Prediktivne tehnike: O profekcijama II deo

O profekcijama II deo – nastavak tekst o ovoj prediktivnoj tehnici iz ugla različitih autora, helenističke i arapsko-persijske astrološke škole.

U ovom tekstu ćemo nastaviti da se upoznajemo sa načinom korišćenja profekcija koje daje Vilijam Lili u svojoj Hrišćanskoj astrologiji, dok ću u narednim tekstovima predstaviti još neka uputstva korišćenja profekcija koja su nam ostavili helenski i arapski autori, a koja su zapravo u praksi pokazala najbolje rezultate te koje je Lili samo ovlaš objasnio.

 

U prethodnom tekstu, Lili nas je upoznao sa profekcijama kao jednom od prediktivnih tehnika. Predstavio je način na koji se one koriste u predviđanju događaja – kako odrediti vladara godine i koliko dugo će on imati autoritet nad događajima.

U ovom nastavku, Lili daje smernice kako treba izvoditi tumačenje kada profekcija nekog ugla ili planete dođe u određenu kuću neba. Primetićete da se uputstva daju samo za profekcije pet primarnih pozicija, odnosno za Ascendent, Zenit, Sunce, Lunu i Fortunu. Profekcije ne moraju biti strogo ograničene samo na ova mesta kao glavne nosioce životne sile i označitelje bitnih događanja, već se mogu posmatrati i u odnosu na ostale planete. U te svrhe ćemo koristiti direktiranje profekcija koje će biti objašnjeno u jednom od narednih tekstova.

Profekcije Ascendenta i Lune

Kada progresiramo Ascendent ili Lunu u I kuću, natus je veseo i to je indikator dobre godine u kojoj će natus obezbediti stvari potrebne telu, bilo odeću ili životne namirnice i slično.
II kuća – dobro za kupovinu i prodaju nameštaja, dobro za uvećanje novca.
III kuća – prosperitet od putovanja, dobro od rodbine i religioznih ljudi.
IV kuća – mogućnost nasledstva, nova kuća, blagoslov roditelja. Natus može tražiti bogatstvo po unutrašnjosti Zemlje ili raditi oko rudnika, može graditi ili popravljati. Ipak, natus može biti tužan, pun straha i u opasnosti od vode te stoga nije dobro da ide na duga putovanja i slično.
V kuća – natus će se prepustiti zadovoljstvima u skladu sa svojim uzrastom, sa vršnjacima iz škole ili sa ženama ako je sposoban i u godinama kada je to moguće. Dobro je za slanje pisama, za učvršćivanje partnerstava, kupovinu nove odeće i slično.

Možda ste primetili da Lili nagoveštava mogućnost kupovine odeće u dva slučaja – kada profekcija Ascendenta dolazi u I ili V kuću. Oko prve kuće nema mnogo dileme – ona predstavlja naše telo u celini pa je izvesno da bi u toku profekcije preko ove kuće vodili više računa o svom izgledu, o stilu, ali i o opštem zdravstvenom stanju u čemu ishrana svakako ima vrlo važnu ulogu. S druge strane, V kuća kao mesto na kom se Venera raduje, predstavlja sve ono što život čini lepšim i ugodnijim, naše potrebe za provodom, opuštanjem i ulepšavanjem.

Takođe, mogli ste da primetite da u profekcijama prema III kući Lili pominje religiozne ljude. Treća kuća je opozitna IX i kao takva ima određenu povezanost sa njom, samo na nekom, uslovno rečeno, prizemnijem nivou. Tako će IX kuća predstavljati religioznost i generalna pitanja religije, ali će III kuća kuća biti pokazatelj tih stvari u svakodnevnom životu, u svakodnevnoj primeni.
Može da se primeti i da Lili pominje pisma u okviru profekcija V kuće. Iako je III kuća zadužena za komunikaciju, pisma i svaku vrstu saobraćaja, V kuća se povezuje sa kuririma i izaslanicima, pa otuda povezanost i sa pismima.

VI kuća – strah od bolesti, natus može biti omrznut od nepristojnih ljudi tokom dugo vremena. Treba se čuvati loših slugu, ne treba putovati niti trgovati niti sklapati ugovore ni pogodbe.

VII kuća – natus je nestrpljiv i brz, lako se povodi ka ženama i razvratu. Mnogo otvorenih neprijatelja se može dići ka njemu, dobro je za brak. Mnogo prevara i mogućih suđenja, a ako se natus priključi vojsci to će ga uvesti u mnoge sukobe.

VIII kuća – telo ili dobra natusa trpe štetu, obmane od lažova i lopova, ponekad i smrt ako je Hajleg u lošoj direkciji. Nije dobro za pravljenje ugovora ili za neki napredak u trgovini

IX kuća – pogodno vreme za duga putovanja, dobro za učenje i zbližavanje sa ljudima crkve, dobro za razvoj uma

X kuća – natus je obično ambiciozan ili očekuje unapređenje, u razgovorima je sa uglednim ljudima i ako je sposoban dobiće unapređenje ili državnu službu. Dobro je za trgovinu i posao jer obećava mnogo uvećanja profita. Može putovati i kopnom i morem u sigurnosti i biti dobre reputacije

XI kuća iz nekog razloga nedostaje ali možemo pretpostaviti da će se odnositi na dobro sa prijateljima.

XII kuća – natus će biti bolešljiv, s tim da će uzrok bolesti biti teško pronaći. Loši odnosi sa susedima i niko ne zna zbog čega; opasnost od zatvora ili progona. Osim ako XII kuća u radiksu nije usrećena, ona ukazuje vrlo lošu godinu za rad sa velikom stokom i savetuje se natusu da izbegava poslove oko konja, trke itd.

Tradicionalno, sve kadentne kuće su povezivane sa putovanjima i promenama, jer su to slabe i nestabilne kuće, pa tako i VI kuća koja se pored slugu i malih životinja, bolesti i neprijatelja, takođe može povezivati i sa putovanjima. Tome u prilog najbolje idu horarna pitanja, pa kada nađemo signifikatora koji je u nekoj kadentnoj kući, mi ne možemo da prosudimo stabilnost stvari za koju se pita, već naprotiv, promenu, naročito ako je i znak u toj kući nestabilan.

Što se tiče profekcija VII kuće, u prvi mah nam tumačenje može delovati kontradiktorno. S jedne strane mogućnost predavanja ženama i razvratu, a s druge povoljnost za brak. Ovo nas vraća na početak, da tumačenja ne treba uzimati zdravo za gotovo, već treba obratiti pažnju na signifikatore i znakove. Ukoliko imamo loše postavljenog vladara VII kuće u pokretnom ili promenljivom znaku, pre ćemo doneti sud da će se natus prepustiti razvratu. Ali ukoliko imamo povoljno postavljenog signifikatora i posebno ako je isti u fiksnom znaku, onda možemo doneti zaključak o potencijalnom braku, naravno, ukoliko godine natusa to dozvoljavaju.

Profekcije MC-a i Sunca

Kada znak koji kulminira u radiksu ili onaj u kome se nalazi Sunce, bude u usponu odnosno u I kući u profekciji, natusu je tada obećana dobra sreća od zaposlenja, javnosti, trgovine ili neke službe koju će obavljati kod neke uticajne osobe.
II kuća – profit od ranijih godina u poslu i imaće u posedu nagradu koja mu je obećana.
III kuća – može se očekivati nešto lošija godina jer je to šesta kuća od MC, pa može ukazati na gubitak rodbine, može biti omrznut od strane loših suseda, može biti opljačkan na putovanjima i slično.
IV kuća – slava i zasluge natusa mogu doći u pitanje; natus će imati loš odnos sa roditeljima, a i susedi će imati više moći nad njim.
V kuća – radost kroz decu (ako ih ima). Onaj ko ih nema, biće srećan i nestašan, uživaće u zadovoljstvima i trošiće više nego što može da zaradi.
VI kuća – prikladno vreme da se urede neke stvari koje se tiču porodice i braka. Ali nema uspeha u stvarima koje se tiču časnih stvari, jer ništa u toku ove godine neće uspevati dobro.

VII kuća – ukoliko je moguće, natus može očekivati uvećanje svog bogatstva i reputacije u svetu, može biti pod okriljem uticajnih žena, ali će biti u nevolji da sahrani nekog od svojih predaka.
VIII kuća – skandali, dobro ime je pod znakom pitanja, natus je melanholičan, u stalnom je strahu od neke nesreće jer je objekat zla i zle volje svojih neprijatelja.
IX kuća – pokazatelj je dugih putovanja, ali ne samo radi zadovoljstva, već i radi postignuća slave i časti ili radi posete nekoj uglednoj osobi ili da prati takvu osobu na njenom putovanju. Natus će imati mnogo kontakata sa strancima ili sa ljudima drugih država ili koji žive daleko od mesta njegovog prebivališta.
X kuća – vrlo uspešna godina.
XI kuća – dobra saradnja sa prijateljima sa kojima ima uzajamno poštovanje, uz povećanje njihovog broja i koji će mu biti dobra uteha i radost.
XII kuća – pad reputacije, časti i slave ili će izgubiti prijateljstvo sa uglednom osobom sve zbog spletki i kleveta; može izgubiti i neke rođake

Možemo da primetimo da, kada se profekcija nađe u nekoj od malefičnih ili kadentnih kuća sa izuzetkom IX kuće, ono što može da se očekuje ima negativniju konotaciju. Kao što sam ranije pomenuo, kadentne kuće nisu sinonim za stabilnost i naročit uspeh jer sve što se u njima nađe nema snagu izražaja, bez obzira na kvalitet. Deveta kuća je izuzetak jer je to kuća koja je iznad horizonta i kuća koja gleda Ascendent trigonom, pa je po snazi istaknutija i benefičnija od svih drugih kadentnih kuća.

Ono što takođe možemo da primetimo, jeste to da se Lili često služio derivacijama. Na primer, kada tumači profekciju u VII kući, između ostalog pominje mogućnost da se sahrani neki od predaka. Tu se naravno podrazumevaju roditelji naših roditelja ili još stariji članovi ukoliko su živi. Sedma kuća je derivatna četvrta od IV kuće. Četvrta kuća pored još nekih značenja, označava i mesto groba i kraj života, pa bi tako derivatna četvrta bila pokazatelj mesta groba ili kraja života oca ili predaka.

Profekcije Fortune i znaka II kuće

Kada bilo koja od ove dve dođe na Ascendenta u godišnjoj profekciji ili da bude znak u I kući profekcije, to pokazuje pravo vreme da se prikupi bogatstvo koje dolazi natusu neočekivano.Natus će imati velikog uspeha u bilo kom poslu koji započne. Što se tiče bogatstva, natus treba da sarađuje sa onim ljudima koji su predstavljeni znakom na Ascendentu.
II kuća – dobra sreća koja je dugo očekivana, konačno dolazi natusu. On može prodavati i kupovati i uvećavati svoju imovinu i očevinu ove godine.
III kuća – rođaci mogu pokloniti neke dobre stvari natusu i na taj način popraviti njegov položaj.
IV kuća – može očekivati dobro od roditelja, uvećanje imovine preko zgrada, nasledstva i kuće.
V kuća – sreća se može očekivati od dobrih prijatelja, kroz pregovore, pisma, poruke, preporuke, kroz čulne stvari ili stvari koje su usmerene u tom pravcu, možda putem karti i kocke.
VI kuća – natus profitira radom i trudom svojih sluga, male stoke, ovaca i sličnih stvari.
VII kuća – obećava dobit od žene ili njenih stvari ili od žene u godinama, putem zakona, od neprijatelja ili od onih koji su javno suprotni natusu

VIII kuća – bogatstvo od mrtvih ljudi ili oporukom, testamentom neke žene. Loša godina za pozajmljivanje novca

IX kuća – profitabilna duga putovanja, takođe i od ljudi od crkve i njihovih pohvala

X kuća – može se nadati unapređenju, ako je kvalifikovan ili sposoban

XI kuća – prijatelji ga čvrsto podržavaju, dobitak kroz saradnju sa njma i kroz pozajmljivanje novca. Pravo je vreme da se povrate dugovi ili da se potraži neki benefit od pretpostavljenih

XII kuća – može biti u opasnosti od izdaje i od gubitka novca čuvanjem ili radom sa velikom stokom itd.

Iako je Lili u značenjima profekcija Fortune po kućama najviše pažnje obratio na materijalne odnosno finansijske aspekte, Fortuna se može odnositi i na opšte stanje tela natusa jer ona može da preuzme ulogu Ascendenta natusa.

Praktična primena profekcija

Lili u gotovo svim analizama koristi natal jednog trgovca koji je bio njegov dobar poznanik. S obzirom da se karta koju je on tada izradio razlikuje od one koju bismo mi sada izradili u nekom od astroloških softvera zbog razlike u tačnosti efemerida, priložiću obe karte i u par rečenica objasniti način na koji je analizirao profekcije tog trgovca.

trgovac-Lili
Karta trgovca koju Lili prilaže u Hrišćanskoj astrologiji
trgovac
Karta trgovca izrađena u astrološkom programu

Ascendent karte se nalazi na 6°37′ Jarca pa tako sve godišnje profekcije počinju od 6°37′ jednog znaka i završavaju na 6°37′ drugog znaka. Lili posmatra profekciju kada godišnja profekcija dolazi u znak Bika odnosno na 6°37′ Bika. Ta profekcija se proteže do 6°37′ Blizanaca. On kaže:

Venera je vladar godine od 18.9.1644. godine pa sve do 29.6. naredne godine. Onim što je ostalo vladaće Merkur. Venera je dignifikovana na rođenju i stoga obećava ovom natusu zdravlje i sve ono što materijalno označava na rođenju; Jupiter je vladar X kuće i sada se nalazi u Ovnu gde ima triplicitet i ovo umanjuje neku nesreću koja je u karti solarnog povratka pretila rodbini natusa.

S obzirom da profekcija obuhvata dva znaka, veći deo Bika i tek manji deo Blizanaca, Lili izračunava da će najvećim delom godine upravljati Venera, a da će je slediti Merkur. Može da se primeti da on, zapravo, rotira čitavu kartu u skladu sa profekcijom. Pošto na mesto Ascendenta stavlja znak Bika, onda i sve ostale planete i vrhove kuća pomera za onoliko znakova za koliko se pomerila profekcija Ascendenta – u ovom slučaju za 5 znakova.

Bikom vlada Venera pa ona postaje vladarka godine. Lili se najpre osvrće na to kako je ona postavljena u natalu i procenjuje da ona ima snažan potencijal jer je smatrao da je Venera kazimi, tj. u srcu Sunca, bar prema karti koju je on izradio. Pošto ona u toku godine upravlja opštim stanjem natusa, njegovom vitalnošću i zdravljem, procenjuje dobru godinu po tim pitanjima.

Potom pominje Jupitera kao vladara X kuće. I njega pomera za 5 znakova i gleda gde u natalu pada profekcioni Jupiter. Nalazimo ga u znaku Ovna, u III kući rođaka. Prema solaru za tu godinu polje rođaka je ugroženo, ali postavka Jupitera u polju rođaka neutrališe donekle tu potencijalnu nesreću, čime se i praktično potvrđuje ono što je izneo u teorijskom delu, da benefici mogu da umanje loše direkcije ili pak loše postavke u karti solarnog povratka.

Pošto je Bik mesto u kome se natalno nalazi Saturn i sada je u usponu, to može doneti neko parče zemlje ili neki manji novčani iznos na račun smrti rođaka. Povratak Marsa prema poziciji XI kuće u radiksu, blizu Cor Scorpii, može ukazati na smrt natusovog prijatelja od mača ili vatre. Uvek je bilo zapaženo da Luna u Vagi, bilo da se nađe u revoluciji ili profekciji, uzrokuje neku nesreću od preterivanja ili loše ishrane; i toga natus mora da se čuva.

I u ovom citatu nalazimo razumno povezivanje profekcija sa natalnim postavkama. Pošto na Ascendent dolazi znak Bika, u njemu se natalno nalazi Saturn, pa će ono što on predstavlja svojom natalnom postavkom sada doći do izražaja.

U natalu, Saturn se nalazi u III kući ali u istom znaku kao i vrh IV kuće, i sasvim je blizu vrha te kuće pa će objedniti značenje ova dva polja – rođaka i nepokretne imovine. Pošto je Saturn prirodni vladar smrti i kraja života, a u ovom natalu upravlja i pitanjima finansija, Lili zaključuje da bi natus mogao da profitira tako što bi dobio neko parče zemlje ili neki manji novčani iznos od preminulog rođaka.

Takođe se osvrće i na poziciju Marsa. On je prirodni vladar nesreća, akutnih bolesti i povreda, svega što ima veze sa oružjem i vatrom. On je natalno veoma istaknut, pa u skladu s tim Lili obraća pažnju gde taj Mars odlazi u profekcionoj karti. Nalazi ga u XI kući koja se se vezuje za prijatelje, u vatrenom znaku Strelca, pa stoga prognozira mogućnost da neki od natusovih prijatelja strada od vatre ili oružja.

Ovo je sasvim dovoljno da bi mogli da donesemo zaključak o tome kako je Lili koristio profekcije. Jasno je da je pažnju najpre pridavao markatnim pokazateljima i to Ascendentu profekcije, odnosno njegovom vladaru, potom superiornim planetama, tj. Jupiteru, Saturnu i Marsu, i na kraju se osvrće i na ostale planetarne pozicije.

Kada pomeramo planete i vrhove kuća, veoma je važno u kojoj kući će se naći određena planeta, da li će se u toj kući naći sama ili sa još nekom planetom. Prateći šta ta planeta predstavlja natalno svojom pozicijom u nekoj kući kao i vladavinom nad određenim poljem, izvodimo tumačenje i prognoziramo mogućnost da će se desiti nešto dobro ili loše, ili da se, jednostavno, neće desiti ništa ukoliko se uticaji planeta poništavaju. Sve te parametre, naravno, treba proveriti i u horoskopu solarnog povratka, a one najmarkatnije izdvojiti kao sigurne pokazatelje budućih događaja.

Imajući u vidu način korišćenja profekcija i krug koji prave na svakih 12 godina, mogli bi doći do zaključka da bi nam se u životu ciklično ponavljale iste stvari. Iako to nije suviše daleko od istine, razlike postoje upravo zbog razmatranja profekcija uporedo sa kartama solarnih povrataka i direkcijama. Stoga, profekcija znaka na Ascendentu koja se ponavlja nakon svakih 12 godina neće imati iste efekte, jer će u vreme te naredne profekcije biti na snazi neke druge direkcije i biće drugačija planetarna postavka u karti solarnog povratka. Razlika se ogleda i prema vladaru godine koji je prema Liliju vladar znaka profekcije, ali prema nekim autorima to može biti i planeta smeštena u profekcionom znaku u karti solarnog povratka. O tome u narednom tekstu.


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *