El-Andarzagar: Triplicitetna podela kuća

Uputstva za tumačenja triplicitetnih vladara neke kuće, ostavio je manje poznati astrolog ranog srednjeg veka, el-Andarzagar.

Ako je Saturn u jednom od kraljevskih znakova, a Jupiter ga aspektuje, taj će čovek imati sreću i bogatstvo od kraljeva i ljudi koji su im slični. A ako ga nađeš peregrinog, onda će imati sreću i poklone od stranca, vrlo znamenitog. A ako se nađe u kući svog prijatelja, onda će sve primiti od svog prijatelja ili na račun prijatelja.

— El-Andarzagar —

 

Ovo kratko uputstvo za tumačenje triplicitetnih vladara kuća, preveo sam 2011. godine za potrebe foruma AstroRiznica. Tada još uvek nije bilo dovoljno informacija o ovom arapskom astrologu i delima koja je iza sebe ostavio. Ni danas nemamo više saznanja o njegovom životu i godinama kada je stvarao, ali imamo više materijala u kom se on kao astrolog pominje. Znamo da su ga često citirali Ugo iz Santale, Alkabitus i ibn Ezra, a fragmente nalazimo i kod Bonatija i mnogih drugih astrologa srednjeg veka.

Kako se koriste triplicitetni vladari

El-Andarzagar se pominje pod nekoliko imena, među kojima su: Zadanfaruk el-Andarzagar, Andruzagar ben Sadi Faruk i el-Andruzagar Jevrejin. Pripojen je persijskoj astrološkoj epohi, iako je, prema rečima Šlomo Sile, njegovo mesto najverovatnije u post-sasanidskom periodu, no precizniji vremenski okvir se ne navodi.

Njegovo najpoznatije delo je Knjiga o horoskopima (Kitāb al-mawālīd) u kom se nalazi i odeljak posvećen prognostičkoj astrologiji, tačnije godišnjim revolucijama, tj. solarnim horoskopima. Nažalost, taj rukopis do sada nije pronađen, ali su njegovi značajni delovi sačuvani u spisima drugih astrologa.

Koliko je za sada poznato, u svom radu se u velikoj meri oslanjao na Antologiju Vetija Valensa kao jedno od ključnih dela helenističke epohe. Pretpostavlja se da je imao uticaja na mnoge astrologe u srednjem veku, posebno na Abu Mašara koji nam je ostavio vrlo važno delo posvećeno prognostičkim tehnikama i njihovom kombinovanju, O solarnim revolucijama.

 

Kao što ćete imati priliku da vidite u prevodu, el-Andarzagar svakom od tri triplicitetna vladara dodeljuje određena značenja, a koristiti se mogu dvojako. Prvi način je da se prilikom analiziranja natalnog horoskopa razvrstavaju teme koje su u vezi sa određenom kućom. Na primer, prvi triplicitetni vladar sedme kuće ukazuje na partnere, drugi na sukobe i parnice, a treći na partnerstva i saveze. Prema stanju vladara i svemu onome što se za njega vezuje dolazimo do zaključka o benefitu ili štetnosti onoga što se posmatra.

triplicitetni vladari
Prvobitna šema triplicitetnih vladara, pre omasovljenja Ptolemejevih triplicitetnih vladara

Pored pomenutog, svaki triplicitetni vladar može ukazati na neko opšte stanje, tj. prilike u vezi sa životnom oblašću koja se razmatra. To se radi tako što se svakom vladaru dodeli po jedna trećina života, a zatim se prema moći i stanju te planete procenjuju okolnosti u tom životnom periodu. Preporuka je da se u tim razmatranjima vodite sistemom kuća-znak, ali možete po želji koristiti i kvadrantne sisteme kuća.

Važe uobičajena pravila za razmatranje triplicitetnih vladara u skladu sa dobom dana – u dnevnim rođenjima se kao prvi vladar tumači vladar dnevnog tripliciteta, a kao drugi vladar noćnog tripliciteta, dok za noćna rođenja važi obrnuto.

Ne treba da smetnete s uma da je podela života na trećine vrlo gruba (3 x 25 godina) i da pokazuje samo neke opšte naznake. Naravno da se kompletnija i preciznija slika stvari dobija procenom svih natalnih faktora i njihovim „provlačenjem“ kroz prediktivne tehnike.

Napomena: postoje razlike u citatima autora. Prevod sam bazirao na Alkabitusovom tekstu koji je preveo Čarls Barnet, ali sam citirao i ibn Ezru (italik tekst).

§ El-Andarzagar o triplicitetnim vladarima

El-Andarzagar je u svojim Nativitetima naveo da prvi triplicitetni vladar prve kuće označava život i prirodu*** natusa i pitača, njegove užitke i žudnje, šta voli i ne voli, i šta ga dobro i loše snalazi na početku života. Drugi triplicitetni vladar označava telo, snagu i sredinu života. Treći triplciitetni vladar označava sve što i prva dva, i kraj života do smrti.

Pogledaj koji je od vladara tripliciteta na mestu imetka – prvi, drugi ili treći – snažniji i u boljem stanju i na boljem mestu; načini ga dostojnim mesta imetka i indikatorom sticanja poseda. Ako se nađe na MC-u, onda će mu doći od uprave; ako je na mestu religije, daće veće obilje. Slično, prvi vladar tripliciteta daje imetak početkom života, drugi sredinom, a treći na njegovom kraju.

Prvi triplicitetni vladar mesta braće označava stariju braću[1], drugi srednju braću, a treći mlađu braću.

Prvi triplicitetni vladar kuće očeva označava oca, drugi vladar označava imovinu i zemlju, a treći vladar ishod svih stvari i zatvore[2].

Prvi vladar tripliciteta četvrte kuće (izračunat prema latitudi mesta a ne prema broju stepeni zodijačkih znakova) označava oca, drugi vladar označava posed, a poslednji vladar tripliciteta označava ishod svakog poduhvata natusa.

Prvi vladar tripliciteta kuće dece označava decu i njihov život, drugi vladar označava užitke natusa, a treći izaslanike[3].

Prvi vladar tripliciteta pete kuće označava prvorođenu decu, drugi vladar srednju, a treći triplicitetni vladar označava najmlađu decu, i uvek bi trebalo da dodeliš Merkura kao kosignifikatora ovima.

Prvi vladar tripliciteta kuće bolesti ukazuje na bolesti i oporavak od nesreće. Drugi vladar označava crno i belo roblje. Treći vladar označava ono što se dobija od njih, njihove korisnosti i rada; označava jahaće i domaće životinje[4], i svaku četvoronožnu životinju i njenu snagu, bez obzira da li ih ima malo ili mnogo, i bez obzira da li ih čuva ili su odbegle; i označava zatvore i pritvore.

Prvi vladar tripliciteta šeste kuće označava slabosti, drugi bolesti, a treći vladar tripliciteta robove.[5]

Prvi vladar tripliciteta mesta sparivanja označava žene, drugi sporove, a treći označava sklapanje saveza.

Prvi vladar tripliciteta mesta smrti označava smrt, drugi vladar označava drevne stvari, a treći vladar nasledstva[6].

Prvi vladar tripliciteta osme kuće označava smrt, drugi vladar nasledstvo, a treći vladar označava brige i strahove.

Prvi vladar tripliciteta mesta putovanja označava putovanja i njihovu korisnost[7]; drugi vladar označava religiju i njeno praktikovanje, eminenciju koju stiče na ovaj način i njen vid[8], a treći vladar označava nauku, snoviđenja, astrologiju i znamenja, i istinu i lažljivost u pomenutim stvarima.

Prvi vladar tripliciteta mesta autoriteta označava upravu, ugled i visoku poziciju; drugi označava slavu i hrabrost u istim, a treći njihovu stabilnost i trajnost.

Prvi triplicitetni vladar na mestu nade ukazuje na nadanja, drugi na prijatelje, a treći na korist od njih.

Prvi triplicitetni vladar mesta neprijatelja označava neprijatelje, drugi označava nesreće, a treći označava jahaće i domaće životinje.

DODATAK ***:
Kada se kaže priroda, mi to obično podvedemo pod karakter. Međutim, ja bih tu napravio određenu razliku. Karakter je po definiciji skup emocionalnih, moralnih i mentalnih vrednosti, dakle, ono što se nalazi unutar same osobe, a što inače procenjujemo ne samo prema stanju I kuće nego i prema signifikatorima uma, almutenu horoskopa itd. Priroda je više spoljašnja manifestacija, ono što je vidljivo, poput vladara ponašanja. Zato je u proceni ponašanja osobe prvi kandidat uvek planeta u I kući.
Tako da, prvi triplicitetni vladar će svakako reći nešto o osobinama osobe, kao što će o tome reći i vladar Ascendenta, ali daleko od toga da je to karakter u celosti.

Prvi triplicitetni vladar [prve kuće] označava život, prirodu natusa (u horoskopu) i pitača (u horarnom pitanju), njegove žudnje i sve što mu se dešava, dobro ili loše, na početku života. Drugi triplicitetni vladar označava telo, snagu i sredinu života. Treći triplicitetni vladar koji je partner prethodna dva ima iste indikacije i kraj života osobe.

— Abraham ibn Ezra: Rešit Hohma

Prema konfiguraciji ova tri triplicitetna vladara možeš prosuditi o tri dela života: prvi deo života je označen prvim triplicitetnim vladarom; drugi deo drugim triplicitetnim vladarom; treći deo života trećim, a prema prirodi svakog od njih, i u skladu sa konfiguracijama sa Suncem i drugim planetama, i u skladu sa moći mesta i znaka u kojim se nalaze, i prema konfiguracijama koje grade prema prvoj kući.

— Abraham ibn Ezra: Nativitatibus

Drevni astrolozi su život čoveka podelili na tri dela, baš kao što triplicitetnih vladara ima tri, pa će odojče biti srećno ako je jedan od triplicitetnih vladara usrećen, uzimajući u obzir njegovu prirodu, mesto na kom se nalazi i kuće nad kojima ima vlast. Odojče će biti nesrećno u suprotnom slučaju.
Drugi dodeljuju polovinu natusovog života prvom triplicitetnom vladaru, jednu trećinu drugom triplicitetnom vladaru, a jednu šestinu poslednjem triplicitetnom vladaru.

— Abraham ibn Ezra: Nativitatum

Poslednja rečenica je posebno interesantna, jer nisam do sada nailazio na takvo viđenje. Ezra ne navodi koji su to „drugi“, ali je u ovakvoj podeli očito zauzet stav da triplicitetni vladar u skladu sa sektom ima najveću moć pa zato upravlja polovinom života, drugi koji je van sekte je slabiji pa upravlja samo trećinom, a treći odnosno participirajući je najslabiji pa upravlja samo šestinom.
Ako bi ljudski vek procenili na 90 godina onda bi vladavina bila ovakva:

I TV 45 godina
II TV 30 godina
III TV 15 godina

Ovo zahteva podrobnije istraživanje.


Napomene:

[1] Bonati citira Alkabitusa, ali greškom obrće vladare navodeći da prvi triplicitetni vladar upravlja mlađom, a treći starijom braćom (Guido Bonatti, Book of Astronomy, prevod Ben Dajksa, poglavlje II, strana 100).↩nazad na tekst
[2] Kao kuća koja se nalazi na dnu horoskopa, označava podzemna mesta, podrume, tamnice, katakombe, pa i kućni pritvor.↩nazad na tekst
[3] Kod nekih autora se pominju i kao ambasadori.↩nazad na tekst
[4] Ben Dajks u svom novijem prevodu Alkabitusa (Introduction to traditional astrology – Abu Mashar & al-Qabisi) navodi da se treći vladar odnosi na zveri i stada i sve četvoronožne životinje. To je ispravnije jer prema tradicionalnoj podeli kuća, šestoj kući pripadaju manje životinje, tj. one koje se ne jašu. Jahaće životinje pripadaju dvanaestoj kući.↩nazad na tekst
[5] U latinskoj verziji ibn Ezrine Knjige o horoskopima, navodi se da prvi vladar tripliciteta predstavlja bolesti, drugi robove, a treći domaće životinje.↩nazad na tekst
[6] U pitanju su nasledstva od preminulih osoba.↩nazad na tekst
[7] Dajks specifično navodi „hodočašće“, a ne putovanje.↩nazad na tekst
[8] Opet, Dajks nije saglasan da je ovde reč o eminenciji.↩nazad na tekst

  • Al-Quabisi – The Introduction to Astrology, Charles Burnett, Keiji Yamamoto, Michio Yano (London and Turin: The Warburg Institute, 2004).
  • Guido Bonatti – The Book of Astronomy, Benjamin N. Dykes (Golden Valley, MN: The Cazimi Press, 2007).
  • Abu Mashar & al-Qabisi – Introductions to Traditional Astrology, Benjamin N. Dykes (Golden Valley, MN: The Cazimi Press, 2010).
  • Abraham ibn Ezra – On Nativities and Continuous Horoscopy, Shlomo Sela (Brill, 2013).
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

5 komentara

  1. aquarius kaže:

    Ako je npr vladar prve kuce u nocnom rodjenju Venera u jarcu, to znaci da je ona vladar drugog tripliceta?

  2. J. Lee Lehman kaže:

    Thank you for the summary.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *