120 aforizama za astrologe Abraham ibn Ezre

abraham ibn ezra

Abraham ibn Ezra daje 120 aforizama kao pomoć pri analiziranju i tumačenju natalnih, horarnih, elekcionih i mundanih karti.


Prevod je izmenjen i dopunjen 2021. prema novijoj verziji The Beginning of Wisdom u prevodu Šlomo Sile. Prevod nije dozvoljeno kopirati na druge sajtove bez dozvole; može se postaviti samo link do bloga.

Predstavljam vam deo osmog poglavlja knjige Početak mudrosti (The Beginning of Wisdom, Raphael Levy and Francisco Cantera, 1939) koju je u davnom XII veku napisao jedan od poznatijih mudraca svog vremena, Abraham ibn Ezra . Objašnjenja i prateći komentari se ne nalaze u originalnom tekstu, već sam ih ja dodavao da bi i onima koji su početnici u astrologiji ovi aforizmi bili što razumljiviji. Ipak, bez poznavanja nekih osnovnih astroloških termina kao i osnovnih pravila u horarnoj astrologiji, mnogi od njih neće biti razumljivi.

Ukratko o ibn Ezri

Abraham ibn Ezra (1089 – 1167) rođen je u Toledu, u Španiji, tada pod upravom Arabljana, a kasnije odlazi da živi u Kordobi. Ezra je bio vrstan matematičar i filozof, lingvista, pesnik, ali i uvaženi astronom, te kasnije jedan od uticajnijih astrologa svog vremena. Putovao je po čitavoj severnoj Africi i Španiji, a kasnije, kada je zbog progona Jevreja morao da napusti Španiju, obišao je mnoge delove Evrope.

Iako veoma mudar, ogromnog intelektualnog kapaciteta, pun znanja iz raznih oblasti koje je nesebično delio, Ezra je svoj čitav život proveo u velikom siromaštvu, zaviseći od tuđe milostinje. Život je sasvim posvetio nauci, putovao je od zemlje do zemlje proučavajući mnoge kulture, a što je iskoristio pišući brojna dela. Istovremeno, kao rabin širio je judaizam i napisao mnoge komentare na temu raznih biblijskih tekstova, među kojima se izdvajaju komentari o Egzodusu.

Svi do sada poznati astrološki radovi ibn Ezre prevedeni su i štampani poslednjih godina. Pored autorskih dela, Ezra se bavio i prevođenjem astroloških dela arapskih astrologa, a posebno astrologa persijsko-jevrejskog porekla, Mašalaha (Mashallah ibn Athari), koji mu je bio i veliki uzor u astrološkoj praksi.

Astrološka dela ibn Ezre koja su danas dostupna:

  • Reshit Hokhma (The Beginning of Wisdom, M. Epstein, 1998), Početak mudrosti ili uvod u astrologiju;
  • Sefer ha-Te’amim (Book of Reasons, M. Epstein, 1994), Knjiga objašnjenja u kojoj se Ezra osvrće na fundamentalne principe arapsko-persijske astrologije;
  • Sefer ha-Moladot (Book of Nativities), Knjiga o nativitetima, bavi se natalnom astrologijom;
  • Sefer ha-Me’orot (Book of Luminaries), Knjiga o svetlima koja se bavi medicinskom astrologijom;
  • Sefer ha-She’elot (Book of Interrogations), Knjiga o ispitivanjima, odnosno knjiga o horarnim pitanjima;
  • Sefer ha-Mivharim (Book of Elections), Knjiga o elekcijama koja se bavi elekcionom astrologijom;
  • Sefer ha-Olam (Book of the World), Knjiga sveta ili knjiga o mundanoj astrologiji.

Pretpostavlja se da je umro u Narboni na jugu Francuske, mada neki izvori tvrde da je zapravo umro u Engleskoj, od groznice.

120 aforizama

1. Luna je blizu Zemlji i brzo se kreće; češće se meša[1] s drugim planetama, jer im daje moć, a nijedna planeta ne daje njoj; Luna prenosi svetlost od jedne do druge [planete]; ona nalikuje [životu] natusa u smislu da joj se svetlost postepeno uvećava i raste do punoće, a potom se postepeno smanjuje do nevidljivosti i napuštanja sveta.

Zbog toga su stari govorili da ona utiče na svaku stvar i svaku misao i početak svakog posla. Ako je u svom znaku i povoljnom stanju, sve što neko može započeti u tom momentu biće uspešno, i obrnuto ako aplicira zlosrećnim planetama. Dodali su da za pitača moraju da se razmotre znak na Ascendentu i njegov vladar, a za pitanu stvar sedmi znak (brojeći od Ascendenta) i njegov vladar, a uvek treba da kao partnera [Ascendentu] pridružiš Lunu.

2. Ako je Luna u praznom hodu, označava da je neosnovano ono što pitač traži i nije moguće.

3. Planeta kojoj Luna prilazi u konjunkciji ili aspektu, predviđa buduće događaje i sve čemu se pitač nada – dobroj sreći ako je dobroćudna planeta, nesreći ako je zloćudna.[2]

4. Odvajanje Lune ukazuje na stvari koje su se desile; ako se odvaja konjunkcijom ili aspektom od dobroćudne planete onda su [minuli događaji] bili povoljni; a ako se odvaja od konjunkcije ili aspekta sa zloćudnom planetom bili su štetni.

5. Ako je planeta kojoj Luna predaje svoju moć u svojoj snazi[3], onda će stvar [koja je predmet pitanja] biti završena uspešno, ali obrnuto ako je drugačije.

6. Isto važi za bilo koju drugu planetu koja predaje svoju moć drugoj; događaj [predmet pitanja] će se ostvariti u skladu sa moćima primaoca.

7. U dan kada je Luna sa zlosrećnim planetama, sve za šta pitač pita ne može biti prikladno i u potpunosti svršeno ukoliko je planeta u znaku u usponu; ako je Luna na nekom od uglova onda je još nepovoljnije, jer to ukazuje na strah u duši i bolest u telu; ukoliko se [Luna] nađe u nekoj od kadentnih kuća, to ukazuje na strah, ali ne i bolest.

8. Dve su vrste planeta, dobroćudne i zloćudne. Na svakom mestu gde nađeš dobroćudnu planetu zaključi o dobrom ishodu, i obrnuto[4].

9. Dobroćudne planete su odmerene i korisne, bez obzira da li primaju drugu planetu ili ne, iako je bolje ako primaju [drugu planetu]. Zloćudne planete su destruktivne po svojoj prirodi, mada je nesreća umanjena ako je zloćudna planeta primljena [od dobroćudne]; isto važi i ako [dobroćudna planeta] aspektuje [zloćudnu planetu] trigonom ili sekstilom.

10. Rečeno je da je planeta oštećena samo ako je zrak zloćudne planete dotakne, dok je unutar moći njenog [zloćudnog] tela; ukoliko je manje od toga, onda se može prognozirati samo manja šteta. Nakon što se [planeta] odvoji od aspekta [zloćudne planete] samo jedan stepen, a naročito više stepeni, uzrokovaće strah [u vezi sa događajem] koji se neće obistiniti[5]. Isto važi za dobroćudne planete i one koje označavaju stvari koje treba da se dese u budućnosti: ako ta [planeta koja označava budući događaj] ne vidi[6] znak u usponu, ono čemu se pitač nada neće biti ostvareno [bukvalno neće biti u svetlu, iskrsnuti].

11. Ako dobroćudne planete aspektuju zloćudne, one umanjuju njihovu štetnost.

12. Dobroćudne planete uvek označavaju dobru sreću, a zloćudne nesreću; ukoliko je zloćudna planeta u svojoj najvećoj snazi označiće dobru sreću, ali će se do nje doći uz muku i tugu.

13. Ako su dobroćudne planete u stanju koje je suprotno i nije im srodno, ili su u kući svog pada, ili u kući svog izgona, ili na kadentnim mestima koja se ne vide ili ne vide znak na Ascendentu, onda uopšte nisu dobroćudne.

14. Isto tako, ako su zloćudne planete u takvoj poziciji, šteta koju nanose biće tek mala[7].

15. Ako je dobroćudna planeta u svojoj snazi i sama vrši vlast nad natusom, dobra sreća je uvećana.

16. Ako Jupiter aspektuje zloćudnu planetu, on menja njenu prirodu nabolje. Ali Venera ne može da izmeni prirodu Saturna bez pomoći Jupitera. Jupiter poništava štetu Saturna, ali Venera poništava štetu Marsa mnogo bolje nego Jupiter.

17. Ako su i dobroćudne i zloćudne planete u nepovoljnoj poziciji ili spaljene, one označavaju proste stvari; zbog svoje slabosti one neće uzrokovati ni sreću ni nesreću.[8]

18. Ako je zloćudna planeta orijentalna od Sunca, snažna u znaku u kom vrši uticaj i nije aspektovana drugom zloćudnom planetom, to je onda bolje nego dobroćudna planeta koja je spaljena ili retrogradna. [9]

19. Ako su zloćudne planete vladari pitane stvari, vladar Ascendenta im prilazi, a Luna je u kvadratu ili opoziciji s njima, tada će, ako se željeni događaj ostvari, njegov ishod biti nepovoljan.

20. Ako je zloćudna planeta u znaku na Ascendentu i u njemu ima neku vlast, njena štetnost biće umanjena; ali ako je retrogradna, onda će je nesrećna udvostručena.

21. Ako zloćudna planeta aspektuje dobroćudnu kvadratom ili opozicijom, ona umanjuje dobru sreću [dobroćudne].

22. Ako je zloćudna planeta na mestu gde ima vlast i na jednom od uglova ili sukcedentnih mesta, njena moć se smatra ekvivalentnom moći dobroćudne. [10]

23. Ako je zloćudna planeta otuđena[11] pozicijom, onda je njen uticaj više štetan.

24. Ako je zloćudna planeta na jednom od uglova ili ako oštećuje planetu[12] kvadratom ili opozicijom, onda je njena štetnost apsolutna, naročito ako je snažnija od te druge planete. Ako je pak u trigonu ili sekstilu, nesreća je umanjena.

25. Ako zloćudna planeta vlada pitanom stvari, to znači da će se svršiti uz odlaganje, i uz tugu i brige.

26. Ako zloćudna planeta predaje moć drugoj zloćudnoj planeti, nesreća se udvostručuje. Ako dobroćudna predaje moć dobroćudnoj, dobra sreća se udvostručuje. Ako zloćudna predaje moć dobroćudnoj, sreća se okreće s loše na dobru. Ako dobroćudna predaje moć zloćudnoj, sreća se preokreće iz dobre u lošu.

27. Svaka planeta, bilo dobroćudna ili zloćudna, uvek označava dobru sreću ako je u svojoj kući ili egzaltaciji.[13]

28. Bilo koja planeta na početku znaka se smatra slabom dok ne odmakne 5°. Slično, ako je planeta na manje od 5° od neke kuće, smatraće se da je u njenoj moći; ako je dalje [od 5°], onda je van domašaja moći te kuće.[14]

29. Od početka neke kuće pa do 15°, svaka planeta ima veliku moć.

30. Ako se neka planeta nađe na uglu zloćudne [to jest, ako je u I, IV, VII ili X od mesta zloćudne], i ako se planeta odvaja od aspekta [sa zloćudnom] makar za jedan stepen, to će uzrokovati strah ali se njene indikacije neće ostvariti.

31. Ako je planeta u kući svog pada, to ukazuje na brige, teškoće i probleme.

32. Retrogradna planeta označava pobunjeništvo i uništenje svega planiranog.

33. Planeta u prvoj stanici je poput čoveka koji ne zna šta treba da uradi pa nesrećno završava; u drugoj stanici je poput čoveka koji se nada i čije nade neće biti raspršene.

34. Ako planeta usporava, događaji [označeni planetom], bilo dobri ili loši, biće odloženi; ako su Jupiter ili Saturn u kardinalnim znakovima, oni će ubrzati [ostvarenje] događaja.

35. Ako je planeta na kraju znaka, njena moć je u tom znaku iscrpljena a sva njena moć je u znaku u koji ulazi. Ako je planeta na 29. stepenu znaka, ona i dalje ima moć u znaku u kom je, jer planeta ima moć na tri stepena: na stepenu na kom je [29], na prethodnom [28] i narednom stepenu [30].[15]

36. Ako je planeta na putu spajanja s drugom planetom, ali pre nego što konjunkcija bude potpuna druga planeta promeni znak, i ako prva nastavi za njom i stigne je i pri tom se u međuvremenu ne združi sa nekom drugom planetom, onda će stvar za koju se pita biti ostvarena ali nakon očajanja.

37. Ako je planeta u aspektu sa drugom planetom, koja napušta svoju poziciju pre nego što je brža sustigne, nikakva šteta neće biti naneta [drugoj planeti], jer aspekt ne može da poništi moć telesne konjunkcije[16].

38. Ako je planeta u znaku koji odgovara njenoj prirodi, njena moć će biti uvećana; ali ako je u znaku koji je suprotan njenoj prirodi, njena moć će biti oslabljena; na primer, Saturn u znaku koji je hladan i suv.

39. Ako je planeta primljena [od druge planete] dobroćudna, njena dobra sreća se uvećava; ako je zloćudna, njena štetnost se umanjuje.

40. Planeta je nepovoljna kada nije na nekom od mesta u kojima izvršava vlast i ako je u VI ili XII kući.

41. Planeta nema moć ako je superiorna i pod sunčevim zracima. Isto važi za inferiorne planete, a ako su i retrogradne, ništa ne može biti gore.

42. Ako je planeta koja označava događaj retrogradna, ali potom postane direktna, označiće da će samo deo događaja da se manifestuje; slično ako je pod sunčevim zracima i napušta ih.

43. Dobra sreća dobroćudne planete je umanjena ako je u jednoj od jama, ali ako je zloćudna njena nesreća je uvećana.

44. Dobroćudna planeta ne označava ni dobro ni loše kada je na osmom mestu; ali ako je tu zloćudna označiće apsolutnu nesreću.

45. Planeta označava neostvarenje pitane stvari, teškoće i gubitke ako počne da se kreće retrogradno, a označava dobru sreću, moć i ostvarenje događaja ako postaje direktna,

46. Dodekatemorija planete na povoljnom mestu uvećava njenu dobru sreću.

47. Ako je planeta u fiksnom znaku, ona označava sve što istrajava i preživljava; ako je u kardinalnom znaku, označava preokret stvari; ako je u dvotelesnom znaku, označava da će se događaj delimično ostvariti ili će se dogoditi dvaput.

48. Planeta koja prima moć označava nesreću ako je na nepovoljnoj poziciji.

49. Ako je vladar Ascendenta u izgonu, pitač ne želi u celosti [ispunjenje] događaja za koji je pitao.

50. Ako se planeta združuje i sa dobroćudnim i zloćudnim planetama, manifestovaće se priroda najsnažnije među njima.

51. Ako vladar Ascendenta predaje moć vladaru mesta od interesa, goniće stvar svim svojim bićem; ali ako vladar pitane stvari predaje moć vladaru Ascendenta, onda će stvar biti svršena bez ikakvih napora.

52. Ukoliko postoji planeta koja ih ometa, to označava da će neka osoba odvojiti pitača od stvari za koju pita.

53. Ako se vladar Ascendenta odvaja od vladara pitane stvari, njegova će želja iščeznuti.

54. Ako nijedna planeta nije u aspektu sa Lunom, to označava lenjost.

55. Ako je mnogo planeta u aspektima s Lunom, oni koji pomažu u ispunjenju cilja biće brojni.

56. Ako planeta prenosi moć od vladara Ascendenta ka vladaru stvari za koju se pita, cilj će biti postignut uz posredovanje.

57. Ako je vladar Ascendenta u svom triplicitetu i ako su vladari tripliciteta u aspektu s njim, pomoći će mu srodnici.

58. Ako je planeta u poziciji u kojoj reflektuje[17] svetlost, kao što je pomenuto, događaj će biti ostvaren nakon beznađa.

59. Ako je signifikator[18] u poziciji predaje moći, to znači da će cilj biti ostvaren upravo onako kako pitač želi.

60. Ako signifikator predaje svoju upravu, to označava da će stvar za koju se pita biti otkrivena nekom drugom.

61. Ako je signifikator u situaciji predavanja prirode, označava da će u vezi s pitanom stvari biti velika radost.

62. Ako je signifikator u situaciji predavanja dve prirode, označava radost i za pitača i ono za šta se pita.

63. Ako je signifikator u situaciji napredovanja, ukazuje na srećan svršetak svega za šta pitač pita.

64. Ako je signifikator ometen, označava da će pitač odustati od onog za šta pita.

65. Ako je signifikator u situaciji prohibicije, predskazuje da će stvar biti uništena nakon malo nade.

66. Ako je signifikator u situaciji vraćanja svetlosti zloćudnoj planeti, ukazuje da će se pitač predomisliti u vezi s pitanjem.

67. Ako je signifikator u situaciji poništenja, označava da će se dogoditi nešto što će uništiti stvar.

68. Ako je signifikator u nesrećnom stanju, otkriće ono što će omesti pitanje.

69. Ako je signifikator u situaciji gubitka, pitač će potražiti još jedno mišljenje.

70. Ako je signifikator u situaciji presecanja svetlosti, ukazuje na nekog ko će uništiti ono što pitač želi.

71. Ako je signifikator u situaciji potpomoći[19], označava čoveka koji je pitaču učinio neku uslugu.

72. Ako je signifikator u situaciji vraćanja usluge[20], označava da će pitač drugima učiniti neku uslugu.

73. Ako je signifikator u situaciji uzajamne recepcije, označava neočekivane stvari koje će popraviti situaciju.

74. Ako je signifikator u situaciji velikodušnosti[21], označava da će pitač i osoba za koju se pita voleti jedna drugu.

75. Ako je signifikator u situaciji srodnosti[22], označava svaku dobru sreću.

76. Ako je signifikator pod opsadom zloćudnih planeta, označava one koji su držani kao zatočenici i koji su mučeni; a ako je pod opsadom dobroćudnih planeta, označava najveću dobru sreću.

77. Ako je signifikator u vlasti, ukazuje na svaku dobru vrlinu.

78. Sedam planeta svedoče svojim pozicijama na ekliptici. Planeta u svom sedištu je poput čoveka kod svoje kuće.

79. Planeta u kući svoje časti[23] je poput čoveka koji ima najviši rang.

80. Planeta u svojim terminima je poput čoveka na svom posedu.

81. Planeta u kući svog tripliciteta je poput čoveka među svojim rođacima.

82. Planeta u svom dekanu je poput čoveka s nakitom i odećom.

83. Planeta u svom apogeju[24] je slična čoveku koji jaše svog konja.

84. Planeta u svojoj srodnosti[25] je poput čoveka u situaciji koja mu odgovara.

85. Planeta u poziciji suprotnoj svojoj srodnosti je poput čoveka u situaciji koja mu ne odgovara.

86. Planeta u kući svog izgona je poput čoveka koji je u sukobu sa sobom.

87. Planeta u poziciji u kojoj nema dostojanstva[26] je poput čoveka van svoje zemlje..

88. Planeta u svom perigeju[27] je slična čoveku koji je pao s visoke pozicije.

89. Planeta pod sunčevim zracima je poput čoveka u zatvoru.

90. Spaljena planeta je poput smrtno bolesne osobe.

91. Planeta koja se sprema da krene retrogradno je poput uspaničenog čoveka koji se plaši nesreće koja bi ga mogla snaći.

92. Retrogradna planeta je poput svojeglave i prkosne osobe.

93. Planeta u svojoj drugoj stanici je poput čoveka koji se nada dobroj sreći.

94. Planeta koja usporava je poput umorne osobe koja nema snage da hoda.

95. Planeta koja ubrzava je poput mladog čoveka koji trči.

96. Orijentalna planeta je poput osobe koja je srećna da ispuni svoje želje.

97. Okcidentalna planeta je poput lenjog čoveka.

98. Planeta združena sa Suncem[28] je poput osobe koja sedi na prestolu sa kraljem.

99. Planeta u aspektu je poput osobe koja teži ispunjenju svojih želja.

100. Planeta koja se udaljava [od druge planete] je poput čoveka koji se zbog nečeg predomislio.

101. Planeta na uglu je poput čoveka koji je u svom mestu.

102. Planeta u sledujućoj kući je poput čoveka koji se nada.

103. Planeta u padajućoj kući je poput čoveka koji napušta svoje mesto.[29]

104. Dve planete u konjunkciji su poput dva čoveka koji se sretnu.

105. Planete u sekstilu su poput osoba koje traže međusobnu ljubav.

106. Planete u trigonu su poput osoba iste prirode.

107. Planete u kvadratu su poput osoba koje žele vlast.

108. Planete u opoziciji su poput dve osobe koje se mahnito bore jedna protiv druge.

109. Planeta u znaku u usponu je poput novorođenčeta koje izlazi iz materice ili poput stvari koja se pojavljuje u pravo vreme.

110. Planeta u II kući je kao osoba u kući svojih pomagača.

111. Planeta u III kući je poput čoveka koji posećuje svoju braću.

112. Planeta u IV kući je poput čoveka u kući svojih predaka ili na svojoj zemlji.

113. Planeta u V kući je poput osobe među svojom robom i užicima..

114. Planeta u VI kući je poput čoveka koji je slab i beži.

115. Planeta u VII kući je poput čoveka koji je spreman da zapodene rat.

116. Planeta u VIII kući je poput čoveka koji je zastrašen i usplašen.

117. Planeta u IX kući je poput čoveka koji je isteran iz svog doma ili svrgnut s visoke pozicije.

118. Planeta u X kući je poput moćnog čoveka koji ima vlast, visoku poziciju i zvanje.

119. Planeta u XI kući je poput čoveka koji je u kući svojih prijatelja.

120. Planeta u XII kući je poput osobe u zatvoru.

POVEZANE TEME:

Centilokvijum Bethema
Bonatijevi aforizmi


Napomene:

[1] Pod pomešanošću Ezra ne podrazumeva samo telesno spajanje dve planete već i spajanje putem aspekata. U delima starih astrologa često se može primetiti korišćenje izraza konjunkcija kada se govori o aspektima; …i kada su dve planete u konjunkciji kvadratom… Ovaj aforizam se primarno odnosi na princip prenosa svetlosti kao i na ulogu koju Luna ima kao najbrža planeta. ↩nazad na tekst
[2] Još jedno od pravila, posebno važnog u horarnoj astrologiji, gde se aplikacije Lune posmatraju radi donošenja zaključka o nekim budućim događajima; kada posmatramo događaje koji su prethodili nekom pitanju, onda posmatramo separacije koje je Luna imala. ↩nazad na tekst
[3] Ovaj aforizam je u vezi sa narednim. ↩nazad na tekst
[4] Svaka planeta može da deluje kao benefična, ali i kao malefična u zavisnosti od toga da li je esencijalni ili slučajni benefik odnosno malefik. Ovde se Ezra osvrće samo na esencijalnu prirodu planeta. ↩nazad na tekst
[5] Reč je o aplikacijama planeta u skladu sa njihovim orbisima i moitetima (pogledaj tekst o aspektima); nakon perfekcije aspekta odnosno kada aspekt uđe u separaciju, moć malefika da čine zlo opada. Sahl je na primer slično tretirao kadentne malefike – oni nisu toliko činili zlo, koliko su izazivali strah. ↩nazad na tekst
[6] U pitanju je averzija, odnosno kada se planeta nađe u nekom znaku koji ne vidi Ascendent, a to su II, VI, VIII i XII znak. ↩nazad na tekst
[7] Planeta koja je slaba pozicijom i nema reurse (u padu je ili izgonu), ne može da nanosi veliku štetu. ↩nazad na tekst
[8] Ovaj aforizam može isprva delovati kontradiktorno. Zapravo, reč je o tome da će svaka oštećena ili slaba planeta, bez obzira na to da li je benefik ili malefik, slutiti na nešto što je nepovoljno. Ipak, nijedna od tih planeta neće moći da čini nešto konkretno – malefik da nanosi veće zlo, niti benefik da ublažava zlo – upravo zbog slabosti. Na primer, ukoliko takve planete ukazuju na lošije finansijsko stanje, one ga neće još više pogoršavati jer nemaju moć da to čine. ↩nazad na tekst
[9] Kada su malefici (Mars i Saturn) istočno od Sunca, odnosno kada su orijentalni, tada su bolji a posebno ako su još i u znaku u kom imaju neko osnovno dostojanstvo. ↩nazad na tekst
[10] Malefik može da se ponaša kao esencijalni benefik ukoliko je u sedištu ili egzaltaciji i istaknut – posebno ako je ugaon. ↩nazad na tekst
[11] Kada je peregrin. ↩nazad na tekst
[12] Kod mnogih autora posebno u helenističkom periodu i ranom srednjem veku, može se naći da su planete nazivali zvezdama, jer se one na noćnom nebu i vide kao zvezde. Helenistički autori su planete nazivali lutajućim zvezdama ili lutalicama za razliku od nepokretnih zvezda koje danas poznajemo kao fiksne zvezde. ↩nazad na tekst
[13] Još jedan aforizam koji ide u prilog tome da su kvalitetni malefici slučajni benefici. ↩nazad na tekst
[14] Princip 5° koji objašnjava još Ptolemej u svom Tetrabiblosu. Naime, ukoliko se neka planeta nađe na 5° od vrha neke kuće, ona se smatra kao da je već u toj kući. Na primer, ukoliko je neka planeta u XII kući, ali na 5° od samog Ascendenta, onda će se smatrati kao da je ugaona. Slično, ukoliko se planeta u V kući nađe na 5° od vrha VI kuće, ona će se smatrati kadentnom. ↩nazad na tekst
[15] Planeta na poslednjem, tridesetom stepenu (29° – 29°59′) smatrana je slabom kao i planeta koja se nalazi na prvom stepenu znaka (0° – 0°59′). Tako, planeta na tridesetom stepenu je dobar deo svoje moći faktički prebacila već u naredni znak, ali ona koja se nalazi na prvom stepenu još uvek ima deo moći u znaku iz kog je upravo došla. Zato se i kaže da planeta ima moć na stepenu na kome se nalazi, na stepenu ispred i na stepenu iza. ↩nazad na tekst
[16] Jedno od najvažnijih pravila u astrologiji koje se tiče aspekata, posebno u oblasti horarne astrologije. Ako jedna planeta aplicira drugoj konjunkcijom, a treća aspektom preseca tu konjunkciju, ona neće uništiti aplikaciju prve dve planete jer konjunkciju ništa ne može da spreči. Međutim, konjunkcija može da spreči realizaciju aspekta, pa tako, ako jedna planeta aplicira drugoj aspektom, ali treća preseca spajanje konjunkcijom sa jednom od njih dve, onda stvar propada. ↩nazad na tekst
[17] Vidi pojmovnik. ↩nazad na tekst
[18] Koli ovo prevodi kao promisor. Za definicije predavanja moći, uprave i prirode pogledati ovaj tekst. ↩nazad na tekst
[19] U sedmom poglavlju kaže: Potpomoć je kada je planeta [A] u jami ili svom padu dok druga planeta [B] prilazi planeti [A], ili ako planeta [A] prilazi planeti [B] koja joj je prijateljska ili je vladarka njenog znaka ili ima nekog dostojanstva u tom znaku; u tom slučaju ona [B] izvlači prvu [A] iz jame ili pada i čini joj uslugu. ↩nazad na tekst
[20] Vraćanje usluge je nastavak potpomoći, samo što sada planeta kojoj je ranije pomognuto uzvraća uslugu. Abu Mašar kaže: Prva planeta [A] neće prestati da duguje uslugu sve dok se [druga] planeta [B] koja joj je učinila uslugu i sama ne nađe u jami ili svom padu, pa se prva [A] poveže s njom [B] i izvuče je iz jame ili pada. ↩nazad na tekst
[21] Za planete koje su u uzajamnoj recepciji, ali nisu povezane nekim od aspekata, kaže se da su velikodušne jedna prema drugoj. ↩nazad na tekst
[22] Hajz. ↩nazad na tekst
[23] U svojoj egzaltaciji. ↩nazad na tekst
[24] Tačka u kojoj je neka planeta najdalje od Zemlje. ↩nazad na tekst
[25] Vidi 22. ↩nazad na tekst
[26] Peregrina planeta odnosno ona koja na mestu na kome se nalazi nema nikakvo dostojanstvo. Ovde treba obratiti pažnju na jednu stvar, a to je da peregrina planeta može biti debilitirana (u padu ili izgonu) jer peregrinost primarno pokazuje nedostatak dostojanstva. ↩nazad na tekst
[27] Tačka u kojoj je planeta najbliža Zemlji. ↩nazad na tekst
[28] Reč je o egzaktnoj konjunkciji sa Suncem odnosno o tzv. kazimiju, kada je planeta u konjunkciji sa Suncem unutar 17′. Preko te granice planeta postaje spaljena. ↩nazad na tekst
[29] Uglovi uvek predstavljaju nešto što je trajno, snažno i stabilno. Za razliku od njih, kadentne kuće su pokazatelj promena i nestabilnosti, stoga se sve kadentne kuće u astrologiji povezuju sa putovanjima i promenama. Takođe, ugaone kuće su obično tretirane kao kuće sadašnjosti (Sâl, El-Kindi). Sukcedentne kuće predstavljaju ono što tek dolazi odnosno budućnost, a kadentne kuće su pokazatelj onog što je prošlo. ↩nazad na tekst

  • Henry Coley – Key to the whole art of astrology, London, 1676.
  • Abraham ibn Ezra ˜– The Beginning of Wisdom, tr. Shlomo Sela (Leiden-Boston: Brill Academic Publishers, 2017)
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *