O roditeljima: Abu Ali el-Hajat

abu ali el hajat

Prevod koji sledi je prevod četiri poglavlja (XVI-XIX) velikog dela Prosuđivanje horoskopa jednog od poznatijih arapskih astrologa, Abu Ali el-Hajata. U ova četiri poglavlja el-Hajat daje uputstva za analiziranje tematike o roditeljima u natalnoj karti, odnosno za tumačenje njihovog statusa, opšte životne sreće i dužine života.

 

Abu Ali el-Hajat živeo je između 770. i 835. godine na teritoriji današnjeg Iraka. Nemamo mnogo podataka o njegovom životu osim kada je reč o delima koja je napisao i astrološkom radu. Pretpostavlja se da je Abu Ali živeo negde u regionu današnjeg grada Basra na jugu Iraka, ali su ti podaci nepouzdani. U istoimenom gradu je živeo čuveni arapski astrolog Mašalah koji se pominje kao El-Hajatov učitelj.

El-Hajat se smatra jednim od najznačajnijih astrologa srednjeg veka čija dela su sa arapskog na latinski prevodili Platon iz Tivolija i Džon od Sevilje. Napisao je oko 10 dela među kojima su Uvod u astrologiju, Knjiga o pitanjima, Knjiga o natalnim godišnjim revolucijama, Knjiga o mundanim godišnjim revolucijama i druge, od kojih su samo dva naslova očuvana na arapskom jeziku.

Popularnost njegovih dela dolazi i otud što je jezik kojim je pisao bio jednostavan i razumljiv svakom praktikantu astrologije, a posebno svima onima koji su bili na početku izučavanja ove plemenite veštine. Deo prevoda koji sledi predstavlja njegovo najznačajnije delo, inspirisano prvenstveno radom njegovog učitelja Mašalaha, ali i drugim astrološkim delima poput Ptolemejevog Tetrabiblosa i Dorotejevog Petoknjižja.

§ Stanje roditelja i sve stvari označene IV kućom

Za stanje roditelja [na prvom mestu oca], treba razmotriti mesto na kom je Sunce u dnevnom rođenju, odnosno mesto na kom je Saturn u noćnom rođenju. Ali i u dnevnom rođenju kao i u noćnom rođenju jednako treba pogledati i tačku oca i njenog vladara i za oba roditelja treba razmotriti i četvrti znak od Ascendenta sa njegovim vladarom.

Potom, ako razmatramo stanje majke, sud ćeš doneti na osnovu [stanja] Venere u dnevnom rođenju i Lune u noćnom, a jednako i po danu i po noći tačku majke i njenog vladara. Pa ako nađeš da su svi signifikatori oca i majke ili bar većina njih, u dobrim aspektima i dostojanstvima na uglovima ili u sledujućim kućama, i ako je Fortuna u kući oca[1], i ako su vladari tripliciteta onog luminara koji je vladar vremena[2], srećno postavljeni u dobrim kućama, to označava prosperitet roditeljima, život u dobrim uslovima i radost. Ali ako su oštećeni i u lošim kućama, to označava loše uslove u kojima roditelji žive i dugotrajne bolesti.

Ako je Sunce na odgovarajućem mestu u dnevnom rođenju, a vladari tripliciteta u lošim kućama, to označava da će otac biti u dobrim životnim okolnostima u vreme kada natus dolazi na svet, ali će u budućnosti biti u nesretnim okolnostima. Ali ako je Sunce u lošoj kući, a vladari njegovog tripliciteta su u dobrim kućama, to označava teške uslove života roditelja u vreme rođenja natusa, ali dobre uslove u budućnosti.

Generalno, Sunce u dnevnim rođenjima zajedno sa tačkom oca, ima signifikaciju nad stanjem oca; Saturn i tačka oca označavaju stanje oca u noćnim rođenjima. Stoga, [u predviđanju] direktuj stepene Sunca i tačke oca u dnevnim rođenjima i stepene Saturna i tačke oca u noćnim rođenjima, prema telima benefika i malefika i prema njihovim zracima.

Ako su gorepomenuti signifikatori združeni sa beneficima ili imaju aplikaciju[3] sa njima, to je pokazatelj uspona i sreće ocu; a ako su u direkcijama združeni sa lošim planetama ili su aplikaciji ka njima, to je označava brojne bolesti i druge opasnosti po oca. Ovo je naročito istinito ako su na istom stepenu i ako ka tom mestu gde nesrećna planeta nadjačava benefici ne šalju svoje zrake. Kada su u takvim direkcijama združeni tačka oca i njen vladar, bilo aspektom ili telesno, otac će doći u posed mnogo novca.

Kada je Merkur sa Marsom ili ga aspektuje neprijateljskim aspektom, to označava intenziviranje neprijateljstva među braćom i nepoštenje, prevaru i obmanu jednih prema drugima.[4]

Takođe, tačka oca u dobroj i snažnoj kući u odnosu na Ascendent i signifikatora oca bilo da je to Sunce ili Saturn, označava uvećanje časti ocu. Ali ako je u kadentnim kućama od Ascendenta ili Saturna ili Sunca, to je pokazatelj loših okolnosti u kojima se otac može naći: siromaštvo, prezir i loš status.

Prosuđivaćeš slično i za okolnosti u kojima će majka biti: po danu ćeš posmatrati Veneru i tačku majke i po noći ćeš posmatrati Lunu i tačku majke, onako kako sam pokazao na primeru oca.

Pored ovoga, pogledaj četvrti znak od Ascendenta[6], jer ako su u njemu Jupiter ili Sunce ili ga aspektuju, to je pokazatelj očevog uspona i njegove velike dobre sreće. Ako su Venera ili Luna u tom znaku ili ga aspektuju, onda je to pokazatelj majčinog uspona i njene dobre sreće. Ako je bilo koja malefična planeta u tom znaku ili ga aspektuje a benefici nisu u aspektu, onda prosudi siromaštvo, nesreću i loš status natusovih roditelja. Ukoliko se desi da je taj znak domicil ili egzaltacija Sunca, onda će se siromaštvo i nesreća odnositi na oca. Ali ako je znak domicil ili egzaltacija Lune, onda će se siromaštvo i nesreća odnositi na majku.

Dalje, ako su luminari u kardinalnim znakovima, to je pokazatelj nepostojanosti roditeljima i promenljivih okolnosti i velikih životnih oscilacija. I još treba da znaš da Sunce po danu i Saturn po noći označavaju stanje oca u vreme rođenja natusa; i vladari domicila oba ova signifikatora su pokazatelj buduće sreće oca.

Kada su signifikatori oca odnosno vladar domicila u kome je Sunce i vladari njegovog tripliciteta u dnevnom rođenju u svojim egzaltacijama ili kada su vladar domicila u kome je Saturn i vladari tripliciteta u noćnom rođenju u svojim egzaltacijama, i u dobrim kućama natala i kada su tačka oca i njen vladar u svom domicilu ili egzaltaciji i ako su svi oslobođeni bilo kakvih aspekata sa maleficima, a imaju aspekte sa beneficima, to označava veliki uspon i visok položaj, izobilje i veliko bogatstvo.

Ovo naročito ako su Fortuna i njen vladar postavljeni srećno sa tačkom oca, jer će to onda označiti da će očeva dobra sreća dugo trajati i da će sin imati pozamašno nasledstvo koje će mu roditelji ostaviti. Obrnuto, ako su vladar domicila Sunca i vladari njegovog tripliciteta u dnevnom rođenju ili ako su vladar domicila Saturna i vladari njegovog tripliciteta u noćnom rođenju, u svom izgonu ili u svom padu, združeni sa lošim planetama, to sve označava sunovrat ocu i gubitak njegove imovine.

Pogledaj dalje koliko je očeva familija vredna kako po bogatstvu tako i po položaju u društvu, tako što ćeš utvrditi duktoriju[7] dnevnih planeta od Sunca i noćnih od Saturna. Jer, ako nađeš neku od njih u svojoj duktoriji, to će biti pokazatelj uspona i uvećanja časti i bogatstva familije u budućnosti. Slično prosudi o sreći majke tako što ćeš potražiti duktoriju noćnih planeta od Lune.[8] I ako je bilo koja od njih u svojoj duktoriji, to je pokazatelj uspona majke i njene važne uloge u budućnosti.

Pored svega ovoga, u prosuđivanju statusa familije, pogledaj Sunce i njegovog vladara i vladare njegovog tripliciteta po danu; ili, ako je rođenje noćno, pogledaj Saturna i njegovog vladara i vladare njegovog tripliciteta. Jer, ako su Sunce i Luna i vladari pomenutih domicila i vladari tripliciteta na uglovima, nisu debilitirani i ako su oslobođeni bilo kakvih aspekata sa lošim planetama, to označava radost i prosperitet natusu i njegovoj familiji. Ali ako su pomenuti signifikatori oštećeni i združeni sa zlim planetama, ako nisu u aspektu prema Ascendentu i ako su kadentni, to označava loš status i smrt natusa i njegove familije.

§ Dužina života oca

Ptolemej kaže da pogledaš Sunce kada je rođenje dnevno. Ako aspektuje Ascendent, direktuj ga prema telu i zracima malefika stepenima ascenzije[9], dajući svakom stepenu ascenzije vrednost jedne godine. Ako Sunce nije u aspektu sa Ascendentom, a Saturn jeste, onda direktuj njega umesto Sunca; ali ako nijedna od ove dve planete ne aspektuje Ascendent, onda umesto njih direktuj stepen ugla Zemlje (IC)

Kada je rođenje noćno, počni sa Saturnom, pa ako on ne aspektuje Ascendent pogledaj Sunce, a ako ne ni Sunce, pogledaj stepen donjeg ugla. Zatim izbroj stepene ascenzije i tako utvrdi broj godina. Ako je [taj broj] kao godine koje označava planeta koja ima najviše dostojanstva po danu na mestu Sunca i vladara njegovog domicila, i po danu i po noći na mestu četvrte kuće i njenog vladara odnosno po noći na mestu Saturna i vladara njegovog domicila i tačke oca i njenog vladara, ili ako je broj stepeni ascenzije približan godinama te planete, otac će umreti te iste godine.

§ Dužina života majke

Ptolemej kaže da pogledaš Veneru kada je rođenje dnevno. Ako ona aspektuje Ascendent, direktuj je prema telu i zracima malefika stepenima ascenzije i daj svakom stepenu ascenzije vrednost jedne godine. Ako Venera ne aspektuje Ascendent, već Luna šalje zrake na to mesto, onda direktuj nju kao što je rečeno za Veneru. Ali ako ni Luna ne aspektuje Ascendent, onda direktuj stepen MC-a.

Kada je rođenje noćno, počni sa Lunom, pa ako nema aspekta sa Ascendentom pređi na Veneru i na kraju na stepen MC-a. Potom razmotri koliko je to godina na osnovu stepena ascenzije. Ako je broj godina približan broju godina koje ta planeta označava a koja ima najviše dostojanstva po danu na mestu Venere ili po noći na mestu Lune i njihovih vladara, ili na mestu MC i njegovog vladara ( i po noći i po danu) i na mestu tačke majke i njenog vladara, ili ako su stepeni ascenzije približno jednaki broju godina [te planete], onda će majka umreti u toj godini.

§ Pronalaženje Hajlega roditelja

Pogledaj Sunce u dnevnim rođenjima. Ako je u ugaonom ili sledujućem znaku i ako ga bilo koji vladar pet digniteta aspektuje, Sunce će biti Hajleg[10] koji ćeš direktovati za oca a planeta koja je vladar digniteta i aspektuje Sunce biće Alkohoden pomoću kog ćeš utvrditi broj godina očevog života.

Ali ako Sunce nije postavljeno kao što je prethodno navedeno i ako je Saturn na uglu ili je sukcedentan od ugla i ako ga aspektuje jedan od vladara pet digniteta, onda će Saturn biti Hajleg koga ćeš direktovati za oca, a planeta koja je vladar digniteta i aspektuje Saturn, biće Alkohoden.

Opet, ako ni Saturn nije postavljen kao što je prethodno rečeno, treba pogledati stepen tačke oca. Ako je na uglu ili je sukcedentan od ugla i ako ga aspektuje bilo koji vladar pet digniteta, onda će tačka oca biti Hajleg koga ćeš direktovati za oca, a vladar digniteta koji aspektuje tačku će biti Alkohoden.

Ako ni tačka oca ne odgovara, onda pogledaj stepen vrha kuće oca (IC) jer ako ga bilo koji vladar pet digniteta aspektuje onda će taj stepen biti Hajleg i mora biti direktovan za određivanje dužine života oca i ta planeta koja aspektuje stepen, biće Alkohoden.

Na isti način, u karti noćnog rođenja počni sa Saturnom, potom sa Suncem [ako Saturn ne odgovara], [ako ni to] onda tačku oca i na kraju stepen vrha kuće oca, koristeći isti metod kako je ranije pomenuto.

Dalje, kada ispituješ dužinu života majke, u dnevnom rođenju ćeš pogledati Veneru, [a ako ona ne odgovara] pogledaćeš Lunu, [a ako ne] onda tačku majke, [a ako ni to ne daje rezultate] na kraju stepen MC. I u noćnom rođenju, počećeš sa Lunom, potom sa Venerom, pa tačkom majke i na kraju stepenom MC-a. I koji god od ovih bude bolje dignifikovan prema pravilima datim ranije, biće Hajleg koji će biti direktovan za život majke, a vladar digniteta u aspektu biće Alkohoden. Ako ne nađeš Hajleg, direktuj stepen na kom je Luna prema beneficima i prema maleficima da bi istražio stanje majke, dodeljujući jednu godinu za svaki stepen. Takođe, znaćeš kakva je sreća majke na osnovu planete sa kojom je Luna pravila poslednji aspekt.

POVEZANE TEME:

Lili o četvrtoj kući
Planete prema natalnim kućama


Napomene:

[1] U IV kući.↩nazad na tekst
[2] U dnevnim rođenjima Sunce, a u noćnim Luna.↩nazad na tekst
[3] Združivanje planeta aspektom ili konjunkcijom pri čemu brža planeta ide ka sporijoj.↩nazad na tekst
[4] Deluje da je ova rečenica zalutala ovde, tj. da pripada odeljku koji se bavi pitanjima braće i rođaka. Međutim, može se pretpostaviti da je el-Hajat mislio na to da će neslaganje među braćom uticati na stanje roditelja što nije neosnovano.↩nazad na tekst
[5] Pošto u opoziciji imamo svetla na dve pozicije, za vladara stepena opozicije uzimamo vladara onog svetla koje se nađe iznad horizonta.↩nazad na tekst
[6] Nevezano za to gde se nalazi stepen IC-a.↩nazad na tekst
[7] Duktorija (Robert Hend prevodi kao dustorija) predstavlja poziciju moći. Kod helenističkih autora ovaj izraz prepoznajemo kao doriforos ili kopljonošu. Dakle, duktorija se odnosi na planetu koja je u usponu pre Sunca (orijentalna) ili posle Lune (okcidentalna). U normalnim okolnostima, ovo se može smatrati tek minornim ojačanjem i može se uzeti u obzir samo ako na neki način dominira u karti. Jedina mogućnost kada možemo smisleno tumačiti da planeta ima poziciju moći u odnosu na Sunce (ili Lunu), jeste kada se ona nađe u svom domicilu ili egzaltaciji. Ako nije u svom sedištu ili egzaltaciji, planeta i dalje tehnički može biti kopljonoša, ali će bez dostojanstva malo moći da ponudi. Omar iz Tiberije u svom delu navodi sličnu definiciju pozivajući se na Ptolemeja. On kaže:…kada su superiorne planete orijentalne od Sunca, u svom su domicilu ili egzaltaciji i ugaone i ako je i Sunce u svom domicilu ili egzaltaciji i ako se još i međusobno aspektuju, onda će natus biti kralj ili princ sličan kralju. Ili, ako su planete u svojim domicilima ili egzaltacijama ali nisu na uglovima, onda će natus biti Vojvoda ili veliki princ po božijoj volji. Ako su ove planete kadentne i peregrinirane, natus će biti srednje klase i dobrog statusa i biće poštovan među svojim drugovima. Ali ako nema duktorije nijednog luminara u skladu sa superiornim planetama u svom Hajzu, natus će pripadati ostatku naroda, nepoznat u svojoj klasi i neće ostaviti traga u sećanjima drugih ljudi.↩nazad na tekst
[8] Zapravo, u noćnim rođenjima od Lune, a u dnevnim od Venere.↩nazad na tekst
[9] Stepen ascenzije ili prava ascenzija (rektascenzija) neke planete je vrednost njene nebeske longitude. El-Hajat nas upućuje zapravo na korišćenje primarnih zodijačkih direkcija.↩nazad na tekst
[10] Arapski model određivanja Hajlega podrazumeva da odabrani Hajleg mora biti aspektovan jednim od svojih 5 dispozitora odnosno vladarom znaka u kome se nalazi ili vladarom egzaltacije ili nekim od triplicitetnih vladara, vladarom termina ili vladarom dekanata. Ako nijedan vladar ne vidi odabrani Hajleg, onda se za Hajleg mora potražiti drugi kandidat.↩nazad na tekst

  • Abu Ali Al-Khayyat – The Judgment of Nativities, prevod Džejms Holden (Tempe, AZ: American Federation of Astrologers, Inc.,1988)
  • Umar al-Tabari – Three books of nativities, prevod Robert Hend, editovao Robert Šmit (Berkeley Springs, WV:The Golden Hind Press, 1997)
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

1 komentar

  1. Jovan kaže:

    Odlican tekst.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *