Vladari kuća po kućama — Henri Koli

O vladaru pete kuće i njegovoj poziciji u bilo kojoj od dvanaest kuća neba

I Vladar pete kuće na Ascendentu označava da bi natus mogao imati mnogo dece i da od njih bude poštovan; takođe, da će uživati u sportu, igrama i drugim razonodama, nekad i na svoju štetu.

II U drugoj, ako je oslobođen oštećenja, obećava profit natusu zahvaljujući naporima dece; pokazuje da će ona napredovati i steći imetak, i na taj način pomoći natusu.

III Ako je vladar pete kuće postavljen u trećoj (koja je jedanaesta od pete) deca natusa će biti srećna u prijateljstvima i poznanstvima, a natus će odlaziti na mnog prijatna i profitabilna kraća putovanja.

IV Ako je postavljen u IV kući, Šoner[4] kaže da će natus uživati u imetku svojih roditelja; drugi kažu da [ova postavka] označava mnogo dece koja, ukoliko nije snažan i oslobođen oštećenja, mogu pretrpeti mnogo nevolja i sekiracije; i moguće zatvor.

V ako je u petoj kući dobro postavljen, ukazuje na srećno i prosperitetno stanje natusove dece; i da će natus biti vrlo sklon užicima i zadovoljstvima.

VI Ako je u šestoj kući, natusova deca će se pokazati kao dobre i korisne sluge natusu; i neće biti mnogo ometena bolestima osim ako se ovome suprotstavljaju druga svedočanstva.

VII U sedmoj kući, natusova žena i deca će se udružiti na njegovu štetu; ponekad će se pokazati kao njegovi zakleti neprijatelji, osim ako se zadesi neki dobroćudni aspekt između vladara Ascendenta i vladara pete kuće.

VIII Ako je u osmoj kući oslobođen oštećenja, natusova deca će uopšteno napredovati ili sticati na račun preminulih osoba; a takođe i sam natus.

IX Ako je u devetoj kući, natusova deca će uživati u zadovoljstvima i dugim putovanjima; biće ingeniozna i sklona potrazi za novim izumima, a verovatno u dobre svrhe. Takođe, bila bi religiozna ili bi se bavila poslovima ili stvarima koje se tiču Crkve.

X Ako je postavljen u desetoj kući, natusova deca mogu napredovati zahvaljujući moćnim i uglednim osobama, na čast natusa. A kako je ovo šesta od pete kuće, deca natusa se mogu pokazati bolešljiva ili da bar u najmanju ruku budu bolestima mnogo ometana.

XI Postavkom u jedanaestoj kući ukazuje uopšteno na tusovu decu; imaće mnogo suparnika i čudnih sukoba ako druga svedočanstva tome ne portivreče. Ali će natus ostvarivati svoja nadanja i uživaće u društvu svojih prijatelja.

XII Kada je vladar pete kuće postavljen u dvanaestoj kući, to je pokazatelj malog broja dece; i ona mogu biti neprirodna ili doneti jade i nevolje natusu; ali mogu napredovati u bavljenju velikom stokom.

O poziciji vladara šeste kuće u bilo kojoj od dvanaest kuća

I Vladar šeste na Ascendentu snažan i dobro postavljen, pokazuje da bi natus mogao mnogo da propati od bolesti koje su prirode te planete; i da će se njegove sluge ili mala stoka pokazati uopteno nesrećnim po njega.

II Ako je postavljen u drugoj kući, pokazuje štetu po natusov imetak koji je primarno uzrokovan bolestima i slugama; tako će, uprkos svojim naporima, retko steći imetak osim ako se u horoskopu ne pojavljuju dobri pokazatelji bogatstva.

III Ako je u trećoj kući, natusova braća će biti bolešljiva, a i on sam podložan bolestima, mnogo puta na kraćim ili kopnenim putovanjima.

IV Ako je u četvrtoj kući, otac natusa živi siromašnim servilnim životom; i on će sam, skupa sa svojo porodicom, mnogo propatiti od bolesti. Ovaj sud je još sigurniji ako je vladar šeste kuće spaljen ili prilično oštećen u horoskopu.

V Svojom postavkom u petoj kući naškodiće natusu bolestima koje proizlaze od neumernosti, prejedanja i opijanja, ili od duševnih nemira koji proizlaze od problema sa decom.

VI Ako je vladar šeste kuće postavljen u šestoj kući, snažan i u dobrom aspektu sa vladarom Ascendenta, natus je snažan o uglavnom zdrav; u suprotnom, prosudi drugačije.

VII Ako je u sedmoj kući natus će trpeti štetu od ili zbog žena; može preko njih zadobiti neku bolest, osim ako je vrlo pažljiv. Takođe, pokazuje da će natusova žena biti bolešljiva i slaba; a i da će natus biti kriv, ili u najmanju ruku optužen za mnoga loša dela.

VIII Ako je vladar šeste u osmoj kući, natus će biti zdrav i nadživeće svoje neprijatelje i sluge. Ali ako vladar Ascendenta aplicira vladaru šeste u osmoj kući ili obrnuto, onda natus može računati na razboljevanje i s tim u vezi opasnost od smrti.

IX Ako je postavljen u devetoj kući, osim ako je snažan i potentan ili u dobrom aspektu sa srećnim planetama, natus će se razboljevati na putovanjima; i ne samo to, već će biti i sklon obamnjivačkim i zlobnim delima.

X Kada je postavljen u desetoj kući i slab, natus će biti ometen uznemirenošću tela ili uma koja proizlazi od mnogih teškoća u njegovom poslu, ili od nastojanja da stekne ugled ili naklonost uglednih ljudi, ili od neostvarenja svojih želja. Ali ako je snažan u desetoj, ili u recepciji ili dobrom aspektu sa vladarom Ascendenta ili desete kuće, prosudi drugačije.

XI Ako je u jedanaestoj kući, previše veruje svojim pretvornim prijateljima, ili trpi štetu na račun novih poznanstava osim ako nema drugih argumenata koji bi ublažili ovaj sud.

XII Svojom postavkom u dvanaestoj kući natus će pretrpeti štetu od bolesti koje mogu spopasti njegovo telo u zatvoru, ili proizaći od mnogo tuge ili uznemirene duše; biće povređivan i vređan od strane prostih i neuglednih osoba ili tajnih neprijatelja itd. A ovaj sud je još sigurniji ako je vladar šeste kuće unesrećen u dvanaestoj.

O poziciji vladara sedme kuće u bilo kojoj od dvanaest kuća

I Vladar sedme kuće postavljen na Ascendentu pokazuje da će natus biti voljen od žena i imaće dobit od njih. Ali ne treba da očekuje da će živeti bez sukoba, što je sigurnije ako vladar sedme oštećuje Ascendent; jer u tom slučaju narastaju neslaganja, ne samo između njega i žene, nego i između njega i drugih.

II Vladar sedme u drugoj kući, ako nikako nije oštećen, ukazaće da će se natus obogatiti na račun supruge ili žena. Ali ako je tu unesrećen, prosudi suprotno, mada će nadživeti i ženu i mnoge svoje suparnike; i retko će izbeći štetu po imetak od lopova ili drugih neprijatelja, ili, u najmanju ruku, mnogo sukoba i rasprava u vezi s ovom materijom.

III Ako je u trećoj kući dobro dignifikovan, postojaće dobro slaganje između natusa i njegove rodbine; ponekad se može desiti da sklopi brak s nekim rođakom. Ali ako nađeš da je vladar sedme loše postavljen u trećoj kući, natus i njegovi rođaci se neće voleti, već će biti udaljeni.

IV Ako je postavljen u četvrtoj kući natus će uživati u imetku svog oca; i može oženiti nekog iz rodbinskog kruga ko se pokaže vrlim i poštenim. Ali ako je loše postavljen u četvrtoj, može imati nevolje ili sukobe zbog nekih nepokretnosti ili zemlje koja je prethodno pripadala njegovim precima.

V Ako je u petoj kući loše dignifikovan, natus će imati sekiracije i zbog žene i zbog dece. Ali ako je dobro postavljen, oženiće mladu osobu, ženu koja će biti dobrih manira i ponašanja; i ne samo vrla, već i lepa.

VI Ako je u šestoj kući i u njoj loše dignifikovan, natus će oženiti osobu nižeg ili osrednjeg ugleda; i pokazaće da će natus biti kriv za laži i podmukle radnje, osim ako se drugi dobroćudni i prijateljski aspekti tome suprotstavljaju.

VII Ako je vladar sedme u sedmoj kući i dobro postavljen, natus će se dobro oženiti i neće se obeščastiti. Ali ako je oštećen tu, onda prosudi suprotno, i to će takođe ukazati na loše ugovore, i mnogo neslaganja i sukoba sa ženama, bilo da su ljubavnice ili druge.

VIII Ako se nalazi u osmoj kući i oslobođen je spaljenosti ili drugih oštećenja, natus može oženiti bogatu ženu i mnogo poboljšati svoj status njenim bogatstvom. Ipak, trebao bi da računa i na malo nevolja i sekiracije zbog testamenata ili nasledstva od preminulih osoba, osim ako se druga dobra svedočanstva tome suprotstavljaju.

IX Ako je u devetoj kući loše postavljen, natus će imati sukobe sa ženinom rodbinom; i ne samo to, nego će biti u opasnosti na dugim putovanjima; i možda će se oženiti u inostranstvu. Ponekad će označiti različitosti u veroispovesti. Ako je dobro postavljen, zlo je u mnogome umanjeno.

X Kada je postavljen u desetoj kući, autori potvrđuju, natus će oženiti ženu i otmenu i bogatu, i na taj način biti u milosti uzvišenih i uglednih osoba. Ali ako je oštećen, natus će imati teškoće u poslu i svim onim stvarima koje su označene desetom kućom.

XI Kada nađeš vladara sedme u jedanaestoj kući (koja je peta od sedme), natus će, po svemu sudeći, oženiti udovicu s kojom može srećno živeti i koja ima decu. Ali ako je loše postavljen u toj kući, žena se nikako neće pokazati najboljom, moguće da će biti previše sklona dobrom društvu; i prijatelji natusa na nesreću mogu biti neprijatni prema njemu kada su mu najpotrebniji, uvećavajući njegovo nezadovoljstvo.

XII Ako je loše postavljen u dvanaestoj kući, označava nesrećan brak, susrete sa neuglednim ženama koje se pokazuju varljive i mrske (osim ako se nešto drugo tome suprotstavlja); takođe, pokazuje mnoštvo skrivenih neprijatelja i mnogo nevolja i sukoba zbog njih, što će natusov život činiti neugodnim. Ali ako je vladar sedme dobro postavljen u dvanaestoj kući, ovo zlo je u velikoj meri ublaženo, ako ne i potpuno izbegnuto.

O poziciji vladara osme kuće u bilo kojoj od dvanaest kuća

I Ako je vladar osme kuće postavljen na Ascendentu, natus teško živi mnoge godine i vrlo je podložan nesrećama i slabostima tela; njegov život ni u kom slučaju nije srećan, osim ako je u pitanju srećna planeta koja je u dobrom aspektu prema vladaru Ascendenta ili luminarima.

II Ako je postavljen u drugoj kući (posebno ako je u svom dostojanstvu), prosudi da će natus imati mnogo prihoda, koje će mu ostaviti preminule osobe ili su miraz žene. Ali ako je nesrećno postavljen tu, prosudi suprotno.

III Ako je u trećoj kući, prosudi da će natusova braća biti siromašni ljudi, najverovatnije neće dugo živeti, jer će biti ometeni bolestima i drugim nevoljama koje će ih često snalaziti, na njihovu veliku štetu; još više ako je vladar šeste mnogo oštećen tu. Takođe pokazuje opasnost od smrti natusa na nekom kraćem ili kopnenom putovanju.

IV Ako ga nađeš loše postavljenog u četvrtoj kući, to predskazuje mnogo lošeg natusovim roditeljima, koji mogu biti čudnovato ometeni, bolešljivi ili nesrećni, osim ako prijateljski aspekti dobroćudnih planeta intervenišu. A natus će svršiti svoj život u kući ili u svojoj domovini, kao što Šoner kaže quod mors nati erit in propria domo.

V Kada je postavljen u petoj kući, natusova deca mogu umreti po rođenju, a ako požive postaće uzvišena. Biće vrlo ugledna bilo zbog svojih slavnih dela ili zbog svojih pakosti, u skladu s postavkom signifikatora u horoskopu.

VI Ako je postavljen u šestoj kući, ukazuje na štetu od slugu ili na račun male stoke, ili od nekog odnosa označenog šestom kućom. Ali ove aforizme treba uzeti oprezno i u skladu sa drugim okolnostima u horoskopu, bez obzira što ih drugi autori izričito potvrđuju u svojim delima.

VII Ako je postavljen u sedmoj kući, označava da će natus oženiti bogatu osobu u nekoj drugoj zemlji od njegove (ili njene), i nadživeće je; na posletku, svoje poslednje dane će provesti u nekoj stranoj zemlji.

VIII Vladar osme u osmoj kući oštećen, pokazuje veliku opasnost od nasilne smrti. Ali ako je tu snažan i potentan, natus će uživati u dobro zdravlju veći deo života; na kraju, umreće prirodno i lako.

IX Ako je u devetoj kući natus retko ostavi svoje kosti u domovini, već radije u nekoj stranoj zemlji. Ako je tu nesrećno postavljen, biće sklon lošim radnjama koje mu mogu skratiti životni vek; ako je snažan i oslobođen oštećenja prosudi suprotno.

X Ako je u desetoj kući unesrećen, natus može biti osuđen na smrt zbog povrede zakona. Ali njegova smrt neće biti neprimetna, već će umreti kao slavan, i verovatno po naređenju nekog princa (bez obzira da li je planeta slaba ili snažna na MC-u horoskopa).

XI Ako je u jedanaestoj kući, natus može očekivati tek na nekolicinu pravih, iskrenih prijatelja u koje može imati poverenje. Radije će biti stalnih nesuglasica i rasprava sa njima. Na kraju, može umreti u najboljim godinama svog života, osim ako je ovaj sud ublažen drugim, snažnijim pokazateljima.

XII Ako je vladar osme u dvanaestoj kući i oštećen ili unesrećen, natus može umreti u zatvoru, ili imati mnogo nesreće od neprijatelja, toliko da će mu život biti nelagodan i prožet obiljem nesreća; ako je snažan u dvanaestoj, opasnosti su manje pa natus može izbeći.

>>> Od devete do dvanaeste kuće

Širi dalje!
PRATI ASTRORIZNICU
Ako želiš da dobijaš obaveštenja o novim tekstovima i ponudama

Informacije, zakazivanje konsultacija, naručivanje analiza
viber/WApp: +38163 786 79 85

Pročitajte i ovo...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *