Sekte planeta, halb i hajz

Saznajte šta su to planetarne sekte, a šta halb i hajz, i kako ih prepoznati u natalnom horoskopu.

Ono što je najbitnije od svega je to da je svaka planeta, svaki aspekt i svaka pozicija u kući tumačena različito u zavisnosti od toga da li je rođenje dnevno ili noćno. To nije značilo da je dnevno rođenje moćnije od noćnog. Naprotiv, i jedno i drugo su podjednako moćni, ali je bilo potrebno da se tumače drugačije jer planete imaju drugačije moći, sposobnosti i kvalitete u ovim dvema kartama.

— Robert Hend —

 

Čitav univerzum počiva na temeljima dualnosti. Božansko kao apsolutno Jedno predstavlja zapravo jedinstvo dualnosti. Svaka stvar ima svoj opozit, svako lice ima svoje naličje. Gradivni elementi koja su po prirodama potpuno suprotni, a koji se upravo zahvaljujući tome dopunjuju i grade savršenu celinu; oni se ne uništavaju već svojim suprotnostima održavaju ravnotežu.

Prva prosta podela koju možemo izvršiti unutar astrologije je podela na dva (broj 2 je prvi prost broj): toplo i hladno, vlažno i suvo, dnevno i noćno, harmonično i neharmonično, muško i žensko. Zodijački znakovi, aspekti, planete, svi podležu ovoj podeli bez izuzetka. Zodijačke znakove možemo podeliti na više načina, ali podelom na dva dobijamo sliku o polovima znakova, tj. dobijamo sliku o muškim i ženskim znakovima.

Oni su raspodeljeni unutar zodijačkog kruga tako da se naizmenično smenjuju muški i ženski znakovi počevši od prvog, muškog znaka Ovna, do poslednjeg ženskog znaka Riba. Muški znakovi koji obuhvataju vatrene i vazdušne znakove, predstavljaju aktivan princip zbog čega se nazivaju i dnevnim znakovima. Sasvim suprotno, ženski znakovi koji obuhvataju zemljane i vodene znakove predstavljaju pasivni princip i stoga se nazivaju noćnim znakovima.

Kao što nalazimo polnu dualnost kod zodijačkih znakova, tako nalazimo polnu dualnost i kod planeta te ih takođe delimo na muške i ženske. Tako su Saturn, Jupiter, Mars i Sunce muške planete, dok su Venera i Luna ženske planete. Merkur ima to svojstvo da može biti i ženska i muška planeta, u zavisnosti od toga da li je sa muškom ili ženskom planetom.

Neki izvori navode da je antički astrolog Dorotej smatrao Saturna ženskom planetom. To bi moglo da se objasni činjenicom da deluje da je Saturn, kao planeta koja svojim karakteristikama oslikava pasivan ženski princip, zalutao u društvo aktivnih muških planeta. Ipak, kako je on autor maskiranja, to je u stanju da se dobro preruši i zavara nas svojim izgledom.

Bilo je i onih astrologa koji su smatrali da je Mars zapravo ženska planeta i da mu je mesto u društvu sa ženskim planetama, što je najverovatnije izvedeno upravo iz sistema sekti o kome ću ovde govoriti.

Pored podela zodijačkih znakova i planeta i zodijački krug koji predstavlja večnost i savršenstvo jedinstva, nebesku sferu nad našim glavama, možemo podeliti prostom podelom na dva dela i to na dva načina:

 1. horizontalnom linijom koja povezuje mesto izlaska (Ascendent) i mesto zalaska planeta (Descendent) na gornji odnosno dnevni deo i donji odnosno noćni deo
 2. vertikalnom linijom odnosno meridijanom koji povezuje mesto kulminacije (Zenit) i mesto antikulminacije (Nadir) na levi tj. istočni deo i desni tj. zapadni deo

Iz ovde podele su izvedene još neke podele, ali o tome nekom drugom prilikom. Za potrebe ovog teksta, značajna je podela zodijačkog kruga horizontalnom linijom.

Prema Suncu se određuju sekte
Crvena linija predstavlja liniju horizonta

Svaki horoskop, svaku natalnu kartu delimo na dva tipa, prema dobu dana: na dnevnu i na noćnu kartu. Koja je dnevna a koja noćna karta, sasvim ćemo jednostavno utvrditi na osnovu pozicije Sunca u zodijačkom krugu. Ako se Sunce nalazi iznad horizonta (vidi sliku iznad) onda je karta dnevna, a ako je ispod horizonta onda je karta noćna. Sve ovo što sam do sada pomenuo, neophodno je poznavati da bi mogli da razumemo sekte, halb i hajz.

Sekte – dnevna i noćna

Reč sekta je izvedena iz grčke reči hairesis što znači slediti ili napraviti izbor. Sistem sekti odražava odnos luminara i njihovu dominaciju nad određenim dobom dana. Tako je Sunce koje je oličenje aktivnog, muškog principa, oca i kralja, vladar dana odnosno dnevne sekte. Luna koji je oličenje pasivnog, ženskog principa, majke i kraljice, vladarka je noći odnosno noćne sekte.

Kao što Ptolemej u svom Tetrabiblosu kaže:

Dan i noć su vidljive podele vremena. Dan, u svojoj toplini i svojoj sklonosti ka aktivnosti je muški: – noć, u svojoj vlažnosti i akumulaciji je ženska.

Svaka planetarna sekta okuplja družinu od tri planete koje se međusobno podržavaju. Pojedini autori ih posmatraju kroz simboliku dve različite političke struje. Značaj podržavanja planeta koje su iste sekte posebno se ističe u pitanjima slave i uspešnosti neke osobe, njenog društvenog ranga kroz princip doriforosa (kopljonoše) gde, ukoliko je doriforos planeta koja je iste sekte, to značajno pojačava stepen slave i društvenog ranga. Planete u sekti imaju određeni vid dominacije u odnosu na planete koje su van sekte odnosno operativnije su i bolje iskazuju tj. ispunjavaju ono što obećavaju.

Takozvani Dorotejev sistem triplicitetnih vladara savršeno oslikava ovaj sistem sekti, gde vatrenim i vazdušnim triplicitetima upravljaju pripadnice dnevne sekte, a zemljanim i vodenim triplicitetima upravljaju pripadnice noćne sekte. Dnevnu sektu čine Sunce kao glavni vladar sa Jupiterom i Saturnom. Noćnu sektu čine Luna kao glavna vladarka sa Venerom i Marsom. Merkur može pripadati dnevnoj ili noćnoj sekti u zavisnosti od toga da li je orijentalan ili okcidentalan od Sunca. Ukoliko je orijentalan od Sunca (izlazi pre njega) onda pripada dnevnoj sekti, ali ukoliko je okcidentalan od Sunca (izlazi posle njega) onda pripada noćnoj sekti.

sekte - dnevna
Planete koje pripadaju dnevnoj sekti obojene su crvenom, a one koje pripadaju noćnoj sekti plavom bojom
sekte - noćna

Ako razmotrimo prirodu planeta koje se nalaze u svakoj sekti možemo primetiti neke „nelogičnosti“, kao što su postavka pasivnog Saturna u dnevnoj i postavka aktivnog Marsa u noćnoj sekti. Stvar je zapravo u balansiranju planetarnih priroda, a to objašnjenje možemo naći u Ptolemejevom Tetrabiblosu, kao i kod mnogih drugih autora. Mars i Saturn su esencijalni malefici pa da bi mogli da valjano sarađuju i budu podrška svojim kompanjonima u sekti, njihove ekstremne prirode moraju biti izbalansirane inače će nanositi štetu.

Balansiranje se postiže postavkom planete u onu sektu koja je suprotna njenoj prirodi. Veoma podseća na princip koji nalazimo u medicinskoj astrologiji, gde se višak jednog humora balansira pojačavanjem drugog koji mu je suprotan (na primer, višak flegmatičnosti se balansira pojačavanjem kolera).

Saturn je vrlo hladan i suv pa noć dodatno pogoršava njegovu hladnoću. Preterana hladnoća je malefična i ne donosi nikakvog dobra. Stoga je Saturn mnogo bolji po danu kada je njegova hladnoća ublažena, te on nije toliko rigidan. Mars s druge strane je vrlo topao i suv pa po danu dobija dodatnu toplotu čime dolazi do pregrevanja. Takav Mars može biti vrlo štetan. Stoga, njegova priroda je mnogo umerenija i kvalitetnija noću, kada hladnoća i vlažnost noći umiruju njegovu prirodu.

Kada je planeta u svojoj sekti? Pošto se princip sekti povezuje sa dobom dana, onda je odgovor vrlo jednostavan: pripadnice dnevne sekte su u svojoj sekti po danu, a pripadnice noćne sekte su u svojoj sekti po noći. Tako će u dnevnoj karti Venera, Luna i Mars biti van sekte bez obzira na to gde se u karti nalaze. Slično, u noćnoj karti će Sunce, Saturn i Jupiter uvek biti van svoje sekte.

Robert Hend je u knjižici Noć i dan – planetarne sekte u astrologiji pokušao da približi princip sekti savremenim astrolozima, međutim, njegov rad se oslanjao na srednjevekovni model sekti koji je uključivao i halb i hajz čime se napravila određena konfuzija, jer ovo dvoje poslednjih suštinski nemaju nikakve veze sa sektom. Hend je u skladu sa srednjovekovnim tumačenjem povezao sve tri stvari u jednu celinu. Izvorni, helenistički model sekti jasno razdvaja sekte od takozvanih stanja radovanja (halb i hajz) tj. pozicija planeta u kojima one dobijaju dodatnu moć izražaja.

Iz svega ovoga sledi da se princip sekte odnosi na kvalitativno stanje planete, pa kada je planeta u svojoj sekti mnogo će kvalitetnije izraziti svoju prirodu. Kada je van sekte kvalitet planete je korumpiran, pa čak i onda kada je ta planeta u svom sedištu njen kvalitet nije u potpunosti bez mrlja. Drugim rečima, ono što obećava svojom pozicijom u znaku, neće biti sasvim ostvarivo. Luka Gauriko na primer navodi:

Saturn u svojoj kući po danu daruje prijateljstva plemenitih i bogatih ljudi. I naročito na Ascendentu ako je sa Fortunom, čini natusa ozbiljnim, mudrim, ponositim i melanholičnim i on će biti prvorođeni od svoje braće ili će biti mnogo plemenitiji nego oni. Ali po noći, on će doneti mnoge bolesti i napore.

Ili Firmik koji tumači poziciju Jupitera po danu i po noći:

Jupiter postavljen u IX kući od Ascendenta, ako je dnevno rođenje, načiniće natusa onim koji predviđa buduće događaje, i on uvek ukazuje na interpretatore volje Bogova… Ali ako je postavljen u toj kući po noći, onda će uvek ukazati na one koji sanjaju lažne snove i koji povremeno kažu nešto lažljivo na račun Bogova.

Sasvim jasno možemo da vidimo razliku u kvalitetu ispoljavanja planete koja se nalazi u i van svoje sekte.

Halb

Kao što rekoh ranije, halb suštinski nema veze sa planetarnom sektom tj. ne određuje je. To je pozicija planete prema kojoj ona dobija dodatno ojačanje i mogućnost snažnijeg ispoljavanja svoje prirode. Da bi planeta bila u halbu ona mora da zadovolji određeni uslov:

 • dnevna planeta u dnevnoj karti mora biti iznad horizonta, a u noćnoj ispod horizonta
 • noćna planeta u dnevnoj karti mora biti ispod horizonta, a u noćnoj iznad horizonta
halb u dnevnom rodjenju
U dnevnom rođenju, dnevne planete koje se nalaze iznad horizonta a noćne koje su ispod horizonta, nalaze se u halbu.
halb u nocnom rodjenju
U noćnom rođenju, dnevne planete koje se nalaze ispod horizonta a noćne koje su iznad horizonta, nalaze se u halbu

Jasan je princip uvećanja moći planete, jer noćna planeta iznad horizonta po noći može bolje da se izrazi, nego kada je ispod horizonta. Opet, po danu joj više odgovara pozicija ispod horizonta koja je srodnija njenoj prirodi. Iako o halbu nema konkretnijeg navoda, kod Firmika, u razmatranju Jupitera u IV kući možemo zapaziti sledeće:

Ali kada je Jupiter pronađen [ovde] po noći, on će načiniti osobe sa umerenim bogatstvom i [one koji će to postati] mnogo bogatijim sa prolaskom vremena.

Jupiter je po noći van sekte, ali pošto je u IV kući koja je ispod horizonta, to znači da je u halbu i može svoju prirodu još kvalitetnije da izrazi. U ovom slučaju, kao prirodni vladar bogatstva Jupiter može da osobe učini još bogatijim.

Hajz (Haim, aim ili arapski Hayyiz)

Hajz omogućava da se planeta za određeni procenat još bolje izrazi, zahvaljujući poziciji u znaku koji je srodan njenom polu. Ipak, planeta ne može da bude u hajzu ako prethodno nije zadovoljila uslov da bude u halbu, te tako:

 • dnevna planeta u svom halbu i muškom znaku
 • noćna planeta u svom halbu i ženskom znaku (postoje neslaganja kada je reč o Marsu)
hajz
Primer planeta koje su u hajzu. Da je ovo kojim slučajem dnevna karta, prema helenističkom učenju Mars na slici bi trebao da bude u hajzu jer je noćna planeta u noćnom znaku, ali nisu svi saglasni sa ovakvim viđenjem (npr. Abu Mašar)

Naravno, Mars je predmet polemika kada su noćne planete u pitanju, jer je on muška planeta po svojoj esenciji pa neki astrolozi smatraju da je potrebno da on bude u muškom znaku da bi bio u hajzu. Robert Šmit navodi da je u helenističkoj astrologiji Mars morao biti u ženskom znaku da bi bio u hajzu, pošto je noćna planeta. Međutim, postoji mogućnost da je došlo do neke greške u prevodu ili prepisu sa grčkog na arapski, pa da su Arabljani tako usvojili tumačenje da je bolje kada je Mars u muškom znaku. Sve je to u domenu spekulacija jer nemamo nikakvih konkretnih dokaza da je tako nešto u pitanju.

Pošto hajz podrazumeva da planeta ujedno bude i u halbu, imamo ojačanje planete. Poslednji uslov o srodnosti polova govori da planeta dobija na kvalitativnom ojačanju, pa će planeta u hajzu biti još boljeg kvaliteta i moćnija u izražavanju svoje prirode. Međutim, Robert Hend smatra da je hajz primarno kvantitativno ojačanje odnosno da je planeta u svom hajzu kvantitativno osnažena. On je uveo još jedan pojam – ex conditione – koji označava planetu koja je van sekte, nije u halbu niti hajzu.

U tumačenjima natalnih karata sekta planete igra veoma važnu ulogu. Neretko se može desiti da vidimo neku planetu u dobrom zodijačkom stanju, na snažnom mestu i bez značajnijih oštećenja, a opet, da njeni efekti nisu u skladu sa očekivanjima koje imamo. Razlog za to upravo može biti činjenica da je van svoje sekte. Halb i hajz kao minorna ojačanja nemaju velikog značaja, ali u situacijama kada pokušavamo da skupimo što više ojačanja i pozitivnih pokazatelja vezanih za neku planetu biće nam važni.


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

31 komentara

 1. Zdenka kaže:

  Halo Billy, Lijepo i jasno opisano, hvala…  🙂

 2. Milica kaže:

  Super je tradicionalna astrologija. 🙂

  Fantastično gradira poredak.

 3. Tami kaže:

  Jos jedan odlican text Billy,hvala ti na tome 🙂 Obozavam TA,a ti nam ovim textovima samo olaskavas ucenje.  Bas u ovom textu si dao dobar primer za Ma,ali sta biva ako je dnevno rodjenje,Ma ispod horizonta,ali spaljen? Hocu reci,da li mu je onda uticaj kao da je iznad horizonta zbog te spaljenosti? I da li je bitno ako je u svom domicilu? Mozes mi samo kratko odgovoriti ako hoces.Hvala 🙂

  • Bojan kaže:

   Hvala Tami 😉

   Pozicija ispod horizonta u dnevnim rođenjima (tada je u Halbu) je povoljnost za Marsa jer on pripada noćnom sektoru, ipak sam kvalitet u dnevnim rođenjima mu je narušen jer je tada van sekte te tako ima sklonosti da više pokazuje nezgodnu stranu svoje prirode i da podmeće nogu tamo gde inače ne bi. Spaljenost bi to dodatno pojačala, čineći ga još agresivnijim.

   Ne bi baš mogli da napravimo takvo poređenje, da uticaj spaljenog Marsa posmatramo kao da je iznad horizonta, iz prostog razloga što su sekta/halb i spaljenost odvojeni koncepti. Tako da, Marsa bi posmatrali u skladu sa pozicijom na kojoj je. Naravno, kada je u svom domicilu, efekti spaljenosti su ublaženi jer tada Mars ima resurse da se malo zaštiti i to bi bilo još izraženije u noćnim kartama. On bi imao pad snage (mnogo manje ako je separacija od Sunca, posebno ako je separacija veća od 3°), ali bi imao dosta kvaliteta 🙂

   U suštini, sve je stvar nijansiranja. Najbolje je uvek poći od onoga što najviše aflikuje ili nudi najveći benefit, pa onda prema drugim faktorima to umanjivati ili uvećavati, u zavisnosti od prilike. Na primer, spaljenost je najveća aflikcija. Ali, ako se desi da je spaljena planeta u svom sedištu, ako je u sekti, ako je u svom Halbu i /ili Hajzu, onda je već moramo drugačije tretirati jer ima brojna ojačanja, što kvalitativno što kvantitativno.

    

   Pozdrav

   B.

 4. Tami kaže:

  Hvala najlepse Bily,lepo objasnis i mnogo su stvari jasnije. Nastavi da pises i dalje,ja uvek rado volim da procitam tvoje postove,narocito vremenske prognoze 🙂

 5. ivana kaže:

  Bok bojane
  Mene zanima, dali se racuna po pozciji sunca za Mars i ostale planete?
  naprimjer sunce da se nalazi u nocnoj sekti(od 1 do 6 kuce), a Mars da se nalazi u 9 kuci, dali se onda racuna Mars da je u danjskom radjanju, ili nema veze sa suncem, da je svaka planeta za sebe?
  Jer moram reci da me bune sekte i kako ih razumijet?

  • Bojan Šojić kaže:

   Sektu, logično, određuje Sunce kao svetlo koje određuje dan i noć. Kada je ono ispod horizonta onda mora biti noć, a kada je iznad, dan. Ali to ne važi za druge planete – one mogu biti bilo gde u karti. Svaka planeta pripada određenoj sekti, pa tako Mars pripada noćnoj sekti. On je u noćnoj karti u svojoj sekti bez obzira u kojoj se kući nalazi.
   Pozicija iznad ili ispod horizonta i pozicija u znaku odrediće dodatne kvalifikacije, halb i hajz.

 6. ivana kaže:

  Bas zato sto Mars pripada nocnoj sekti pokusavam razumijet dali kroz djelovanje sunceve pozicije gleda se i druge planete. Jer ako je sunce u nocnoj sekti a Mars se nalazi u 9 kuci , to bi onda marsa odjelilo kao da je u danjskoj sekti, gdje on bas i nije pozeljan?

  • Bojan Šojić kaže:

   Nismo se razumeli. Napisao sam u prethodnom komentaru da je Mars u noćnoj karti uvek u svojoj sekti nevezano za polje u kome se nalazi.
   Dakle, još jednom: Sunce je to koje određuje sektu, jer od njegove pozicije iznad ili ispod horizonta zavisi da li je dan ili noć. Kada je ispod horizonta, tada je noć i tada su on, Jupiter i Saturn van sekte, jer su to dnevne planete. Nebitno je gde su Saturn i Jupiter, da li su iznad ili ispod horizonta, oni su van sekte pa su van sekte. Isto tako, sve noćne planete su tada u svojoj sekti, i svejedno je da li se nalaze u I, IX, V, VII ili III kući. Verovatno brkaš sektu sa halbom, to su dve različite stvari 🙂

 7. ivana kaže:

  😀 zato te ovde malkice zamaram da shvatim. Jer dobro si napisao, moram te pohvalit, onako iskreno, ali moram razumijet, zelim razumijet, a to mi bas malo zbunjuje.
  Zato dajem primjer. Jer znam da se po suncu odredjiva sekta. Moras shvatit kao i ti sam da si ljubitelj astrologije, da je jako lijepo od tebe sto nam hoces sa ovim odgovorima pomoc , te da nisi neki umisljeni djecak 🙂 cjenim to.
  Sad cem pokusat da sama sebi objasnim , ja sam ipak malo spori bikonja 😀
  Mislim da sam razumijela na sto mislis, mada bas moram procitat par puta 😀 Hvala

 8. Tami kaže:

  Opet ja. Dugo vec pokusavam da razlucim da li mi je dnevno ili nocno rodjenje,a evo i zasto.

  Rekla bih da je dnevno (prosto mi ima tako logike),rodjena sam u 6;45am,jesen. So se nalazi egz.na asc,fali mu citavih 0,25′ do asc (dakle modernisti bi rekli da je u 12kuci 🙂
  A s obzirom da je to jutro i to uveliko,meni je logicno da je dnevno rodjenje,ali po pripadnosti ono je uveliko u 1.kuci,zar ne? Onda bi znacilo da je ispod horizonta? Kako da odredim da li je dnevno ili nocno rodjenje?

  • Bojan Šojić kaže:

   Nije mi baš jasna postavka stvari. Ako je Sunce na 0°25′ od Ascendenta ka XII kući znači da je iznad horizonta i da je rođenje dnevno. Ako je u I kući, onda je ispod horizonta i rođenje je noćno. Ne može nešto što je na četvrt stepena od Ascendenta da bude „uveliko“ u I kući.

   • Tami kaže:

    Malo sam konfuzno objasnila,a pritom sam pogresila za minute. Dakle asc je na 25stepeni i 05′,a So je na 25stepeni i 00’…dakle,na samom asc,to sto kazem „uveliko“ mislim da pripada prvoj kuci,zar ne? To me buni,ako pripada prvoj kuci,jer ga deli samo tih 05′,onda ispada da je nocno rodjenje?

 9. HRONIKA HIPOFIZE kaže:

  Da li je okcidentalni Merkur iznad horizonta u dnevnoj karti u Halbu,koliko sam shvatio u sekti nije?
  Ako je Mars u Skorpiji u dnevnoj karti da li to automatski znači da je zlokoban?
  Da li se kod računanja najdominantnije planete uzima u obzir pozicija planete u polju koje ima suprotnu prirodu npr.Mars u 2.polju ili Sunce u 11. u smislu da se oduzimaju neki bodovi?Koliko bi trebalo oduzeti kod ova dva primera?
  Koliki orbis uzimate za aspekte Sunca sa Marsom npr. ako je Mars na 6 stepenu Skorpije a SO na 21 Lava da li postoji kvadrat?I moze li planeta koja ima egzaltaciju i druga dostojanstva da bude dominantnija od planete koja ima sedište i sektu ako se ispostavi da ima veći broj bodova?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovani,

   Ne, okcidentalni Merkur iznad horizota nije ni u sekti ni Halbu. Za ovo drugo, morao bi da bude ispod horizonta.
   Što se tiče Marsa, možda je zlokoban prejaka reč, ali problematičan svakako jeste kada je van sekte, impulsivniji, ishitreniji itd. mada je to u Škorpionu manje izraženo nego u Ovnu.
   Nema pravila koja govore o suprotnosti polja, osim kada je reč o radovanjima. Inače, smatram da sabiranje/oduzimanje dostojanstava i debilitacija nije dobar vodič, uprkos tome što je bila uobičajena praksa astrologa kasnog srednjeg veka i renesanse. Prosto, mnogo puta se desi da dobijeni rezultat ne odgovara realnom stanju. Npr. desiće se da neka osrednja kadentna planeta ima veći broj poena od kvalitetne ugaone planete jer ima niz manjih osnaženja. Tako da, to je sve vrlo dubiozno. U računanju je mnogo realnije samo sabiranje, kao što je slučaj sa računanjem Almuten Figurisa. Ovo bi ujedno bio odgovor na Vaše poslednje pitanje – da, egzaltaciona planeta sa puno osnažujućih faktora (brza i direktna, u odgovarajućoj poziciji u odnosu na Sunce, ugaona, severne latitude, nije pod sunčevim zracima itd) može da bude moćnija od planete u svom domicilu.
   Kada je reč o aspektima, ja uvek najpre posmatram odnos znakova pa onda sam aspekt. Tako da, Mars i Sunce su svakako u kvadratu jer su u znakovima koji se vide kvadratom. Ipak, zbog udaljenosti koja se uvećava (separacija je), taj kvadrat nije intenzivan pa njegova aktivacija neće manifestovati snažne događaje (osim ako su svi drugi aspekti u horoskopu još slabiji od ovog).

 10. HRONIKA HIPOFIZE kaže:

  Da li Sunce ulazi u trku za najdominantniju planetu – moje Sunce u Lavu u 11.polju(nisam znao da 11. ima prirodu Sunca po TA,mislio sam da je saturnovsko,pa sam zato naveo gore primer SO u 11.) ima sektu,halb,hajz,sedište i u polju je koje pripada Suncu i ima dobre aspekte prema Saturnu,Plutonu,Neptunu(mada vi ne uzimate dve zadnje planete kao delotvorne ili se varam?)dakle,da li bih mogao njega smatrati najjačim i pored drugih sedišta i egz. koje imam a koje nemaju gore pobrojano i nisu na uglu?
  Hvala puno i srećan rad !

  • Bojan Šojić kaže:

   Sunce u Lavu u XI kući je za njega odlična pozicija. Em je to jedna od snažnih kuća, em Sunce ima dodatne osnažujuće faktore, tako da može da bude prilično snažno, i verovatno najsnažnije ako, kao što kažete, nema drugih planeta na uglovima. Dostojanstvo je samo kvalitet, a snaga planete zavisi ipak od mnoštva drugih faktora.
   Inače, XI kuća je zapravo kuća u kojoj Jupiter dobija dodatnu snagu, jer je to kuća njegovog radovanja. Sunce samo ima prirodnu srodnost sa tim poljem prema haldejskom planetarnom nizu, ali nema nikakva ojačanja u njoj, već u devetoj kući (kuća radovanja Sunca).

   • HRONIKA HIPOFIZE kaže:

    Koji aspekt prave planete koje se nadju na rastojanju od 97 stepeni a jedna je u Škorpiji druga u Ribama(prirodni trigon)?

    Ima li sekstila ako je Mesec na 5. Lava a Sunce na 25. Vage,znači rastojanje je 80 stepeni,po modernistima taj aspekt ima poseban naziv,mene zanima tvoje mišljenje?

    • Bojan Šojić kaže:

     Poštovani,

     U prvom slučaju je reč o atipičnom trigonu. Planete ostvaruju dobru saradnju na račun elementarne srodnosti znakova, ali će biti primetne izvesne teškoće zato što su po stepenima bliže kvadratu.
     U drugom slučaju, odgovor je ne. One se vide sekstilom jer su u znakovima koji su povezani na taj način, ali je interakcija planeta vrlo slaba.

 11. Pedja kaže:

  Poštovani Bojane, ukoliko je Merkur oksidentalan i iznad horizonta u dnevnoj karti, oštećuje li ga isuviše činjenica da je van sekte i nije u hajzu ni halbu, iako je mundano jak i u svom domicilu? Postoji li tolerancija prema Merkuru (s obzirom da je dvorodan), ili ne? Pozdrav!

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovani Peđa,

   Nema sumnje da će ugaoni Merkur biti snažan i da će imati izvestan kvalitet na račun domicila. I okcidentalnost mu je plus. To što je van sekte ne može da upropasti kvalitet koji ima, ali neće pokazati najbolje od svoje prirode. Mogli bi reći da bi na nekom nivou ukazao na vid frustracija kao posledica pasivnosti, povlačenja ili previše analiziranja u situacijama kada treba brzo ugrabiti priliku za isticanje, poziciju ili zalaganje za sopstvenu dobrobit.
   Na primer. Ako je ovaj odgovor dotakao suštinu pitanja…

   • Pedja kaže:

    Odgovor je sasvim jasan, barem prema sudu pitača. ? Nisam ni slutio koliko je (ne)pripadnost sekti važna za planetu, ali svedočim da jeste. Hvala na odgovoru! Prenosim nestrpljenje poštovalaca YouTube astroriznice. ?

    • Bojan Šojić kaže:

     Kada se, na primer, čita Firmik i njegova tumačenja planeta u određenim znakovima (ako izuzmemo da će svi poginuti, ostati bez udova, para, života…), jasno se vidi razlika između planete u sekti i van nje. Moglo bi se reći da je taj koncept imao prednost u odnosu na esencijalna dostojanstva.
     Što se tiče YT, uskoro nastavljam sa snimanjima, ima mnogo važnih tema za obradu 🙂 Hvala na praćenju!

 12. Pedja kaže:

  Moram da dopunim pitanje. 🙂 Da li je bliska istini pretpostavka da je takav Merkur previše „vazdušast“za Devicu?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *