Aforizmi o tranzitima planeta

koli

Prevod obuhvata XXXIV poglavlje knjige Henrija Kolija Ključ celokupne astrološke veštine (Clavis Astrologiae Elimata or, A Key to the Whole Art of Astrology). U njemu u tri dela Koli piše o tranzitima planeta i na koji način ih pratiti u horoskopu. Kao ispomoć prilaže i veći broj astroloških aforizama.

O tranzitima

I Tranzit planete nije ništa drugo do njen prelazak preko nekog mesta ili aspekta bilo koje druge planete, ili vrha kuće itd. u bilo kom horoskopu, a što se lako saznaje uz pomoć efemerida. Na primer: pretpostavimo da osoba u svom horoskopu ima Saturna na 20° Raka; ako sada u efemeridama nađem Saturna na 20° Jarca, to znači da će on tada tranzitirati svoje opozitno mesto. Ako u isto vreme nađem Marsa na 20° Ovna ili Vage, reći ćemo da je on u tranzitu kvadratom preko radikalnog[1] mesta Saturna itd.

II Kada Jupiter ili Venera prelaze preko sopstvenih mesta, ili preko radikalnih pozicija Sunca ili Lune, ili su u bilo kom dobrom aspektu prema svojim pozicijama na rođenju, to je argument dobra natusu. Ali ako aspektuju mesta luminara ili sopstvena mesta kvadratom ili opozicijom, to označava nepovoljnosti natusu. Neće ni dobri aspekti Jupitera i Venere uvek obećavati mnogo dobra bilo kome, iako ih smatramo dobroćudnim, osim ako su srećni na rođenju i vladari dobrih kuća itd. Zato u nekim horoskopima Saturn i Mars mogu donositi više sreće.[2]

III Ako su Saturn i Mars unesrećeni u horoskopu i ne nose simboliku nikakvog dobra, onda njihov prelazak preko mesta luminara ili Jupitera ili Venere, ili glavnih uglova horoskopa, ili sopstvenih radikalnih mesta, neće donositi nikakvo dobro natusu, već prepreke i sekiraciju; poduhvati natusa pod ovakvim tranzitima se uopšteno odvijaju nesrećno i nepovoljno (kako to obično kažemo).

IV Ako Jupiter i Venera nisu unesrećeni, kada prelaze stepen natalnog Ascendenta najavljuju da bi natus u tom periodu mogao biti radosniji, razdraganiji, zdraviji i uspešniji u poduhvatima itd.

V Ako prelaze[3] preko stepena druge kuće ili šalju bilo koji dobar aspekt prema njenom vladaru, to se smatra vrlo prikladnim periodom da se zaradi novac, ili da se dâ na kamatu. U skladu s ovim prilagodi svoja tumačenja kada tranzitiraju vrhove drugih kuća ili njihove vladare, i proceni u skladu s njihovim mnogostrukim značenjima.

VI Gospodin Lili potvrđuje, ako Mars prelazi preko stepena Ascendenta u bilo kom horoskopu, on pojačava koler kod osobe na 2 do 3 dana, ili stvori situacije u kojima se osobi pojačaju gnev ili strasti itd. Ako Saturn prelazi preko stepena Ascendenta, natus je ozbiljan i trezven, naginje melanholiji itd.

Najvećim delom su oni dani srećni i uspešni, kada bilo dobroćudne planete ili luminari podržavaju stepen Ascendenta bilo kojim dobroćudnim aspektom, ili vrh desete kuće, ili svoja sopstvena radikalna mesta. Ali oni dani su uopšteno nesrećni kada zloćudni Saturn ili Mars prelaze preko pomenutih mesta, ili mesta luminara, ili Jupitera ili Venere. Tumači isto ako su u bilo kom lošem aspektu prema radikalnim pozicijama pomenutih signifikatora.

Ali da bih zaokružio ovo poglavlje o tranzitima, dodaću sledeće izlaganje o toj temi učenog Morena.

Na sajtu postoji prevod pravila za korišćenje tranzita koje je Moren izneo u svojoj Galskoj astrologiji i možete ga pročitati na sledećem linku:
Morenova pravila za korišćenje tranzita

O tranzitima planeta itd.

I Doktrina tranzita je poslednji, ali ne i najmanji deo astrologije; jer, pošto svaki pojedinačni efekat kao takav proizlazi od nebeskih uzroka, onda mora postojati pojedinačni sadašnji nebeski uzrok, koji ne može biti slika rođenja niti njene direkcije. Jer svi su ovi, bar u odnosu na buduće događaje, potencijalni uzroci podređeni jedni drugima, među kojima su neki superiorniji, a neki univerzalniji od drugih, usmerevajući poredak ka nekom pojedinačnom uzroku koji je u potpunosti sadašnji, a koji, bivajući potencijal u njima, može biti pokrenut. Takvi su tranziti planeta na određena mesta u natalnim i solarnim horoskopima.

II Kod tranzita planeta treba obratiti pažnju na tri stvari:

1. Na prirodu planete, ne samo da li je dobroćudna ili zloćudna, već da li je u pitanju Jupiter ili Venera, odnosno Saturn ili Mars, jer svaka od njih ima odgovarajuću prirodu, iako su prve dve dobroćudne, a druge dve zloćudne.

2. Njenu radikalnu determinaciju; jer tranziti deluju u skladu s tim. Stoga tranzit Marsa koji je u radiksu usmeren na pitanja smrti ili bolesti, jer je postavljen u ili je vladar osme ili dvanaeste kuće, može biti vrlo opasan po život natusa itd.

3. Stanje planete u vreme tranzita, da li je u saglasju ili suprotnosti sa onim što natalno označava, i njena kombinacija sa značenjima mesta kroz koje tranzitira; takođe, da li je jaka ili slaba. Jer kada je nađemo u saglasju i snažnu, bilo za dobro ili zlo, ona će delovati snažno; ali ako je u suprotnosti ili slaba, [delovaće] slabo ili neće uopšte. Na ove stvari se ne treba obazirati samo u odnosu na tranzitirajuću planetu, već i planetu ili vrh kuće gde je tranzit aktuelan.

Jer, pošto znakovi određeni na početku sveta prema prirodama delovanja planeta deluju u skladu sa stanjem svojih vladara, tako mesta neba u radiksu, čudesno određena delovanjima planeta, deluju na natusa tokom njegovog života u skladu sa stanjem tih planeta koje to određuju. Zato tranzit Jupitera preko natalnog Ascendenta, u vreme kada je njegova vladarka Venera peregrina, retrogradna ili oštećena zloćudnim zracima Saturna ili Marsa, neće biti od velike koristi natusu, ako uopšte.

III Glavni je zadatak ovog učenja o tranzitima razumeti kako planete, prelazeći preko nekog mesta u radiksu koje predstavlja vrh [kuće] (posebno ako je ugaon) ili u kom se u vreme rođenja zatekla neka planeta, počnu da deluju u skladu sa svojim specifičnim značenjima u radiksu, mestom ili planetom, iako sada, u vreme tranzita, ta planeta koja je tamo bila više nije tu. Ova konsideracija je mučila umove mnogih učenika, pa stoga smatram neophodnim da to pojasnim.

Prirodni efekti ne proizlaze samo od prvog neba ili primum mobile (jer kako predstavlja univerzalni uzrok sâmo nije usmereno na neke posebne vrste efekata), niti samo od planeta, pošto vidimo da Mars radi jednu stvar u ili sa Ovnom, a drugu u ili sa Bikom itd. uz zajedničko dejstvo. Pri tom, nebo ipak polaže pravo na upraviteljstvo bez kog bi, iako Sunce i ostale planete preostaju, priroda klonula i svenula zbog nedostatka svojih nematerijalnih odlika, koje poput duše ili duha oživljavaju i čuvaju ceo materijalni svet. Sad, iako je prvo nebo uvek isto za sve stvari u svojoj prirodi i nematerijalnim odlikama, koji su nepromenljivi, ono ipak ne ustrajava s obzirom na kontinuiranost njegovih delova koji se stalno menjaju na račun njegovog kretanja.

IV Isto može biti rečeno za svaku planetu, koja je u isto vreme ista u svojoj prirodi i nematerijalnim odlikama za sve sublunarne stvari; ali razlikuje se prema mestu ili poziciji, pri čemu njena univerzalna priroda biva različito određena kod različitih osoba, kod svake od njih u isto vreme proizvodeći različite efekte. I takođe određuje onaj deo prvog neba u kom prebiva u odnosu na Zemlju, prema svojoj sopstvenoj prirodi i vrlinama – kako esencijalnim od sopstvene prirode, tako i slučajnim koje su određene trenutnom pozicijom u odnosu na natusa.

Ovo se čini tako moćno, da taj deo neba u kom je Sunce na primer, tokom celog života natusa biva kao da je drugo Sunce, i na isti je način određeno kućom u horoskopu kao što je Sunce bilo na postanku. Pri tom, nije nezahvalno reći da u otisku nebeskog ustrojstva koje natus dobija na rođenju, planeta predstavlja izvesni srazmerni medijum između neba i natusa koji ih oboje povezuje i spaja, pri čemu natus deli sklad i nesklad s nebom.
Tako, ono što pokreće i ono što čuva zavisi od i sadržano je u pozicijama nebeskih tela u odnosu na njega. Posledično, njegove promene jednako kao i uzdržavanja moraju proizaći od neke suprotne postavke ili oprečne situacije.

Posmatrajući koja planeta i znak telom, vladavinom ili aspektom obuzima svaku kuću na rođenju, te aktivne i pasivne moći natus dobija kroz događaje označene tom kućom; zbog takve povezanosti s tom nebeskom postavkom, čim se desi promena unutar nje odmah će se desiti i natusu neka promena stvari ili neki vid događaja u vezi s tom kućom, ako je takva promena u saglasju s aktuelnim direkcijama i solarnim revolucijama.

V Tranzitirajuća planeta pokreće i izvršava sve uzroke takvih efekata, jednako aktivnih i pasivnih, bilo da su unutrašnji ili spoljašnji u univerzalnoj prirodi, tako da se neke stvari dešavaju natusu u opisu koji pripada mestu gde se tranzit odvija. Tu ćemo uvideti da tranzitirajuća planeta i mesto međusobno jedno drugo određuju u odnosu na natusa.

Primera radi, kada Mars vladar osme kuće prelazi preko Ascendenta i njegovog vladara, on ih ne podvrgava samo marsijalnoj prirodi, već takođe i smrti ili opasnosti po život, jer je u natalno određenje Marsa utisnuta moć smrti nad natusom, koju on ne može efikasnije izvršiti nego kad prolazi telom ili lošim aspektom preko onih mesta koja su usmerena na život, u ovom slučaju Ascendenta i njegovog vladara. Jer kada su radikalna mesta suprotnih značenja od tranzita, onda natus ima razloga da strepi od velikih promena u stvarima koje su natalno određene.

VI Stoga, dok tranzitira preko signifikatora telom ili aspektom, on je snažno na njih usmeren, pri čemu se mogu desiti smrt ili opasnost po život koje označava. Zato kada prelazi Ascendent, usmeren je na izvršenje ubistva ili bolesti, na račun temperamenta, ponašanja ili dovitljivosti; kada [prelazi] preko MC-a, na račun poslova, poduhvata ili položaja, kao što se dešava kapetanima koji vode svoje vojnike u boj itd.

Odlični aforizmi o tranzitima planeta u bilo kojoj genituri

1. Tranziti Saturna, Jupitera i Marsa su mnogo snažniji od tranzita ostalih planeta, jer se zadržavaju duže u mestima kroz koja prolaze, naročito kada su stacionarni.

2.  Efekti svakog tranzita se procenjuju prema kombinaciji natalnih značenja tranzitirajuće planete i mesta u kom se tranzit odvija.

3. Tranziti planeta van mesta u genituri, to jest van vrhova kuća, pozicija sedam planeta, njihovih aspekata i antiscija, nisu od bilo kakvog značaja za natusa.[4]

4. Pogledaj mesto kroz koje planeta prolazi; jer Mars preko vrha sedme kuće u opoziciji prema Ascendentu podstiče sukobe i svađe mnogo sigurnije na račun svoje lokalne pozicije, a potom i bolesti na račun svoje opozicije prema Ascendentu.

5. Tokom trajanja direkcije, pažljivo prati kretanje Lune i drugih planeta, njihove tranzite u natalnom horoskopu i međusobne aplikacije i aspekte. Jer na osnovu toga možeš otkriti uspešnost i kraj takvih efekata.

6. Kada u dekumbituri tranzitna Luna kvadratom ili opozicijom aspektuje svoju poziciju, to ima veliki značaj. Zašto tako ne bi bilo u započinjanju i bilo koje druge stvari?

7.  Sve planete jednako i u direkcijama i tranzitima deluju u skladu sa svojom prirodom i natalnim određenjima. Ali su u geniturama usmerene na neku određenu stvar, poput života, ili suprotno, poput bolesti ili smrti; ili ni na jednu od njih, već neku drugu, kao što je napredovanje i slično. Stoga, u direkcijama i tranzitima planeta koja je promisor, dobroćudna i dobro postavljena i natalno usmerena na život, kada dolazi prema signifikatorima života, posebno prema Ascendentu, osnažuje život i sve s njim u vezi; ako je usmerena suprotno, uzrokovaće štetu ili smrt. Ali ako u natalu nije usmerena na bilo koju od ovih stvari, onda neće ni pomoći ni omesti, i neće činiti ništa (bar ništa upadljivo) što se tiče života.

Slično, planeta koja je svojom prirodom i natalnom pozicijom usmerena na počasti natusa, kada tranzitira preko MC-a (ugla slave) podstiče počasti; ali ako je usmerena drugačije poput zatvora, progona, smrti itd., naročito ako je zloćudne prirode i loše postavljena ili neprijateljska prema MC-u, uništiće natusovo dostojanstvo ili naštetiti ugledu ili će učiniti da se oni ne ostvare. Ali ako nije usmerena ni na jednu od pomenutih stvari, neće učiniti ništa (ili bar ništa vidljivo) što se tiče počasti, posla ili poduhvata uopšteno.

8. I u tranzitima i direkcijama pogledaj planetu koja prelazi preko MC-a. Što je više usmerena na počasti, i što je snažnija u radiksu i u vreme direkcije ili tranzita, to će efikasnije pomagati natusu u njegovim poslovima i poduhvatima. Na primer: ako je vladar MC-a na rođenju Sunce ili Jupiter i ako je (u uzrastu prikladnom za poziciju) direktovan prema MC-u kao promisor, u vreme kada direkcija bude egzaktna, bilo koja od pomenutih planeta u konjunkciji ili aspektu sa MC-om, naročito ako solarni povratak dozvoljava, uzrokovaće veliku sreću u poduhvatima ili će natus dobiti neko neočekivano unapređenje; jer na mnogo načina mogu biti usmerene na počasti – prirodom ili analogijom, vladavinom, direkcijom, adekvatnim tranzitom i srećnom pozicijom.

Suprotno, ako je Saturn u 12. kući na rođenju natusa i neprijatelj MC-u (što pretpostavlja da je Lav na MC-u), njegova direkcija i tranzit će uzrokovati neku veliku nevolju, pokvariće sve natusove planove i raspršiće njegove najveće nade.

9. Ako su planete istih ili sličnih signifikacija bilo na osnovu analogije kao Sunce i Jupiter za počasti, Saturn i Mars za bolesti, bilo na osnovu natalne determinacije ili oboje, u vreme tranzita telom ili aspektom preko mesta istih ili sličnih signifikatora, onda će se njihove vrline, signifikacije i efekti udvostručiti. Ali konjunkcija tranzitirajuće planete preko takvog mesta je mnogo moćnija od njenog aspekta, naročito ako je u pitanju konjunkcija luminara, ili bilo kog luminara sa neko drugom planetom.

Zato pažljivo pribeleži konjunkciju Sunca i Lune na stepenima malefičnih planeta u natalnom horoskopu, ili na onim stepenima koji su suprotni, posebno ako jedan ili oba luminara vladaju kartom. Jer će zloćudne planete na čijim stepenima se desi takva konjunkcija biti signifikatori smrti ili bolesti, i neprijatelji životu. Retko se takva konjunkcija desi pod srodnom direkcijom a da je ne prate smrt ili bolesti, kao što se često potvrđuje u praksi.

10. Tranziti dve planete koje su sličnih značenja i u isto vreme prelaze preko različitih mesta, na račun međusobne naklonosti, prirode ili natalne determinacije (poput mesta vladara MC-a i 2. kuće, ili 12. i 8. kuće) međusobno ojačavaju jedna drugu u proizvodnji dobrih efekata.

11. Ako se u kući nalazi mnogo planeta, ona koja tuda tranzitira će delovati u skladu sa svojom, i prirodom i determinacijom svake od tih planeta prilikom prelaska preko njih; u skladu sa redosledom tranzita otkriće se redosled događaja koji mogu biti pokrenuti.

12. Luminari združeni telom ili aspektom sa tranzitirajućom planetom, čak i ako nemaju srodnost po analogiji ili natalnim signifikacijama sa tranzitom, uvećavaju njegovo delovanje više nego kada su im srodne signifikacije.

13. Treba pogledati stanje onih mesta u revoluciji u kojima se tranziti dešavaju; jer ako je Saturn natalno u 8. kući, a u 12. kući u revoluciji, i u slaboj ili lošoj konfiguraciji sa svojom natalnom pozicijom, onda će se istog dana kada vladar Ascendenta bude tranzitirao preko tog natalnog mesta desiti bolest ili opasnost po život, naročito ako istovremeno Mars ili neki od luminara loše aspektuju to mesto. I ne samo da treba da posmatramo mesto tranzita nego i tranzitirajuću planetu; jer ako Mars tranzitira preko Ascendenta, a u revoluciji je u 8. ili 12. kući i loše postavljen, tranzit će biti mnogo gori.

14. Tranzit planeta u konjunkciji preko stepena neke direkcije u natalu, ako natalno tu nema planete niti vrha kuće, efekti neće biti izraženi; čak ni ako je tranzit združenih luminara, posebno ako je reč o pomračenju.

15. Prema mišljenju većine astrologa, uticaj Luninih tranzita nastavlja se šest sati pre i posle partilnog tranzita, a kod drugih planeta ceo dan pre ili kasnije. Ipak, dokle god planeta svojim orbisom dotiče mesto preko kog tranzitira, ona je efikasna u proizvodnji efekata, koji se nekad ostvare brže ili sporije jer je potrebno slaganje i drugih uzroka sa njim. Ovde primeti da budući efekti zavise od tranzita, ne samo kada je reč o trajanju, nego i prirodi, načinu i okolnostima koje će biti aktivirane, i koje u skladu s tim mogu biti predviđene.

Primeti takođe, kada jedan loš tranzit za kratko vreme sledi drugi preko istog mesta tokom srodne direkcije i revolucije. Kao kada tranzit vladara 12. kuće Saturna preko Ascendenta, sledi tranzit vladara 8. kuće Marsa, jer ovi tranziti, bilo telesno, kvadratom ili opozicijom, mogu biti smrtonosni po natusa ili imati vrlo opasne posledice. 

Na kraju, ako je dobroćudna planeta na natalnom MC-u ili je njegov vladar, a tokom srodne direkcije ili revolucije tranzitira preko natalnog Ascendenta ili njegovog vladara (naročito ako je u snažnoj i dobroj konfiguraciji sa vladarom Ascendenta), biće velikog uspeha za natusa u vezi sa počastima i poduhvatima.

U skladu sa ovim aforizmima, ako je učenik dovoljno pametan da za peni sazna kako se kuje šiling, na sličan način će razumski zaključiti o efektima bilo kog tranzita.

JOŠ OD OVOG AUTORA:

Vladari kuća po kućama
Pravila za prognoziranje vremena


Napomene:

[1] Pozicija u natalnom horoskopu, na rođenju. nazad na tekst
[2] Tranziti ne mogu da funkcionišu nezavisno od natala. Ako su Jupiter i Venera snažni i dobro postavljeni, imamo osnova da procenjujemo i njihove tranzite kao povoljne. Međutim, ukoliko su oštećeni, izvesno je da će njihovi tranziti obećavati, ali će vrlo malo ili nimalo ispunjavati. U tom smislu, neko ko ima odlično postavljenog Marsa iili Saturna u horoskopu, može više od njih očekivati benefita tokom tranzita, nego od Jupitera ili Venere. nazad na tekst
[3] Jupiter ili Venera. nazad na tekst
[4] Drugim rečima, ukoliko tranzitna planeta prilikom prolaska kroz neko mesto ne napravi kontakt s nekom planetom, tačkom ili vrhom kuće, teško da će biti nekih manifestacija. nazad na tekst

  • Coley, Henry., (1676), Clavis Astrologiae Elimata or, A Key to the Whole Art of Astrology, London.

RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *