Primarne direkcije

Primarne direkcije su stara prediktivna tehnika. Za razliku od savremenih simboličkih direkcija, u tradiciji se koriste ekvatorijalne direkcije.

Snaga i moć efekata svake direkcije se procenjuje prema snazi i signifikatora i promisora, ili njihovoj debilitaciji u natalnom horoskopu. Jer kada su oboje u svojim esencijalnim dostojanstvima i na uglovima, efekti njihovih direkcija će biti primetni i jasni, i u potpunosti će realizovati ono što je istim obećano.

— Vilijam Lili —

 

Direkcijama je Lili posvetio veliku pažnju u trećem delu svog dela Hrišćanska astrologija. Na strani 651. je naveo problematiku izrade direkcija u antičkoj astrološkoj praksi, karakterišući taj način računanja komplikovanim i dugim. Problem je pre svega bio u tome što nije postojao odgovarajući načinSoftver Morinus precizno izrađuje primarne direkcije računanja kruga pozicije neke planete. Krug pozicije predstavlja mali krug ucrtan na površini Zemlje u kome je, u svakoj tački u momentu osmatranja, posmatrano nebesko telo na istoj visini i samim tim na istom rastojanju u odnosu na zenit (radijus kruga je proporcionalan osmotrenoj udaljenosti zenita).

Lili navodi da se direkcije posmatraju da bi se utvrdilo vreme kada natus može očekivati zaposlenje i napredak u karijeri, kada brak, kada putovanje, kada može očekivati uvećanje bogatstva. Greške u proceni vremena, kada će se neka direkcija ispuniti ili ne, ne mogu se pripisati veštini (astrologiji), već astrologu koji direkcije izrađuje. Jer, najčešće se greške dešavaju kao posledica toga što astrolog ne rektifikuje kartu. Lili nam daje određena pravila kako treba proučavati direkcije:

Stoga, na prvom mestu moramo razmotriti da li je direkcija koju prosuđujemo dobra ili loša, što se lako doznaje prema dobrim ili lošim aspektima. Drugo, dobra i srećna direkcija daje prosperitet i sreću, takvu kakvu sam po sebi nagoveštava i označava signifikator direkcije, koja će se dogoditi u vezi sa takvim i takvim stvarima ili takvim i takvim osobama. Njih označava slučajno tj. u skladu sa kućom u kojoj se nalazi ili kućom čiji je vladar u natalu.
Treće, uzrok blagostanja se pronalazi od promisora, na isti način na koji je pomenuto za signifikatora: prema prirodi i slučajno. Naknadno, od kuće neba gde se direkcija dešava tj. u kojoj kući se nalazi stepen promisora.
Četvrto, zle direkcije najavljuju lošu sreću u onim stvarima koje označava signifikator sam po sebi i slučajno.
Peto, glavni uzrok nesreće će se uzdići od ljudi i stvari koje po sopstvenoj prirodi i slučajno označava promisor, uz razmatranje kuće u kojoj se susret dešava.

Koliko će trajati efekti direkcije?

U nastavku, Lili nam objašnjava kako ćemo znati koliko jedna direkcija traje. U moderno vreme se ustalila misao da neka direkcija traje godinu pre egzaktnog aspekta i godinu posle, međutim u tradicionalnom razmatranju direkcija to nije tačno. Trajanje i snaga direkcije zavise na prvom mestu od stanja signifikatora i promisora, koliko vremena će proteći pre smene jedne direkcije drugom itd. Potom nas upoznaje sa efektima direkcija:

Jer kada su oboje u svojim esencijalnim dostojanstvima i na uglovima, efekti njihovih direkcija će biti primetni i jasni, i u potpunosti će realizovati ono što je istim obećano. Kao, na primer, kada je Sunce direktovano prema sekstilu Lune, oboje u esencijalnim dostojanstvima, bez ikakve sumnje, natus će pod takvim direkcijama imati zadivljujuću sreću kada se signifikator i promisor sretnu.
Ako je jedan od njih snažan, a drugi slab, efekti će biti osrednji. I moraš opaziti da li je bolje utvrđen signifikator ili promisor. Ako je signifikator snažniji, efekti sreće će se zbiti bez ijednog velikog ili značajnog uzroka koji bi ih obezbedio. Ali, ako je promisor bolje utvrđen, sreća će se bez sumnje pojaviti, ali ne u skladu sa moći uzroka od koga sreća vodi poreklo.

Kako su direkcije snažne kada su označitelji snažni, tako su i slabe kada su ovi slabi. To može biti nepovoljno ukoliko je u pitanju neka srećna direkcija jer će njeni efekti biti jedva osetni, ako uopšte. Što je veća slabost označitelja, to su i manje šanse da se direkcijom pokrenu neke dobre stvari.

Posmatrajući malefike, ukoliko oni direkcijama obećavaju neke nevolje, one mogu biti ublažene ako su ti malefici natalno u dobrom stanju, tj. imaju puno osnovnog dostojanstva, pod zracima su benefika i/ili u dobrim kućama.

U zaključku ovog poglavlja, Lili navodi da se dešava da u nekoj godini budu i dobre i loše direkcije. Svakako, to može predstavljati izvestan problem, naročito ako su direkcije potpuno kontradiktorne jedna drugoj i ako se javljaju u približno isto vreme. Generalno, direkcije se mogu ispuniti bez uzajamnih smetnji, osim ako postoji neko slaganje među njima odnosno sličnost ili pak razlika u signifikaciji.

Kao, na primer, Luna i Ascendent, gde oboje označavaju zdravlje tela. Pretpostavimo da Ascendent iste godine dođe u kvadrat sa Marsom u vatrenom znaku, ukazujući na jaku groznicu. I pretpostavimo da se Luna iste godine sreće sa sekstilom ili trigonom Venere u vodenom znaku. Postavlja se pitanje, kakvo se tumačenje odatle može izvesti? Tj. da li će natus biti bolestan ili će izbeći?
U ovom slučaju, najsigurniji način je da se razmotri da li se direkcije slažu sa profekcionom kartom ili kartom revolucije.

Lili je, kao i većina njegovih savremenika, direktovao 5 najvažnijih tačaka u horoskopu, od kojih su četiri tzv. hajlegične tačke: Sunce, Luna, Ascendent i Fortuna. Ascendent je označavao život, telo i konstituciju, te ponašanje uma i tela. U zavisnosti od toga kakve su direkcije, moglo se proceniti da li će biti prosperiteta ili ne.

Ako je u dobrim direkcijama, ukazuje na prosperitet tela i uma, zdravlja natusa, radosti i sve vrste zemaljskih zadovoljstava. Ali ako Ascendent progresira prema terminima malefika ili nesrećnim aspektima malefičnih planeta ili slučajno prema aspektima vladara VI, XII i VIII kuće, može se očekivati zlo.

Luna se direktuje za izgled tela, namere i putovanja, ali i proputovanja koje Lili naziva lutanjima. Takođe, ova planeta je direktovana za određivanje mogućnosti braka, stanja žene i žena uopšte, zatim za stanje uže rodbine itd.
Sunce je direktovano za praćenje vitalnosti i zdravlja natusa, ali i za napredak u društvenoj sferi, kao što je napredak u poslu kako javnom tako i privatnom, zatim odnos sa uglednim ljudima, a potom i za stanje oca i njegovog bogatstva.
Sasvim slično, direkcije MC-a označavaju čast, prijateljstva sa poznatim i uglednim osobama, trgovinu, profesiju, ali i stanje majke.

Na kraju, Fortuna se direktuje da bi se odredili periodi kada će biti više ili manje novca. U dobrim aspektima sa planetama ukazuje na uvećanje bogatstva i obrnuto kada je u lošim aspektima. Sličnu priču kazuje i dispozitor Fortune koji se takođe direktuje u te svrhe, ali Lili nije to podrobnije objašnjavao jer dispozitor ove tačke može biti bilo koja planeta. Ono što je nama danas uobičajeno kada se bavimo direkcijama, to je direktovanje Saturna, Jupitera, Marsa i ostalih planeta. To nije bila uobičajena praksa tradicionalista. Ipak, daje nam neka objašnjenja vezana za njih:

Šesto, možeš direktovati Saturn da označava tvoje pretke, nasledstvo, nepokretnosti, zanat, plodove zemlje, a takođe i strahove, ljubomoru, nepoverenje itd. prema tome da li je Saturn dobro ili loše postavljen.
Sedmo, direktujemo Jupiter za slavu, reputaciju, bogatstvo, decu, religiju, trezvenost itd.
Osmo, Mars direktujemo za animozitet, pobedu, ratovanje, parnice, a pokazuje i imetak braće.
Deveto, Venera se direktuje za brak, ljubav, zadovoljstva, bogate ukrase, devojke, žene itd.
Deseto, direktujemo Merkur za dovitljivost, razumevanje, trgovinu, marljivost, pregovore, putovanja, mlađu braću, učenost, istoriju, itd.

Merenje vremena u direkcijama

Ovo je svakako najizazovniji deo astrološke prognostike – odrediti vreme kada će se neki događaj odigrati. Danas je zbog lakoće korišćenja najzastupljenije simboličko pomeranje promisora (simboličke direkcije) po ključu 1° = 1 godina ili prema prosečnom kretanju Sunca u radiksu. Ključeva za računanje vremena u direkcijama ima puno: Naibodov, Kardanov, Ptolemejev, solarni luk itd. pa je na praktikantu za koji će se opredeliti. Važno je imati na umu da su simboličke direkcije zapravo moderna tvorevina, a da su do XX veka korišćene tzv. ekvatorijalne direkcije bazirane na stvarno, nebeskom kretanju planeta.

Da bismo utvrdili što preciznije vreme ispunjenja neke direkcije, mi se služimo drugim metodama prognostike kao što su solari, a zatim i lunari. Međutim, tradicionalno se nije baš tako radilo i Lili nam to objašnjava u ovom poglavlju. Pre svega, savetuje učenike da obrate pažnju na godište natusa u proceni značenja neke direkcije. Ako imamo pokazatelje za brak, a natus je uzrasta 5 godina, teško da možemo prognozirati ženidbu odnosno udaju.

Mi, stoga, moramo prognozirati stvari koje su moguće i prirodne, prikladne i važeće za sve prema osobenostima njihovih godina itd. Mi moramo takođe u svim našim predikcijama razumeti svet oko nas, da je svakodnevna ili opšta sudbina bilo koje nacije ili mesta, snažnijeg dejstva od bilo čije pojedinačne (sudbine). Mi takođe moramo razmotriti region u kome je neko rođen, ako želimo da delikatno prosudimo o obliku i formi tela natusa, ponašanju njegovog uma itd. uvek razmatrajući najmoćnije uzroke itd.

Upravo ovde vidimo važnost poznavanja rasne pripadnosti natusa kao i njegovog geografskog porekla. Lili navodi 3 načina za računanje direkcija. Prvi način računanja datira još iz vremena Ptolemeja i nije dovođen u pitanje sve do Lilijevog vremena. Način se zasniva na računanju oblitičkih ascenzija za mesto rođenja.

Kako bi se mogao tačno odrediti prividni položaj nebeskih tela vidljivih sa Zemlje, dogovoreno je da nebesku sferu predstavlja kugla čiji je centar u središtu Zemlje. Na tu kuglu odnosno sferu, projektuje se koordinatna mreža, gde je osnovna ravan – ravan ekvatora sa vrednošću 0° a odatle se ka jugu i severu prostire po 90° nebeske širine koja se još naziva i deklinacijom.

rektascenzija

Međutim, za određivanje položaja nam je potrebna i dužina, pa kako imamo geografsku dužinu, tako postoji i nebeska dužina koja se naziva <strong>rektascenzija</strong> (RA). Dakle, RA je ugaona udaljenost nekog nebeskog objekta istočno od vernalne tačke (0° Ar) i može se izraziti u časovima ili stepenima. Ukoliko se izražava u časovima treba znati da za 24 h neko telo napravi krug od 360° u RA. To dalje znači da za 1h pređe 15° u RA, a 1° za nekih 4 minuta. Naravno, ova vrednost RA se menja kada idemo ka polovima, zbog spljoštenosti Zemlje i može imati vrednost koja je manja ili veća od 1°/4′.

Na mestima gde je neko telo u usponu na latitudama koje su južno ili severno od ekvatora, ono će formirati određen ugao sa tim delom ekvatora koji je u usponu u isto vreme. Ovaj ugao predstavlja ascenzijalnu razliku između vremena kada je planeta izašla na određenoj latitudi i vremena kada bi izašla na ekvatoru. Kada vrednost ove razlike dodamo na RA, mi dobijamo oblitičke ascenzije (OA). Dakle OA = RA – AD (na severnoj hemisferi) odnosno OA = RA + AD (na južnoj hemisferi).

Naravno, ovo nije potrebno računati ručno, već je potrebno imati dobar kalkulator ili tablice oblitičkih ascenzija za određenu latitudu. Za MC ne računamo oblitičke ascenzije. MC predstavlja tačku gde ekliptika seče ekvator na jugu i uvek je pod pravim uglom u odnosu na glavne pravce istoka i zapada te nam je stoga dovoljno samo da znamo vrednost RA. Međutim, Ascendent predstavlja tačku gde istočni horizont neke lokacije seče ekliptiku, pa kada direktujemo planetu koja je ispod horizonta prema Ascendent mi moramo znati vrednost njene OA odnosno ugao koji ona zaklapa.

Lili u svojim primerima koristi natalnu kartu jednog trgovca koga je dobro poznavao i koji mu je po svemu sudeći bio dobar prijatelj. Taj trgovac je rođen 19.09.1616.g. u 14.24 na latitudi 53°. Kada pokušamo da izradimo kartu na osnovu podataka koje nam je dostavio, odmah primećujemo da postoje ogromne razlike između karti, ali ćemo za sada to zanemariti i pratiti kako je vršio proračune. Dakle, na osnovu ovih podataka, Lili je izračunao Ascendent na 6°37′ Jarca čija je OA = 312°10′. Zatim je potražio direkciju u kojoj Ascendent dolazi u termine Marsa, a nakon toga i u opoziciju sa njim. OA termina Marsa iznosi 324°5′.

Već imamo OA Ascendenta, pa ćemo oduzeti ove dve vrednosti i dobiti 11°55′ što bi bila vrednost direkcije. Prema Ptolemeju, 11° daju 11 godina, a 55 minuta daju 11 meseci (po 5 minuta za svaki mesec). Tako se može reći da će pri kraju 12. godine Ascendent natusa doći u termine Marsa. Sličan proračun se vrši i za opoziciju sa Marsom, gde je OA opozicije Marsa 332°02′, razlika 19°52′ čime dobijamo da će Ascendent doći u opoziciju sa Marsom za 19 godina 10 meseci i 12 dana.

Drugi način merenja vremena potiče od italijanskog matematičara Antonia Mađina, koji kritikuje određivanje vremena prema Ptolemeju navodeći da merenje ne treba da potiče od prostog kretanja Sunca već od njegovog stvarnog kretanja u datom trenutku. Potrebno je odrediti rektascenziju Sunca u satu rođenja kao da je podne, a zatim uzeti i vrednost rektascenzije Sunca sutradan u isto vreme. Oduzeti manju od veće vrednosti i ono što dobijemo je pređeni put Sunca odnosno njegovo stvarno kretanje. Tu vrednost ćemo koristiti u merenju vremena.

Na primeru to izgleda ovako: Sunce je na 6°37′ Vage a njegova RA iznosi 186°4′. Narednog dana, Sunce se nalazi na 7°37′ Vage i RA iznosi 186°58′. Kada to oduzmemo, dobijamo vrednost od 54′ koju ćemo koristiti u daljem merenju direkcija. Radi lakšeg računanja data je i tabela.[1] U skladu sa prethodnim primerom, potražićemo u tabeli stepen na kom se nalazi Sunce. Kako je Sunce na 6°37′, tu vrednost zaokružujemo na 7 jer je to sedmi stepen i potražimo ga u prvoj koloni. Nakon toga potražimo kolonu znaka Vage i vidimo da sedmi stepen iznosi približno 54’25“ odnosno to je vrednost pređenog puta Sunca.

tabela direkcija
Tabela merenja direkcija (Christian astrology, str. 711)

Pošto smo utvrdili vrednost jedne godine, vratićemo se na direkciju i primer koji je korišćen i u prvom računanju vremena. Videli smo da direkcija dolaska Ascendenta u termine Marsa nastupa nakon 11°55′. Pošto smo utvrdili da vrednost jedne direktivne godine iznosi 54′, lako ćemo izračunati da jedan minut iznosi 6 dana i 18 časova. Kada obavimo račun, doći ćemo do zaključka da je direkcija Ascendenta prema terminu Marsa kada natus napuni 13 godina i pređe polovinu 14. godine života. Već vidimo da je odstupanje blizu 2 godine.

Treći način koji Lili iznosi i za koji sam kaže da je našao kao najpouzdaniji, je metod koji je dao Naibod. Prilaže još dve tabele – prva služi za pretvaranje stepena u vremenske jedinice, dok se druga koristi za pretvaranje minuta u vremenske jedinice.[2] Sada ćemo se ponovo vratiti na naše primere da bismo odredili vreme nastupanja direkcije Ascendenta prema terminima Marsa po ovom trećem metodu računanja. Ascendent (signifikator) je udaljen od termina Marsa (promisor) 11°55′.

Najpre ćemo u tabeli stepena potražiti vrednost 11° i naći da je to 11 godina 58 dana i 2 časa. U drugoj tabeli ćemo potražiti vrednost 55′ i naći da je to 339 dana i 17 časova. Sada ćemo sabrati te dve vrednosti i dobiti 11 godina, 397 dana i 38 časova. Naravno, ovaj iznos moramo zaokružiti i to tako što ćemo 24 oduzeti od 38 i dodati kao jedan dan, nakon čega dobijamo 11 godina, 398 dana i 14 časova. Sada ćemo i dane svesti, tako što ćemo od 398 oduzeti 365 i dodati kao jednu godinu, pa je konačni rezultat 12 godina 33 dana i 14 časova. Kao što se može primetiti, sve 3 metode su dale različite rezultate, ali kao što Lili kaže, a što je potvrđeno kroz praksu brojnih astrologa, merenje vremena direkcija prema Naibodu daje najbolje rezultate.


Napomene:

[1] Tabelu možete videti u prevodu Hrišćanske astrologije, na stranama 288 i 289.↩nazad na tekst
[2] Vidi u prevodu Hrišćanske astrologije, na stranama 292 i 293.↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

5 komentara

 1. marija kaže:

  Interesantno je za procitati; sreca pa je tehnika otisla toliko daleko da to danas nije potrebno rucno racunati, jer sve ima gotovo na kompjuteru 🙂

 2. Milos kaže:

  Da li programi poput Morinusa i Keplera automatski računaju pravu ascenziju ?

 3. Milos kaže:

  Hvala na odgovoru 🙂
  Veliki pozdrav !

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *