Brak u horarnim pitanjima – Vilijam Lili

lili

Još jedna opširna tematika, ovog puta o sedmoj kući u horarnim pitanjima, i temama kao što su brak, sukobi i parnice, krađe. U prevodu koji će biti objavljen u više delova, obuhvaćena su poglavlja od XLIX do LXVI u drugom delu Hrišćanske astrologije, u kom Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, iznosi pravila, aforizme drugih astrologa i primere iz prakse.

Napomena: Lili je pre početka razmatranja pravila u vezi sa tematikom braka umetnuo 43 aforizma koji su od koristi prilikom tumačenja. S obzirom da sam ih ranije već preveo, postaviću samo link do tog teksta.

O sedmoj kući i njenim značenjima

Odnosi se na brak, otvorene neprijatelje, suđenja, parnice, ugovore, ratove, pogodbe, begunce, krađe itd.  S obzirom da pitanja koja pripadaju sedmoj kući zahtevaju više razmatranja i mnogo su teža za tumačenje od pitanja bilo koje druge kuće, bio sam prinuđen da mnogo obimnije iznesem mišljenja drevnih, kao i nekih savremenih praktikanata; takođe sam priložio 43 značajna aforizma koji će, ako se valjano shvate, biti prosvetljujući ne samo za bolje razumevanje onog što se tiče ove kuće, već i čitave astrologije.

Aforizmi i konsideracije za bolje tumačenje bilo kog horarnog pitanja

O braku

Ako je postavljeno pitanje o braku, pogledaj Ascendent i njegovog vladara, Lunu i planetu od koje se odvojila, i dodeli ih kao signifikatore pitaču; sedmu kuću i njenog vladara i planetu kojoj Luna prilazi dodeli kao signifikatore njoj ili njemu, tj. osobi za koju se pita.

Ako muškarac postavlja pitanje njegovim signifikatorima pridruži Sunce i Lunu kao partnere; ako postavlja žena, pridruži joj Veneru i Lunu kao partnere. Nakon toga, pogledaj postoji li aplikacija vladara Ascendenta ili Lune sa vladarom sedme kuće, i da li planeta od koje se Luna odvojila prilazi planeti ka kojoj Luna aplicira, ili Sunce [prilazi] Veneri.

Ako vladar Ascendenta ili Luna prilaze vladaru sedme kuće, to označava da će pitač ostvariti željeno, ipak uz mnogo saletanja, molbi i molitvi; a ako je aplikacija kvadratom ili opozicijom uz recepciju, označava da će se ostvariti uz sporost, napore i obilaženja. Ali ako vladar sedme kuće prilazi vladaru Ascendenta, ili ako planeta ka kojoj Luna aplicira prilazi planeti od koje se odvojila, ili ako je vladar sedme kuće na Ascendentu, stvar će biti lako ostvarena uz izuzetnu naklonost muškarca ili žene za koju se pita; prvenstveno ako je aplikacija trigonom ili sekstilom.

El-Kindijevi aforizmi u vezi sa brakom

Kada vladar Ascendenta prilazi vladaru sedme kuće (ili kada vladar sedme kuće prilazi vladaru Ascendenta), to je argument da će brak biti sklopljen.
Takođe, ako Luna aplicira Veneri koja je snažna, brza i u nekom od svojih dostojanstava, i ako je Luna u sličnom stanju, brak će biti zaključen.

Ako Venera podržava Sunce, i ako ono ima dostojanstva na Ascendentu i podržava svog dispozitora tj. vladara znaka u kom se nalazi, označava da će brak biti zaključen.

Ako su aplicirajuća planeta i ova koja prima aplikaciju obe kadentne od uglova, a posebno ako ih njihovi dispozitori ne podržavaju, to znači da će u početku biti dobrih nada, ali će uslediti odugovlačenje i prolongiranje, nevolje, tako da brak uopšte neće biti zaključen.

Ako su Luna, Sunce, Venera, vladar sedme kuće i vladar Ascendenta na uglovima i podržavaju jedni druge ili ih podržavaju njihovi dispozitori kvadratom ili opozicijom, to znači da će stvar u početku biti beznadežna ili obustavljena, ali će nakon toga božijom voljom biti pokrenuta i zaključena na zadovoljstvo svih strana.

Brak, da li će biti sklopljen ili ne

Pitaču dodeli vladara Ascendenta, Lunu i planetu od koje se Luna odvojila; strani za koju se pita dodeli vladara sedme kuće i planetu ka kojoj Luna prilazi. Ako muškarac postavlja pitanje dodaj Sunce, ali ako žena pita onda dodaj Veneru. Potom pogledaj postoji li aplikacija između vladara Ascendenta i vladara sedme kuće.

Ako je vladar sedme kuće na Ascendentu ili prilazi vladaru Ascendenta, on će nevoljno dati pristanak željenoj strani; ali ako vladar Ascendenta ili Luna prilaze vladaru sedme kuće ili su u sedmoj kući, pitač će ostvariti svoje namere sopstvenim naporima. Ako nema ničeg od pomenutog ali postoji prenos svetlosti među njima, brak će biti sklopljen zahvaljujući prijateljima ili poznanicima. Luna u desetoj kući označava isto, takođe i aplikacija Lune prema Veneri izvršava stvar ali uz uplitanje prijatelja. Takođe, aplikacija između Sunca i Venere, posebno ako Sunce ima dostojanstvo u sedmoj kući.

Dakle, ako je vladar Ascendenta u sedmoj kući ili sa njenim vladarom ili ga podržava dobrim aspektom, ili je vladar sedme kuće na Ascendentu ili sa vladarom Ascendenta ili ga podržava dobrim aspektom, ohrabrujući su da će stvari biti izvršena.

Brak

Ako muškarac pita njegovi signfikatori su:
(1) vladar Ascendenta
(2) Luna
(3) planeta od koje se Luna odvojila
(4) Sunce kao prirodni signifikator muškaraca

Signifikatori žene su:
(1) vladar sedme kuće
(2) planeta ka kojoj Luna prilazi
(3) planeta u sedmoj kući
(4) Venera kao prirodna vladarka žena

Na sličan način tumači i kada žena postavlja pitanje, samo zameni što se zameniti treba, tj. Ascendent, ostali signifikatori i Venera. Tako, ako žena postavlja pitanje, sedma kuća i njen vladar i planeta kojoj Luna prilazi; ovi su signifikatori muškarca, Ascendent i njegov vladar, planeta od koje se Luna odvaja, Luna i Venera, tako da i pitač i strana za koju se pita dobijaju po tri signifikatora.[1]

Do braka će doći ako :
(1) ako su vladar Ascendenta ili Luna u sedmoj kući
(2) ako planeta od koje se Luna odvojila prilazi planeti kojoj Luna aplicira
(3) ako Venera i Sunce prilaze jedno drugom
(4) ako je vladar prve u sedmoj, ili vladar sedme u prvoj kući
(5) bilo koji prenos svetlosti među signifikatorima ili recepcija signifikatora ili sakupljanje svetlosti od strane sporije planete, ili ako su signifikatori izmenjali dostojanstva (npr. jedan u terminu drugog, drugi u triplicitetu prvog), ili ako Luna u sedmoj kući predaje svoje vrline vladari Ascendenta ili vladaru sedme kuće.

Ko će ga više želeti?
Vladar sedme kuće na Ascendentu – osoba za koju se pita više želi [brak]. Vladar Ascendenta u sedmoj kući – pitač više želi. Tako i sa drugim signifikatorima, jer oni koji apliciraju više žele itd. Ako je vladar sedme u sedmoj kući, naročito ako je u nekoj od svojih kuća[2] , osoba za koju se pita nije u ljubavi, ne mari mnogo za brak i njena sudbina je poznata, ili njegova[3] .

Ako signifikatori osobe za koju se pita ne podržavaju signifikatore pitača, pokazatelj je ljubavi prema nekom drugom više nego prema pitaču, ili na odbojnost prema strani koja pita.

Frustracija aplikacije signifikatora ukazuje da će brak biti prekinut zbog osobe ili stvari koju ta planeta [koja ometa] označava, što možeš  doznati prema kući u kojoj je i kojom vlada; ako je vladar druge kuće, nedostatak novca; ako je vladar treče kuće, zbog brata itd.

Suprotno tome, ako je brak predskazan prenosom ili sakupljanjem svetlosti, nastaviće se zahvaljujući nekome ili nečemu (kao što je iznad pomenuto) tj. ako je vladar druge, obećanju miraza od strane nekog prijatelja; [vladar] treće, bratu; desete, zahvaljujući majci; pete ili jedanaeste, prijatelju; šeste, ujaku, tetki ili sluzi. Upamti da brakovi obećani konjunkcijom, kvadratom ili opozicijom ukazuju na izvršenje uz mnogo teškoća; sekstilom ili trigonom lako; najbolje je uz recepciju.

Koji će biti razlog sprečavanja braka

Ako nakon pažljivog razmatranja da postoji velika verovatnoća sklapanja braka za koji se pita, ipak nađeš razlog da prosudiš da ili odista neće biti zaključen ili da će biti mnogo problema pre nego što se zaključi, pa poželiš da doznaš odakle će se prepreke pojaviti kako bi bile predupređene, pogledaj koja je to zla planeta koja ometa primanje dispozicije signifikatora, tj. muškarca i žene, ili frustrira njihov aspekt ili prohibira, ili ubacuje svoje zrake između njih.

Ako je to vladar druge kuće, razići će se zbog pitača, zbog nedostatka novca ili imetka ili siromaštva: ako je vladar treće kuće, zbog rođaka, braće ili sestara pitača ili nekog nenaklonjenog suseda, ili putovanja itd; ako je vladar četvrte, roditelji se neće složiti, neće imati zemlje, niti kuće ni zakupa, niti će pribrati imovinu; ako je vladar pete, deca mogu biti razlog (ukoliko neka od strana već ima decu), ili ako momak pita, možda jer ne može da ima dece, ili je imao kopile, ili je osramoćen zbog tako nečeg, ili iz straha da će osoba biti bludna ili će se odavati luksuzu ili užicima i provodu itd., prilagodi svoja pravila ako pita žena; ako je vladar šeste kuće, zbog nekog od očevog rođaka (npr. ujaka), ili sluge ili sličnog; ili, bolest ili slabost pitača mogu biti razlog sprečavanja.

Ako je to planeta u sedmoj kući, neki muški ili ženski prijatelj će omesti, ili javni neprijatelj, ili osoba s kojom je [pitač] ranije imao neki spor ili suđenje itd.
Ako je vladar osme kuće, može biti strahovanja da će smrt lišiti pitača života pre braka, ili da osoba za koju se pita neće imati dovoljan miraz, njen imetak neće biti po volji, ne zadovoljava i neće biti prihvaćen.

Ako je vladar devete kuće, zbog nekog od rođaka osobe za koju se pita, ili verskih razlika, ili nesmotrenog sveštenika, ili na račun dugog putovanja na koji pitač ide itd.
Ako je vladar desete, zbog oca osobe za koju se pita ili majke pitača, ili neke važne osobe, činovnika ili magistrata.

Ako je vladar jedanaeste, prijatelji obe strane su protiv braka, ili oni koji su isprva inicirali izvršenje stvari sada će ulagati napore da se par rastavi.
Ako je vladar dvanaeste, postoji nekakva zakulisna radnja i mnogo manipulisanja u poslu, stvar će biti prilično ometena a pitač nikad neće znati zbog koga; pitač je mnogo ogovaran, ili će mnogo štete naneti neka kleveta u potaji plasirana i sprečiti zaključenje.

Onako kako si stekao predstavu o tome šta može biti prepreka bilo kom braku, tako prema istim pravilima, valjano odvaganim, možeš pronaći ko će pomoći ili podržati pitača u njegovoj nameri, ili uložiti napore da mu učini dobro.
U vezi s ovim sam bio potpuno otvoren i izneo celu istinu.

Da li će se muškarac oženiti?

Ako Luna podržava Sunce ili Veneru dobrim aspektom, ili je vladar Ascendenta u sedmoj kući, ili je vladar sedme na Ascendentu, ili bilo koji podržava drugog dobrim aspektom, to označava brak pitaču. Primetio sam, ako su signifikatori u prolifičnim znakovima ili dostojanstvima Venere, osoba koja pita će zaključiti brak.

Vreme braka
[Broj] stepeni aplikacije Lune ka Suncu ili Veneri, ili vladara Ascendenta ka vladaru sedme, ili vladara sedme ka vladaru Ascendenta, označiće broj dana u pokretnim, meseci u promenljivim, a godina fiksnim znakovima; u skladu s tim vremenom će brak biti zaključen. Ovo se primenjuje kada nađeš snažna svedočanstva braka i kada su signifikatori brzi.

Koliko će muževa žena imati?
Pogledaj koliko se planeta nalazi između vrha desete kuće i stepena na kom je Mars jer će toliko muževa imati; ali ako je Mars u jedanaestoj kući, onda pogledaj [koliko ih ima] između Marsa i Jupitera pa prosudi prema tome.[4] Neki broje od Marsa do vladara desete kuće; ova pravila su arapska. Više muževa ili više od jednog se najbolje procenjuje prema vladaru sedme kuće i Suncu, ako je Mars u promenljivim znakovima, ili je mnogo planeta u sedmoj kući, ili je Sunce u sekstilu ili trigonu sa mnogo planeta u sedmoj kući.

Gde će muškarac naći ženu?
Ako je vladar sedme u devetoj kući, oženiće strankinju itd. Ako su vladar sedme i vladar Ascendenta u istoj četvrti neba ili istom znaku ili kući, pitač obično zaključuje brak sa osobom blizu svog prebivališta.

Razmotri znak u sedmoj kući, znak i četvrt neba gde je vladar sedme i tumači prema većini svedočanstava gde će živeti osoba s kojom će pitač zaključiti brak. Tako, ako većina [signifikatora] ukazuje na jug biće na jugu; pomešaj četvrti neba i znakove, ali prednost daj znakovima u odnosu na četvrti. No, ovo ću bolje objasniti na primeru.

Kakva će on ili ona biti osoba?
Za muškarca, pogledaj planetu s kojom je Luna; ako je sa Venerom, biće lepa, vitka i prijatna. Za ženu, prosudi prema planeti koju Sunce podržava; ako je Sunce u trigonu ili sekstilu sa Saturnom, [muž] je mudar i težak; Sunce u aspektu sa Jupiterom, pošten i tako za ostale. Sunce i Luna u kvadratu ili opoziciji ukazuju na sukobe, zavade i rastavu.

Da li će muškarac ili žena biti otmeniji?
Ako je vladar sedme kuće na uglu a vladar Ascendenta u sukcedentnoj kući, žena ima bolje poreklo; ako je vladar Ascendenta na uglu, tumači u skladu s tim; na sličan način možeš produđivati o dva prijatelja ili bilo kom drugom. Sigurniji način je da pogledaš koji signifikator je superiorniji i potentniji kada je reč o esencijalnim dostojanstvima; ako to izostane, onda ko je bolje postavljen na uglu je otmeniji, i to neće izneveriti.

Ko će biti glavni?
Pogledaj vladara Ascendenta i Lunu. Ako su Luna ili vladar Ascendenta primljeni na uglu, i ako je primalac teška tj. spora planeta, pitač će biti glavni; signifikatori koji su slabi, debilitirani ili u kadentnim kućama, označiće podređenu stranu.

Da li će biti bogat(a) ili ne?
Ako muškarac pita pogledaj vladara osme kuće ili planetu u osmoj, pa ako su snažni ili Luna prilazi vladaru osme kuće dobrim aspektom, žena je bogata (ako je obrnuto, siromašna). Ako žena pita za muškarca i njegov imetak, tumači na isti način jer (eadem est ratio)[5].

Da li će brak biti zakonski?
Ako su signifikatori bilo muškarca ili žene ometeni ili združeni sa Saturnom ili Marsom a ovi nisu sigifnikatori u pitanju, ili ako su sa Južnim čvorom, to će ukazati na nezakonit brak, tj. postoji nekakav spor ili tužba pokrenuta od strane bivšeg partnera.


Napomene:

[1] Lili u ovom pasusu nije bio baš najjasniji. Suština je da, ako žena postavlja pitanje dobiće iste signifikatore kao muškarac, osim što će umesto Sunca dobiti Veneru. Dakle, dobiće vladara Ascendenta, planetu od koje se Luna odvojila, Lunu i Veneru; muškarac dobija vladara sedme kuće, planetu kojoj Luna aplicira i Sunce.
Kod Omara iz Tiberije nalazimo sledeće: … Ascendent i njegov vladar i Luna i planetu od koje se Luna odvojila su signifikatori pitača; sedma kuća i njen vladar, i planeta kojoj Luna prilazi su signifikatori onog za kog se pita. Ako je pitač muškarac, dodeli Sunce kao partnera signifikatorima; ali ako je pitač žena njenim signifikatorima pridruži Veneru. Štaviše, ako je pitač žena dodeli joj Veneru, Lunu, vladara Ascendenta i planetu od koje se Luna odvojila, a muškarcu Sunce, sedmu kuću i njenog vladara i planetu kojoj Luna prilazi. ↩nazad na tekst

[2] Pošto je Lili koristio kvadrantni Regiomontanov sistem podele kuća, najčešće se u sedmoj kući nalaze dva znaka tako da vladar sedme kuće može biti u svom sedištu ili u narednom znaku u kom možda nema dostojanstva. ↩nazad na tekst
[3] Ukoliko pitanje postavlja ženska osoba.  ↩nazad na tekst
[4] Navedena pravila nalazimo kod Doroteja, s tom razlikom što kaže … ali ako Marsa nađemo na MC-u, onda odbroj od MC-a do Jupitera.  ↩nazad na tekst
[5] Metod je isti. ↩nazad na tekst

  • William Lilly, Christian Astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *