u kom vrši uticaj i nije aspektovan drugim malefikom, to je onda bolje nego benefik koji je spaljen ili retrogradan. [9]

19. Ako su malefici vladari pitane stvari, vladar Ascendenta im prilazi, a Luna je u kvadratu ili opoziciji s njima, tada, ako se željeni događaj ostvari, njegov ishod biće nepovoljan.

20. Ako je malefik u znaku na Ascendentu i u njemu ima neku vlast, njegova štetnost biće umanjena; ali ako je retrogradan, onda će je nesrećna udvostručena.

21. Ako je malefik aspektuje benefika kvadratom ili opozicijom, on umanjuje dobru sreću [benefika].

22. Ako je malefik na mestu gde ima vlast i na jednom od uglova ili sukcedentnih mesta, njegova moć se smatra ekvivalentnom moći benefika. [10]

23. Ako je malefik otuđen[11] pozicijom, onda je njegov uticaj više štetan.

24. Ako je malefik na jednom od uglova ili ako oštećuje planetu[12] kvadratom ili opozicijom, onda je njegova štetnost apsolutna, naročito ako je snažniji od te druge planete. Ako je pak u trigonu ili sekstilu, nesreća je umanjena.

25. Ako malefik vlada traženom stvari, to znači da će se ostvariti uz odlaganje, i to uz tugu i brige.

26. Ako malefik predaje moć drugom malefiku, nesreća se udvostručuje. Ako benefik predaje moć benefiku, dobra sreća se udvostručuje. Ako malefik predaje moć benefiku, sreća se okreće s loše na dobru. Ako benefik predaje moć malefiku, sreća se preokreće iz dobre u lošu.

27. Svaka planeta, bilo benefik ili malefi, uvek označava dobru sreću ako je u svojoj kući ili egzaltaciji.[13]

28. Bilo koja planeta na početku znaka se smatra slabom dok ne odmakne 5°. Slično, ako je planeta na manje od 5° od neke od kuća, smatraće se da je u njenoj moći; ako je dalje [od 5°], onda je van domašaja moći te kuće.[14]

29. Od početka nekog mesta pa do 15°, svaka planeta ima veliku moć.

30. Ako se neka planeta nađe na uglu malefika [to jest, ako je u 1, 4, 7. ili 10. od mesta malefika], i ako se planeta odvaja od aspekta [malefika] makar za jedan stepen, to će uzrokovati strah ali se njene indikacije neće ostvariti.

31. Ako je planeta u kući svog pada, to ukazuje na brige, teškoće i probleme.

32. Retrogradna planeta označava pobunjeništvo i uništenje svega planiranog.

33. Planeta u prvoj stanici je poput čoveka koji ne zna šta treba uraditi i njegov kraj je nesrećan; u drugoj stanici je poput čoveka koji se nada i čije nade neće biti raspršene.

34. Ako planeta usporava, događaji [označeni planetom], bilo dobri ili loši, biće odloženi; ako su Jupiter ili Saturn u kardinalnim znakovima, oni će ubrzati [ostvarenje] događaja.

35. Ako je planeta na kraju znaka, njena moć je u tom znaku iscrpljena a sva njena moć je u znaku u koji ulazi. Ako je planeta na 29. stepenu znaka, ona i dalje ima moć u znaku u kom je, jer planeta ima moć na tri stepena: na stepenu na kom je [29], na prethodnom [28] i narednom stepenu [30].[15]

36. Ako je planeta na putu spajanja s drugom planetom, ali pre nego što konjunkcija bude potpuna druga planeta promeni znak, i ako prva nastavi za njom i stigne je i pri tom se u međuvremenu ne združi sa nekom drugom planetom, onda će stvar za koju se pita biti ostvarena ali nakon očajanja.

37. Ako je planeta u aspektu sa drugom planetom, koja napušta svoju poziciju pre nego što je brža sustigne, nikakva šteta neće biti naneta [drugoj planeti], jer aspekt ne može da poništi moć telesne konjunkcije[16].

38. Ako je planeta u znaku koji odgovara njenoj prirodi, njena moć će biti uvećana; ali ako je u znaku koji je suprotan njenoj prirodi, njena moć će biti oslabljena; na primer, Saturn u znaku koja je hladan i suv.

39. Ako je planeta primljena [od druge planete] benefična, njena dobra sreća se uvećava; ako je malefična, njena štetnost se umanjuje.

40. Planeta je nepovoljna kada nije na nekom od mesta u kojima izvršava vlast i ako je u 6. ili 12. kući.

41. Planeta nema moć ako je pod sunčevim zracima i ako je jedna od superiornih planeta. Isto važi za inferiorne planete, a ako su i retrogradne, ništa ne može biti gore.

42. Ako je planeta koja označava događaj retrogradna, ali potom postane direktna, označiće da će samo deo događaja da se manifestuje; slično ako je pod sunčevim zracima i napušta ih.

43. Dobra sreća benefika je umanjena ako je u jednoj od jama, ali ako je malefik njegova nesreća je uvećana.

44. Benefična planeta ne označava ni dobro ni loše kada je na osmom mestu; ali ako je tu malefik označiće apsolutnu nesreću.

45. Planeta označava neostvarenje pitane stvari, teškoće i gubitke ako počne da se kreće retrorgadno, a označava dobru sreću, moć i ostvarenje događaja, ako postaje direktna,

46. Moć dodekatemorije planete uvećava njenu dobru sreću kada je na povoljnom mestu.

47. Ako je planeta u fiksnom znaku, ona označava sve što je otporno i preživljava; ako je u kardinalnom znaku, stvari će se preokrenuti; ako je u dvotelesnom znaku, označava da će se događaj delimično ostvariti ili će se dogoditi dvaput.

48. Planeta koja prima moć označava nesreću ako je na nepovoljnoj poziciji.

49. Ako je vladar Ascendenta u izgonu, pitač ne želi u celosti događaj za koji je pitao.

50. Ako se planeta združuje i sa beneficima i maleficima, manifestovaće se priroda najsnažnije među njima.

51. Ako vladar Ascendenta predaje moć vladaru mesta od interesa, goniće stvar svim svojim bićem; ali ako vladar pitane stvari predaje moć vladaru Ascendenta, onda će stvar biti svršena bez ikakvih napora.

52. Ukoliko postoji planeta koja ih ometa, to označava da će neka osoba odvojiti pitača od stvari za koju pita.

53. Ako se vladar Ascendenta odvaja od vladara pitane stvari, njegova će želja iščeznuti.

54. Ako nijedna planeta nije u aspektu sa Lunom, to označava lenjost.

55. Ako je mnogo planeta u aspektima s Lunom, oni koji pomažu u ispunjenju cilja biće brojni.

56. Ako planeta prenosi moć od vladara Ascendenta ka vladaru stvari za koju se pita, cilj će biti postignut uz posredovanje.

57. Ako je vladar Ascendenta u svom triplicitetu i ako su vladari tripliciteta u aspektu s njim, pomoći će mu srodnici

58. Ako je planeta u poziciji u kojoj reflektuje[17] svetlost, kao što je pomenuto, događaj će biti ostvaren nakon beznađa.

59. Ako je signifikator[18] u poziciji predaje moći, to znači da će cilj biti ostvaren upravo onako kako pitač želi.

60. Ako signifikator predaje svoju upravu, to označava da će stvar za koju se pita biti otkrivena nekom drugom.

61. Svedočanstvo signifikatora, ako je on u stanju predavanja prirode, označava da će u vezi s pitanom stvari biti velika radost.

62. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju predavanja dve prirode, označava radost i za pitača i ono za šta se pita.

63. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju napredovanja, ukazuje na srećan svršetak svega za šta pitač pita.

64. Svedočanstvo signifikatora, ako je ometen, označava da će pitač odustati od onog za šta pita.

65. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju prohibicije, predskazuje da će stvar biti uništena nakon malo nade.

66. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju vraćanja svetlosti malefiku, ukazuje da će se pital predomisliti u vezi s pitanjem.

67. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju poništenja, označava da će se dogoditi nešto što će uništiti stvar.

68. Svedočanstvo signifikatora, ako je u nesrećnom stanju, približiće ono što će omesti pitanje..

69. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju gubitka, pitač će potražiti još jedno mišljenje.

70. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju presecanja svetlosti, ukazuje na nekog ko će uništiti ono što pitač želi.

71. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju prijatnosti, označava čoveka koji je pitaču učinio neku uslugu.

72. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju obeštećenja, označava da će pitač drugima učiniti neku uslugu.

73. Svedočanstvo signifikatora, ako su u stanju uzajamne recepcije, označava neočekivane stvari koje će popraviti situaciju.

74. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju velikodušnosti[19], označava d će pitač i osoba za koju se pita voleti jedan drugog.

75. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju srodnosti[20], označava svaku dobru sreću.

76. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju opsade malefika, označava one koji se drža kao zatočenici i koji su mučeni; a ako je u stanju opsade benefika, označava najveću dobru sreću.

77. Svedočanstvo signifikatora, ako je u stanju vlasti, ukazuje na svaku dobru vrlinu.

78. Sedam planeta svedoe svojim pozicijama na ekliptici. Planeta u kući označava čoveka kod svoje kuće.

79. Planeta u kući svoje časti[21] je poput čoveka koji ima najviši rang.

80. Planeta u svojim terminima je poput čoveka na svom mestu.

81. Planeta u kući svog tripliciteta je poput čoveka među svojim rođacima.

82. Planeta u svo dekanu odgovara čoveku sa svojim nakitom i odećom.

83. Planeta u svom afelu[22] je slična čoveku koji jaše svog konja.

84. Planeta u svojoj srodnosti[23] je poput čoveka u situaciji koja mu odgovara.

85. Planeta u poziciji opozitnoj svojoj srodnosti je poput čoveka u situaciji koja mu ne odgovara.

86. Planeta u kući svog izgona je poput čoveka koji je u sukobu sa sobom.

87. Planeta u poziciji u kojoj nema dostojanstva[24] je poput čoveka van svoje zemlje..

88. Planeta u kući svog perihela[25] je slična čoveku koji je pao s visoke pozicije.

89. Planeta pod sunčevim zracima je poput čoveka u zatvoru.

90. Spaljena planeta je poput smrtno bolesne osobe.

91. Planeta koja se sprema da krene retrogradno je poput uspaničenog čoveka koji se plaši nesreće koja bi ga mogla snaći.

92. Retrogradna planeta je poput svojeglave i prkosne osobe.

93. Planeta u svojoj drugoj stanici je poput čoveka koji se nada dobroj sreći.

94. Planeta koja usporava je poput umorne osobe koja nema snage da hoda.

95. Planeta koja ubrzava je poput mladog čoveka koji trči.

96. Orijentalna planeta je poput osobe koja je srećna da ispuni svoje želje.

97. Okcidentalna planeta je poput lenjog čoveka.

98. Planeta združena sa Suncem[26] je poput osobe koja sedi na prestolu sa kraljem.

99. Planeta u aspektu je poput osobe koja teži ispunjenju svojih želja.

100. Planeta koja se udaljava [od druge planete] je poput čoveka koji se zbog nečeg predomislio.

101. Planeta na uglu je poput čoveka koji stoji na svom mestu.

102. Planeta u sledujućoj kući je poput čoveka koji se nada.

103. Planeta u padajućoj kući je poput čoveka koji putuje iz svog mesta.[27]

104. Dve planete u konjunkciji su poput dva čoveka koji se sretnu.

105. Planete u sekstilu su poput osoba koje traže međusobnu ljubav.

106. Planete u trigonu su poput osoba iste prirode.

107. Planete u kvadratu su poput osoba koje žele vlast.

108. Planete u opoziciji su poput dve osobe koje se mahnito bore jedna protiv druge.

109. Planeta u znaku u usponu je poput novorođenčeta koje izlazi iz materice ili poput stvari koja se pojavljuje u pravo vreme.

110. Planeta u 2. kući je kao osoba u kući svojih pomagača.

111. Planeta u 3. kući je poput čoveka koji posećuje svoju braću.

112. Planeta u 4. kući je poput čoveka u kući svojih predaka ili na svojoj zemlji.

113. Planeta u 5. kući je poput osobe među svojom robom i užicima..

114. Planeta u 6. kući je poput čoveka koji je slab i beži.

115. Planeta u 7. kući je poput čoveka koji je spreman da zapodene rat.

116. Planeta u 8. kući je poput čoveka koji je zastrašen i usplašen.

117. Planeta u 9. kući je poput čoveka koji je isteran iz svog doma ili svrgnut s visoke pozicije.

118. Planeta u 10. kući je poput moćnog čoveka koji ima vlast, visoku poziciju i zvanje.

119. Planeta u 11. kući je poput čoveka koji je u kući svojih prijatelja.

120. Planeta u 12. kući je poput osobe u zatvoru.

Centilokvijum Bethema
Bonatijevi aforizmi


Napomene:

[1] Pod pomešanošću Ezra ne podrazumeva samo telesno spajanje dve planete već i spajanje putem aspekata. U delima starih astrologa često se može primetiti korišćenje izraza konjunkcija kada se govori o aspektima; …i kada su dve planete u konjunkciji kvadratom… Ovaj aforizam se primarno odnosi na princip prenosa svetlosti kao i na ulogu koju Luna ima kao najbrža planeta. ↩nazad na tekst
[2] Još jedno od pravila, posebno važnog u horarnoj astrologiji, gde se aplikacije Lune posmatraju radi donošenja zaključka o nekim budućim događajima; kada posmatramo događaje koji su prethodili nekom pitanju, onda posmatramo separacije koje je Luna imala. ↩nazad na tekst
[3] Ovaj aforizam je u vezi sa narednim. ↩nazad na tekst
[4] Svaka planeta može da deluje kao benefična, ali i kao malefična u zavisnosti od toga da li je esencijalni ili slučajni benefik odnosno malefik. Ovde se Ezra osvrće samo na esencijalnu prirodu planeta. ↩nazad na tekst
[5] Reč je o aplikacijama planeta u skladu sa njihovim orbisima (pogledaj tekst o aspektima); nakon perfekcije aspekta odnosno kada aspekt uđe u separaciju, moć malefika da čine zlo opada. Sahl je na primer slično tretirao kadentne malefike – oni nisu toliko činili zlo, koliko su izazivali strah. ↩nazad na tekst
[6] U pitanju je averzija, odnosno kada se planeta nađe u nekom znaku koji ne vidi Ascendent, a to su II, VI, VIII i XII znak. ↩nazad na tekst
[7] Planeta koja je slaba pozicijom i nema reurse (u padu je ili izgonu), ne može da nanosi veliku štetu. ↩nazad na tekst
[8] Ovaj aforizam može isprva delovati kontradiktorno. Zapravo, reč je o tome da će svaka oštećena ili slaba planeta, bez obzira na to da li je benefik ili malefik, slutiti na nešto što je nepovoljno. Ipak, nijedna od tih planeta neće moći da čini nešto konkretno – malefik da nanosi veće zlo, niti benefik da ublažava zlo – upravo zbog slabosti. Na primer, ukoliko takve planete ukazuju na lošije finansijsko stanje, one ga neće još više pogoršavati jer nemaju moć da to čine. ↩nazad na tekst
[9] Kada su malefici (Mars i Saturn) istočno od Sunca, odnosno kada su orijentalni, tada su bolji a posebno ako su još i u znaku u kom imaju neko osnovno dostojanstvo. ↩nazad na tekst
[10] Malefik može da se ponaša kao esencijalni benefik ukoliko je u sedištu ili egzaltaciji i istaknut – posebno ako je ugaon. ↩nazad na tekst
[11] Kada je peregrin. ↩nazad na tekst
[12] Kod mnogih autora posebno u helenističkom periodu i ranom srednjem veku, može se naći da su planete nazivali zvezdama, jer se one na noćnom nebu i vide kao zvezde. Helenistički autori su planete nazivali lutajućim zvezdama ili lutalicama za razliku od nepokretnih zvezda koje danas poznajemo kao fiksne zvezde. ↩nazad na tekst
[13] Još jedan aforizam koji ide u prilog tome da su kvalitetni malefici slučajni benefici. ↩nazad na tekst
[14] Princip 5° koji objašnjava još Ptolemej u svom Tetrabiblosu. Naime, ukoliko se neka planeta nađe na 5° od vrha neke kuće, ona se smatra kao da je već u toj kući. Na primer, ukoliko je neka planeta u XII kući, ali na 5° od samog Ascendenta, onda će se smatrati kao da je ugaona. Slično, ukoliko se planeta u V kući nađe na 5° od vrha VI kuće, ona će se smatrati kadentnom. ↩nazad na tekst
[15] Planeta na poslednjem, tridesetom stepenu (29° – 29°59′) smatrana je slabom kao i planeta koja se nalazi na prvom stepenu znaka (0° – 0°59′). Tako, planeta na tridesetom stepenu je dobar deo svoje moći faktički prebacila već u naredni znak, ali ona koja se nalazi na prvom stepenu još uvek ima deo moći u znaku iz kog je upravo došla. Zato se i kaže da planeta ima moć na stepenu na kome se nalazi, na stepenu ispred i na stepenu iza. ↩nazad na tekst
[16] Jedno od najvažnijih pravila u astrologiji koje se tiče aspekata, posebno u oblasti horarne astrologije. Ako jedna planeta aplicira drugoj konjunkcijom, a treća aspektom preseca tu konjunkciju, ona neće uništiti aplikaciju prve dve planete jer konjunkciju ništa ne može da spreči. Međutim, konjunkcija može da spreči realizaciju aspekta, pa tako, ako jedna planeta aplicira drugoj aspektom, ali treća preseca spajanje konjunkcijom sa jednom od njih dve, onda stvar propada. ↩nazad na tekst
[17] Vidi pojmovnik. ↩nazad na tekst
[18] Koli ovo prevodi kao promisor. ↩nazad na tekst
[19] Za planete koje su u uzajamnoj recepciji, ali nisu povezane nekim od aspekata, kaže se da su velikodušne jdena prema drugoj. ↩nazad na tekst
[20] Hajz. ↩nazad na tekst
[21] U svojoj egzaltaciji. ↩nazad na tekst
[22] Tačka u kojoj je neka planeta najdalje od Sunca, apogej. ↩nazad na tekst
[23] Vidi 20. ↩nazad na tekst
[24] Peregrina planeta odnosno ona koja na mestu na kome se nalazi nema nikakvo dostojanstvo. Ovde treba obratiti pašnju na jednu stvar, a to je da peregrina planeta može biti debilitirana (u padu ili izgonu) jer peregrinost primarno pokazuje nedostatak dostojanstva. ↩nazad na tekst
[25] Tačka u kojoj je planeta najbliža Suncu, perigej. ↩nazad na tekst
[26] Reč je o egzaktnoj konjunkciji sa Suncem odnosno o tzv. kazimiju, kada je planeta u konjunkciji sa Suncem unutar 17′. Preko te granice planeta postaje spaljena. ↩nazad na tekst
[27] Uglovi uvek predstavljaju nešto što je trajno, snažno i stabilno. Za razliku od njih, kadentne kuće su pokazatelj promena i nestabilnosti, stoga se sve kadentne kuće u astrologiji povezuju sa putovanjima i promenama. Takođe, ugaone kuće su obično tretirane kao kuće sadašnjosti (Sahl, El-Kindi). Sukcedentne kuće predstavljaju ono što tek dolazi odnosno budućnost, a kadentne kuće su pokazatelj onog što je prošlo. ↩nazad na tekst

  • Henry Coley – Key to the whole art of astrology, London, 1676.
  • Abraham ibn Ezra ˜– The Beginning of Wisdom, tr. Shlomo Sela (Leiden-Boston: Brill Academic Publishers, 2017)
Širi dalje!

Prijavi se za obaveštenja o novim tekstovima na sajtu.Informacije, zakazivanje konsultacija, naručivanje analiza
viber/WApp: +38163 786 79 85

Pročitajte i ovo...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.