Uputstva za analiziranje natalne karte: Moren de Vilefranš

Veoma korisna uputstva za analiziranje natalne karte, tj. planetarnih postavki koja daje poznati francuski astrolog renesansnog perioda, Žan Batist Moren. Uz dozvolu, tekste je preuzet sa sajta Astrology weekly.

Slučajna determinacija neba i planeta

1. Svaka planeta uzrokuje drugačije specifične efekte u svakoj od kuća. Isto važi za zodijačke znake i zvezde.

2. Svaka planeta proizvodu drugačije efekte u istoj kući. Ovo isto važi i za svaki znak i svaku zvezdu.

3. Ista planeta proizvodi određene efekte u konjukciji sa drugom planetom, drugačije u opoziciji, drugačije u trigonu, kvadratu itd.

4. Isti aspekt proizvodi različite efekte kada ga šalju različite planete.

5. Ista planeta podstiče različite efekte kada upravlja različitim kućama.

6. Mesto na Prvom pokretaču (Zodijak u praktičnom smislu) na kom se, u horoskopu pojedinca, nalazi određena planeta, izražava svoj uticaj u zavisnosti od osobina te planete, i deluje na tu individuu dokle god je živa. Slično, ista tačka Prvog pokretača može biti Ascendent jedne osobe i na taj način vršiti uticaj na njen život i izgled; a može biti i vrh neke druge kuće nekog drugog horoskopa, pa će na drugu osobu delovati u sladu sa značenjima koja se toj kući pripisuju. Sve što je navedeno za planete važi i za njihove aspekte.

7. Svaki nebeski objekat deluje isključivo u skladu sa svojom prirodom i moći.

8. Opseg određenih uticaja koji nebeski objekat ima na neku osobu, određen je mogućnošću osobe da primi te uticaje i reaguje na njih.

9. Isti objekat u istim uslovima, uvek proizvodi iste efekte na isti subjekat.

10. Svaka kuća [horoskopa] razlikuje se svake druge po svojim svojstvima.

11. Svaka planeta razlikuje se od svih drugih zbog svoje prirode ili makar zbog aktivnih svojstava svog uticaja.

12. Svi zodijački znakovi se međusobno razlikuju na račun svoje osnovne prirode ili na račun aktivnih svojstava svog uticaja, ili oba.

13. Različiti aspekti iste planete različiti su zbog svojih osobina ili moći.

14. Sve fiksne zvezde se razlikuju prema prirodi ili svojstvima.

15. Različiti nebeski uticaji kombinuju se kod osobe na koju deluju.

16. Ista planeta u sprezi sa istim zodijačkim znakom uvek prozivodi iste specifične efekte, kako u elementarnoj tako i u sferi uticaja.

17. Dve planete ne mogu proizvesti iste efekte u horoskopu osobe, bilo da ih posmatramo zajedno ili odvojeno.

18. Ista planeta na račun svog uticaja može izazvati različite efekte u vezi s istim subjektom.

19. Nijedna planeta nema po svojoj prirodi isti uticaj na različite subjekte, čak ni na više istih subjekata.

20. Kada je planeta van svog vlastitog znaka, proizvodi jednu vrstu uticaja prema poziciji u kući u kojoj se nalazi, a još jednu prema vladarstvu nad nekom drugom kućom.

21. Planeta ne označava ništa drugo izuzev onoga što izaziva.

Opšta uputstva za analiziranje Nebeske slike

22. Svaka planeta deluje u sprezi sa zodijačkim znakom u kom se nalazi.

23. Svaki zodijački znak funkcioniše u skladu sa prirodom i zodijačkim stanjem svog vladara, ali ne uvek prema njegovoj mundanoj poziciji.

24. Svaka planeta dela u skladu sa prirodom i zodijačkim stanjem svog dispozitora. Najčešće i u skladu sa njegovim mundanim položajem. Na kraju, u izvesnoj meri dela i u skladus a pozicijom njenog „drugog vladara“. (videti pravilo #52)

25. Na prvom mestu treba razmotriti zodijački položaj planete, jer od njega zavisi kvalitet uticaja planete; zatim razmotriti mundani položaj, jer on određuje kategoriju uticaja.

Zodijački položaj podrazumeva nepromenljive faktore osnovne prirode planete, kao i promenljive faktore zodijačkog znaka kroz koji prolazi, prirodu i stanje njenog dispozitora, i kvalitet aspekata koje prima. Mundani položaj planete podrazumeva njenu poziciju u odnosu na horizont u mestu rođenja, a izražava se kroz prisustvo planete u ovoj ili onoj kući.

26. Bilo koja planeta u povoljnom zodijačkom stanju se smatra benefičnom, bez obzira na kuću u kojoj je. Ipak, Saturn i Mars, čak i kad su u dobrom zodijačkom stanju ali u nesrećnoj kući (VIII i XII i delimično VII) imaju opasan uticaj. S druge strane, bilo koja planeta u nepovoljnoj zodijačkoj poziciji, u bilo kojoj kući, ponaša se kao malefik. Ovo potonje dodatno naglašava štetnost planete koje su prirodni malefici. Bilo koja planeta u osrednjem zodijačkom stanju ima uticaj koji je između benefičnog i malefičnog.

Povoljno delovanje planeta koje su benefične po prirodi i zodijačkom stanju, izražava se kroz napredak kada je u srećnim kućama, a umanjenje štete u nesrećnim kućama. Štetno delovanje malefika po prirodi ili zodijačkom stanju manifestuje se kroz direktno izazivanje nesreće u nesrećnim kućama, a kroz umanjenje dobre sreće u benefičnim kućama.

27. Planeta ima određena značenja na osnovu svoje pozicije, osnovnog dostojanstva, aspekata i antiscija, svoje povezanosti sa drugim nebeskim telima i njihovim stanjem, aspektima i antiscijama. Prirodna analogija planeta predstavlja vrlo uopšten određujući faktor i ne može se svesti na specifičan. Ipak, kada su te analogije u skladu sa izvesnim slučajnim značenjima, mogu ih potvrditi. U suprotnoj situaciji, one ne negiraju niti se izjednačavaju sa određenim slučajnim određenjima.

Povezanost sa drugom planetom uključuje dva određujuća faktora: (1) prirodu i analogiju te planete; (2) njeno specifično značenje u horoskopu.

28. Fizička pozicija je najmoćniji od svih određujućih faktora; zatim dolazi dispozicija (vladarstvo) pa aspekti.

29. Sa tačke gledišta delovanja nebeskih tela, utoliko što to proizilazi iz njihovih specifičnih određenja, treba primetiti četiri stvari: (1) njihovo delovanje može dovesti do ostvarenja cilja; (2) može sprečiti njegovu realizaciju; (3) jednom kada je postignut, može ga uništiti; (4) može realizaciju učiniti izvorom sreće ili nesreće natusa.

30. Pozicija ili vladarstvo planete u kući označava da vrsta stvari ili događaja može ili ne može snaći osobu; ali a priori i sama za sebe pozicija ili vladarstvo ne označavaju nikakvu realizaciju ovih stvari. Njihova konkretna realizacija – ili suprotno – zavisi od prirode planete u kući ili njenog dispozitora, i njihovog zodijačkog stanja. Isti ovi faktori odlučuju o kvalitetu i prirodi stvari koje treba da se ostvare.

Kako tumačiti kada u kući nema planeta

31. Ako u kući nema planeta, o realizaciji ili sprečavanju i kvalitetu stvari esencijalno označenih tom kućom, prosudi prema prirodi i stanju njenog vladara.

32. Zapamti i da Ascendent ima veći značaj za život i konstituciju osobe nego njegov vladar, pod uslovom da se ne nalazi u prvoj kući. Aspekti koje prima Ascendent su u ovom slučaju mnogo moćniji od onih koje prima njegov vladar. Isto važi i za Zenit.

Šta znači kada se u kući nalazi samo jedna planeta

33. Kada se u kući nalazi samo jedna planeta, ona će imati glavnu reč u tome da li će do realizacije nekog pitanja doći ili ne, i kakav će biti kvalitet događaja i stvari označenih kućom; ipak, u svemu ovome i dispozitor učestvuje.

34. Bilo koja planeta koja ima srodnosti sa signifikacijom kuće u kojoj se nalazi (ili kojom vlada) donosi realizaciju pitanja i događaja iz tog domena, na dobar ili loš način, što zavisi od (dis)harmonije njenog zodijačkog položaja. Iako su njena značenja suprotna značenjima kuće, u manjoj ili većoj meri će ometati ili potpuno sprečiti realizaciju ili uništiti postignuto ili načiniti to pitanje izvorom nevolja.

35. Planeta koja je benefična po prirodi i znaku u kom se nalazi, u I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X i XI kući (koje se nazivaju srećnima) donosi napredak u stvarima vezanim za kuću u kojoj je položena. Uvek se mora razmotriti da li se i kako priroda planete i zodijačkog znaka uklapaju u značenja kuće.

36. Planeta koja je po prirodi benefik i nalazi se u srećnoj kući, ali je ometena prirodom zodijačkog znaka kroz koji prolazi ili oštećena lošim aspektima, ne donosi povoljnosti vezane za tu kuću ili je realizacija tih stvari u najmanju ruku otežana preprekama ili se za postizanje cilja koriste nečasna sredstva ili su same pogodnosti lošeg kvaliteta ili kratko traju ili su često beskorisne.

37. Planeta koja je prirodni benefik ali u osrednjem zodijačkom položaju i u srećnoj kući, predviđa realizaciju pitanja te kuće mnogo sigurnije nego da je loše postavljena; ali će realizacija tih pitanja biti jednako osrednja i kvalitetom i kvantitetom kao i iz ugla trajnosti.

38. Malefik koji je to po prirodi i zodijačkom položaju, a nalazi se u srećnoj kući, neće doneti sreću u stvarima koje kuća označava, već će doneti smetnje i obećane dobrobiti se neće ostvariti; ako se i ostvare, verovatno će postati izvor nesreće.

39. Planeta koja je po prirodi malefik, ali u povoljnom zodijačkom dostojanstvu i srećnoj kući će doneti dobro po pitanjima kuće u kojoj je, ali pod uslovom da nije u opoziciji sa planetama koje imaju prirodnu analogiju sa značenjima te kuće. Čak i bez ovoga, doneće umanjen uspeh ili će se taj uspeh postići nečasnim sredstvima ili uz poteškoće ili će biti praćen nesrećom.

40. Planeta koja je po prirodi malefik, u neutralnom zodijačkom dostojanstvu i u benefičnoj kući niti daje niti oduzima, ali predstavlja smetnju u potpunom ostvarenju dobrih stvari koje kuća označava, pre svega u onima koje su suprotne prirodi planete.

41. Planeta koja je po prirodi i zodijačkom stanju benefik, a nalazi se u malefičnoj kući (VIII ili XII) poništava ili umanjuje loše stvari koje ta kuća označava. Sedma kuća bi trebala biti razmatrana kao delimično nesrećna, jer između ostalog označava bitke i neprijatelje.

42. Planeta koja je benefik po prirodi, ali u lošem zodijačkom dostojanstu, u VIII ili XII kući ili vlada nekom od njih čak i kad je u nekoj drugoj kući, neće ublažiti tešku bolest ili sprečiti nasilnu smrt.

43. Planeta koja je benefik po prirodi, u neutralnom zodijačkom dostojanstvu, u VIII ili XII kući, niti uzrokuje niti sprečava nesrećne događaje povezane sa ovim kućama, ali umanjuje njihovu štetnost i loše posledice.

44. Planeta koja je malefična po prirodi, u povoljnom zodijačkom dostojanstvu ali u nesrećnoj kući, ne umanjuje loše stvari vezane za tu kuću niti sprečava da se one dese (što je u skladu sa malefičnom prirodom planete), ali će pomoći natusu da se izvuče ili će umanjiti njihov intenzitet (u zavisnosti od zodijačkog položaja). Ipak, da bi se ovo potpuno ostvarilo, „dobro zodijačko dostojanstvo“ bi trebalo da podrazumeva i dobre aspekte sa beneficima; ako posmatramo samo to da li je malefik u svom domicilu ili egzaltaciji, njegova malefičnost će biti još veća

45. Planeta koja je po prirodu malefik, u nepovoljnom zodijačkom dostojanstvu i u nesrećnoj kući će uvećati sve nevolje na koje se ta kuća odnosi i izazvaće ih što će za posledicu imati sramotu, gubitak časti ili nasilje.

46. Planet koja je po prirodi malefik u neutralnom zodijačkom dostojanstvu i u nesrećnoj kući ne sprečava poteškoće vezane za tu kuću, već više ide u prilog njihovom ostvarivanju, donekle ih izaziva ali je ovo ipak umanjenu u odnosu na slučaj kad je i zodijačko dostojanstvo te planete loše.

47. Kako svaka kuća ima svoja osnovna značenja, kao i slučajna koja se zapravo izvode iz značenja opozitne kuće, neophodno je napraviti razliku: planeta koja je po prirodi benefik, udobrom zodijačkom dostojanstvu i u nesrećnoj kući umanjuje nesreću koju ta kuća po svojoj osnovnoj prirodi obećava i uvećava dobru sreću koju kuća po svojoj osnovnoj prirodi obećava. Sa druge strane, malefik, u kakvom god da je zodijačkom dostojanstvu, uvek označava smetnje ka ostvarenju dobrih stvari koje spadaju u osnovnu signifikaciju neke kuće i olakšava ostvarenje loših stvari koje su u osnovnoj signifikaciji date kuće.

48. Kada planeta vlada kućom u kojoj se nalazi, njen uticaj je daleko jači.

49. Kada planeta vlada kućom u kojoj se ne nalazi, značenja tih kuća se moraju kombinovati. Kad uzmemo u obzir pravilo #28, rezultat tog kombinovanja više naginje ka značenjima kuće u kojoj se planeta nalazi

50. Pored stvari koje označava pozicijom, planeta može vladati i drugim stvarima kroz analogiju druge planete sa kojom je u konjukciji ili aspektu

51. Tako aspekti koje planeta pravi mogu da se odnose na određene stvari kroz signifikaciju druge planete koja pravi aspekt sa prvom, kroz simboliku njihove pozicije ili vladarstva u određenom horoskopu.

52. Planeta mnogo više zavisi od svog dispozitora ako je sa njim u konjukciji ili aspektu (posebno ako je orbis mali) (videti pravilo #24). Kada je planeta u nepovoljnom zodijačkom ili mundanom položaju, a njen dispozitor je dobro položen, pitanja signifikovana prvom planetom će na početku ići loše, ali će kasnije krenuti dobro, pogotovo ako prva planeta aplicira ka svom dispozitoru dobrim aspektom. Sa druge strane, ako je planeta u dobrom zodijačkom položaju, a njen dispozitor u lošem, uspeh i sreća na početku lako se preobrate u nesreću.

53. Pravila 35-47 i 49-51 jednako važe i za vladare kuća

Kako tumačiti kada su dve ili više planeta u istoj kući

54. Kada je u kući prisutno više planeta, to znači da je naglasak na značenjima te kuće

55. Kada je više planeta u jednoj kući, svaka se ponaša u skladu sa svojom prirodom i osnovnim značenjima. Svaka od njih mora biti razmotrena u skladu sa pravilima 22 – 53

56. Najmoćnije je delovanje one planete koja je ujedno i vladar kuće, zatim one koja je u egzaltaciji i na trećem mestu, one planete koja ima najbližu prirodnu analogiju sa značenjima te kuće. Kada nijedna planeta nema istovremeno dostojanstvo i analogiju sa kućom, mora se uzeti u razmatranje da li neka od planeta ispunjava neki pojedinačan uslov. Na četvrtom mestu po jačini uticaja je planeta koja je najbliža vrhu kuće.

57. Kada od više planeta koje se nalaze u kući neke odgovaraju značenjima date kuće, a neke su potpuno suprotne istima, neophodno je razmotriti koja je od ove dve grupe moćnija. Ako je prva, onda će pitanja na koja se odnosi sigurno biti potpuno ostvarena; ako je druga, njihova realizacija će biti otežana ili sprečena.

58. Kada su sve planete u kući benefici, one obezbeđuju dobru sreću i sprečavaju nesreću koju donosi data kuća. Ako su malefici desiće se suprotno, osim ako nisu u dobrom zodijačkom dostojanstvu u benefičnoj kući. Ako su neke planete benefici, a druge malefici, mora se razmotriti koja od njih dominira i onda prosuditi na osnovu toga.

59. Razmotri sledeće: – ako u benefičnoj kući benefičnu planetu sledi[1] drugi benefik, to znači da će dobra koja kuća obezbeđuje biti sigurno ostvarena – ako je benefika sledi malefik, obećana sreća će biti izgubljena – u nesrećnoj kući, ako benefika sledi drugi malefik, nesreća se neće desiti ili će biti veoma umanjena – ako ovog benefika sledi malefik nesreća koju kuća obećava će se svakako desiti, ali će je natus prevazići – ako malefika sledi drugi malefik, nesreća će biti veoma ozbiljna i natus neće uspeti da je prevaziđe Temini „benefik“ i „malefik“ su objašnjeni u pravilu #26.

60. Kada se više planeta nađe zajedno u istoj kući, a njihov dispozitor je u drugoj kući, pitanja kojima upravlja dispozitor će biti polazna tačka za sreću ili nesreću koju obećava data grupa planeta (videti pravilo 63)

O čemu govori vladar kuće

61. Kada se vladar kuće nalazi u istoj kući, to će sva pitanja kuće realizovati na upečatljiv način (pogotovo ako postoji prirodna analogija između planete i kuće). Ako je reč o nesrećnoj kući, sačuvaće natusa od izvesnih problema u domenu te kuće (izuzev smrti jer je ona, normalno, prirodan tok stvari). (Čak i Saturn i Mars će često natusa sačuvati od poteškoća koje donosi VIII ili XII kuća, osim ako su povezani sa malefikom, ili u konjukciji, kvadratu ili opoziciji sa luminarima ili ako oštećuju vladara Ascendenta).

62. Kada se vladar jedne kuće nalazi u drugoj, značenja ove dve kuće se mogu kombinovati, ali ne nužno i ne uvek. Planeta koja je u pitanju ponekad deluje više kroz svoj položaj, ponekad kao vladar određene kuće, a ponekad kroz druga vladarstva; ponekad se mešaju uticaji izvedeni iz samog položaja sa uticajima vladarstva. Ove kombinacije treba razmatrati u skladu sa mogućnostima koje nudi kuća u kojoj je planeta postavljena. Od svih mogućnosti, najverovatnije je da će se ostvariti one koje su najsličnije prirodi, zodijačkom stanju i analogiji planete o kojoj je reč.

63. Kada se vladar jedne kuće nalazi u drugoj, to znači da će pitanja prve biti uzrok ili polazna tačka za realizaciju pitanja na koja se odnosi drugopomenuta kuća.

64. Kad se vladar I kuće nalazi u drugoj kući, ili kada je vladar neke druge kuće u I, uvek će postojati kombinacija značenja kuća koje su uključene

65. Vladar I kuće u nekoj drugoj kući horoskopa pokazuje da sklonosti i intelektualne tendencije natusa idu uglavnom u pravcu pitanja koje spadaju u domen te druge kuće

66. Iako zapravo svaka kuća u osnovi sadrži značenja koja su opozitna suprotnoj kući, vladar kuće ima uticaj na osnovna značenja te kuće, i to ne na slučajna, osim ako se ne nalazi u toj kući ili nije dispozitor vladaru kuće koja je opozitna onoj kojom vlada. Kada se nalazi u svojoj kući, njegov uticaj na slučajna značenja kuće će biti negativan (zbog opozitne kuće, iz koje proističu suprotna značenja i samim tim postaje mesto njegovog detrimenta).

67. Planeta u kući takođe ima uticaj i na značenja kuća koje su u trigonu sa kućom u kojoj se nalazi.

68. Planeta koja vlada jednom kućom, a nalazi se u drugoj, deluje ne samo kroz značenja kuća u kojima se nalazi i kojima vlada, već i kroz značenja planeta koje se nalaze u kući kojima prva planeta vlada.

69. Vladar I ili X kuće u izgonu ili padu stvaraju posebno lošu situaciju.

70. Kada je vladar kuće u VIII kući, to znači da će smrt natusa uzrokovati ljudi ili stvari koje signifikuje kuća kojom ta planeta vlada.

71. Vladar VIII kuće lociran u drugoj kući znači da će smrt natusa uzrokovati ljudi ili stvari signifikovani tom drugom kućom.

Kako tumačiti kada više planeta vlada jednom kućom

[2] 72. Kada je planeta vladar više od jedne kuće, a ne nalazi se ni u jednoj od njih, prognoziraj prema kombinaciji različitih značenja koja su vezana za te kuće. Ipak, značenja kuće sa kojom planeta ima najviše sličnosti će imati jači uticaj.

73. Kada jedna kuća ima dva ili više vladara, izaberi onog koji vlada znakom u kome je vrh kuće, posebno ako postoji prirodna analogija sa značenjima te kuće i ako je jak u znaku u kom se nalazi. Međutim, ostale vladare ne treba zanemariti i ako je neki od njih jači od prvog, bilo kroz prirodnu analogiju, bilo kroz zodijački ili mundani položaj, može biti značajniji od primarnog vladara.

Procena planeta po egzaltaciji i triplicitetu

74. Vladar kuće je važniji nego planeta koja je tamo egzaltirana. Ipak, kada se prosuđuju pitanja koje ta kuća označava, korisno je razmotriti i planetu koja je tamo egzaltirana, čak i kada se ne nalazi u toj kući.

75. Triplicitet je takođe važan faktor, ali najslabiji od svih (slabiji čak i od aspekata).

76. Po vladarstvu, planeta indicira stabilnost i stalnost; po egzaltaciji iznenadne i značajne promene; po triplicitetu, kombinacije i povezanosti.

77. Kada su planete u različitim triplicitetima, to daje mnogo mogućnosti; kada su samo u jednom, daje ograničene mogućnosti, ali se sve odnose na istu stvar.

Procena planeta po njihovim osnovnim debilitacijama

78. Osnovne debilitacije ne treba razmatrati kao odlučujuć faktor osim ako je planeta u aspektu (pre svega sa maleficima) sa kućom ili planetama u kući koje su mesto izgona ili pada (prve) planete. Debilitacije su po svom osnovnom karakteru uvek negativne.

79. Peregrinost je nešto između dobrog i lošeg zodijačkog dostojanstva.

Procena planeta kroz aspekte

80. Tačke horoskopa gde se granice aspekata završavaju su određene prirodom i slučajnom dispozicijom planete koja gradi aspekt. Tako planete deluju kroz značenje svojih aspekata. Pošto su, sa druge strane, iste te planete su ograničene slučajnim dostojanstvom, koje se izvodi iz značenja kuća u koje aspekt pada, dešava se da su planete „određene svojim aspektima“.

81. Uticaj planeta kroz prirodu njihovih aspekata je često važniji nego njihov uticaj kroz vladarstvo. Svaka planeta ima značajno veći uticaj na pitanja označena kućom suprotnom od one u kojoj se planeta nalazi nego sam vladar te kuće ako je slab po dostojanstvu, nalazi se u drugoj kući i nema aspekata prema kući kojom vlada. (Isto tako je gore za Ascendent da bude u lošem aspektu sa Saturnom ili Marsom nego da mu oni budu samo vladari).

82. Svaka planeta deluje kroz svoje aspekte: (1) kroz vrlinu njihove prirode; (2) kroz vrlinu svog zodijačkog dostojanstva; (3) kroz vrlinu svog mundanog dostojanstva.

83. Pošto svaka planeta pravi aspekte različite prirode, može istovremeno imati i konstruktivne i destruktivne uticaje.

84. U konjukcijama, kvalitet uticaja zavisi od benefične ili malefične prirode planeta koje su u konjukciji, kao i od njihovog zodijačkog stanja.

85. Svaka planeta deluje konstruktivno kroz benefične aspekte (koji su, po jačini uticaja: trigon, sekstil, polu sekstil), a destruktnitno kroz malefične aspekte (opozicija, kvadrat, inkonjukcija).

86. Dobri aspekti koje pravi benefik donose pozitivan uticaj i lakoću. Oni u potpunosti koriste dobar potencijal kuće u kojoj se nalaze i sprečavaju loš uticaj te kuće.

87. Loši aspekti koje pravi benefik uzrokuju teškoće, nevolje i gubitke. 88. Kada je planeta koja je prirodni benefik u lošem zodijačkom ili mundanom dostojanstvu, njeni dobri aspekti će doneti beznačajne koristi; loši aspekti će naneti mnogo štete.

89. Loši aspekti prirodnih malefika uzrokuju značajne nevolje u pitanjima kuće u kojoj se nalaze.

90. Kada je prirodni malefik u lošem zodijačkom ili mundanom dostojanstvu, štetni uticaji te planete su veoma uvećani. Sa druge strane, dobro zodijačko dostojanstvo ublažava takve uticaje.

91. Kroz prirodu dobrog aspekta, planeta koja je prirodni malefik će doneti uspeh i sreću sa određenim poteškoćama. Međutim, ako je ta planeta u kući ili znaku loše položena, čak i dobri aspekti mogu naneti štetu.

92. Kada malefik u nepovoljnom zodijačkom dostojanstvu pravi loš aspekt sa planetom koja je prirodni ili slučajni malefik, štetnost ovog aspekta je daleko uvećana; ako prima dobar aspekt od benefika, štetnost je umanjena.

93. Kada je planeta koja je prirodni benefik u nepovoljnom zodijačkom dostojanstvu i prima loš aspekt od malefika, uticaj tog aspekta će biti loš.

94. Isti aspekt koji formiraju dve planete za neke stvari može biti dobar, a za druge loš.

95. Dve planete koje su u aspektu uzajamno utiču jedna na drugu kroz signifikaciju kuća u kojima se nalaze. Posledično, svaki aspekt koji formiraju dve planete uvek ima dvostruku signifikaciju, od kojih se svaka odnosi na po jednu od ove dve planete (videti pravilo #106)

96. Specifični efekti koje proizvodi jedan aspekt između dve planete variraju u zavisnosti od prirode zodijačkih znakova i kuća u kojima se planete nalaze.

97. U zajedničkom delovanju dve planete u aspektu, Sunce će preovladati nad Lunom, Luna nad drugim planetama, superiorne će prevladati nad inferiornim. Planeta čije je zodijačko stanje bolje ili moćnije će svojim uticajem prevladati nad drugom planetom.

98. Vezano za aspekte, aplikacija je jača nego separacija.

99. Prema tome, od dve planete u aspektu, ona koja aplicira drugoj će jači delovati na signifikacije druge planete.

100. Ako za dobrim aspektom koji prima planeta sledi drugi dobar aspekt, dobra koja donosi prvi biće postignuta veoma lako. Ako ga sledi loš aspekt, dobra sreća dolazi uz poteškoće.

101. Ako za lošim aspektom sledi drugi dobar aspekt, loše stvari koje obećava prvi će biti uvećane i svakako će se desiti. Ako ga sledi dobar aspekt, loše stvari se na kraju mogu preobratiti u dobre.

102. Da bi se prethodna dva pravila dobro primenila, neophodno je uzeti u obzir i jačinu tih aspekata.

103. Kada planeta ili tačka na nebu prima dva ili više aspekata istovremeno, onaj egzaktniji će biti jači od ostalih.

104. Prirodni poredak jačine aspekata ima izuzetaka, kako zbog određenih slučajnih determinacija planete koja pravi aspekte, tako zbog njenog zodijačkog i mundanog položaja (primeri: planeta koja vlada Ascendentom i nalazi se u X kući imaće više uticaja svojim kvadratom na pitanja I kuće, nego opozicijom na pitanja IV kuće. Planeta će jače delovati na neku tačku svojim kvadratom (samim tim i na negativan način) kada je egzaltirana nego na tu istu tačku trigonom (samim tim i na pozitivan način) kada je u padu).

105. Kada mnogo planeta pravi aspekte na istu kuću, planeta čija su priroda i signifikacije u harmoniji sa signifikacijama te kuće, ili čije signifikacije su sa te tačke gledišta najjače, će prevladati nad ostalima i njihovim uticajima.

106. Kada je planeta van svog sedišta, njeni aspekti deluju jače u kontekstu pitanja kuće u kojoj se planeta nalazi, nego na pitanja kuće kojom vlada.

107. Determinacija koju svaki aspekt ima u skladu sa kućom u koju pada je analogna onoj koju ima planeta u kući.

108. Uvek treba razmotriti da li su pitanja kuće u kojoj je planeta koja šalje aspekt u harmoniji sa dobrim/lošim signifikacijama kuće koja prima aspekt.

109. Opšte je pravilo prilikom utvrđivanja snage i kvaliteta uticaja koje proizvodi konkretan aspekt, da ne treba razmotriti samo koji aspekt i iz kojih kuća i od kojih planeta dolazi, već i poziciju (da li je angularna ili ne) i karakter (povoljan ili nepovoljan) kuće gde aspekt pada, kao i znakova u kom su planete, posebno ako u datom znaku planeta koja šalje aspekt ima neko dobro ili loše dostojanstvo. Na ostale stvari primenjivati ista pravila, kada aspekt pada u angularnu kuću, njegov uticaj će biti pojačan.

Ako pada u nesrećnu kuću, njegov razoran uticaj će biti povećan, dobar će biti umanjen, u zavisnosti od konkretnog slučaja; i obrnuto ako aspekt pada u srećnu kuću. Kad aspekt pada u znak gde je planeta koja ga pravi u sedištu ili egzaltaciji, njegov pozitivan uticaj će biti uvećan, a negativan umanjen. Suprotno se dešava ako aspekt pada u znak gde je planeta koja ga pravi u izgonu ili padu.

110. Konkretno, odatle proizilazi: ako malefična planeta vlada kućom u koju pada neki malefični aspekt, a kuća je srećna, taj aspekt, iako je loš, će imati i povoljan, ali i nasilan uticaj koji će na kraju biti praćen nekom vrstom nesreće.

111. Sa druge strane, ako planeta vlada kućom na koju baca loš aspekt, a sama kuća je nesrećna, uticaj koji proizvodi će biti ekstremno destruktivan

112. Usamljena planeta, što znači planeta bez ikakvih aspekata ili konjukcija, donosi neobične stvari u kontekstu pitanja na koje se odnosi kuća u kojoj se planeta nalazi.


Napomene:

[1] U pravcu dnevnog kretanja Neba; telo koje je prvo je ono bliže vrhu kuće, a ono koje sledi je dalje od vrha kuće.↩nazad na tekst
[2] Ili jedna planeta ima vladarstvo nad više kuća.↩nazad na tekst

PRATI ASTRORIZNICU
Ako želiš da dobijaš obaveštenja o novim tekstovima i ponudama

Informacije, zakazivanje konsultacija, naručivanje analiza
viber/WApp: +38163 786 79 85

Pročitajte i ovo...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

 

Copy link